Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2649. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica, stran 8706.

  
Na podlagi 17. in 135. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, zaradi uskladitve splošnega akta z določbami Ustave Republike Slovenije (URS; Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 in 47/13), Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11 – UPB), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ; Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS; Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 90/15 – ZUPPJS16) in Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO; Uradni list RS, št. 14/15) na 21. redni seji dne 15. 9. 2016 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Statutu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 2/16 – UPB) se pri vsakem členu odstavki oštevilčijo po vrstnem redu.
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »(v nadaljnjem besedilu: občina)« črta, besedilo »21. členu Zakona o lokalni samoupravi« pa nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja lokalno samoupravo«.
3. člen 
V prvi alineji 6. točke prvega odstavka 8. člena se za besedo »vzgojno-izobraževalni« doda beseda »zavod«, beseda »njegovo« pa nadomesti z besedo »njuno«.
4. člen 
V 13. členu se na koncu doda poved: »Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov.«
5. člen 
V četrtem odstavku 14. člena se besedilo »če izkažejo pravni interes« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja«.
6. člen 
Peta alineja drugega odstavka 17. člena se črta, ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
V štirinajsti alineji drugega odstavka 17. člena se besedilo »merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov« črta.
V dvaindvajseti alineji drugega odstavka 17. člena se za besedo »časa« doda besedi »gostinskih obratov«.
7. člen 
V četrtem odstavku 19. člena se beseda »šestkrat« nadomesti z besedo »štirikrat«.
8. člen 
V sedmem odstavku 21. člena se besede »predsedniku nadzornega odbora občine« črtajo.
9. člen 
Drugi, tretji in četrti odstavek 23. člena se črtajo.
Dosedanji peti odstavek 23. člena postane drugi odstavek.
10. člen 
V četrti alineji drugega odstavka 25. člena se beseda »mu« črta.
11. člen 
V 29. členu se besede »najmanj četrtine članov« nadomestijo z besedo »člana«.
12. člen 
32. člen se črta.
13. člen 
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »lahko dva podžupana, ki sta imenovana iz volilnih enot, iz katerih ne prihaja župan« nadomesti z besedilom »največ dva podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje župan.«
Drugi in šesti odstavek 35. člena se črtata.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek 35. člena postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
14. člen 
38. člen se črta.
15. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana določa zakon.«
16. člen 
Drugi in tretji odstavek 40. člena se črtata.
17. člen 
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru z opravljanjem druge funkcije ali dela določa zakon.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Prenehanje članstva v nadzornem odboru določa zakon.«
18. člen 
V sedmem odstavku 42. člena se beseda »pečat« zamenja z besedo »žig«.
19. člen 
Drugi odstavek 43. člena se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek 43. člena postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
20. člen 
Prvi odstavek 44. člena se črta.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek 44. člena postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.
21. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Člani nadzornega odbora so se dolžni izogibati dejanskemu ali možnemu nasprotju interesov, v primeru njegovega nastanka pa morajo ravnati v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.«
22. člen 
46. in 47. člen se črtata.
23. člen 
48. člen se spremni tako, da se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati vse sestavine v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine«.
24. člen 
V prvem odstavku 49. člena se besedi »občinskega sveta« nadomestita z »nadzornega odbora«.
25. člen 
Drugi in tretji odstavek 50. člena se črtata.
26. člen 
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delo nadzornega odbora je javno.
Način zagotavljanja javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor zaseda na sejah, ki so zaprte za javnost.«
27. člen 
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izločitev uradnih oseb občinske uprave, direktorja občinske uprave in župana določa zakon.«
28. člen 
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za zastopanje občine pred sodišči in drugimi državnimi organi lahko občina ustanovi občinsko pravobranilstvo kot notranjo organizacijsko enoto občinske uprave.
Dve ali več občin lahko v okviru skupnega organa občinske uprave ustanovijo medobčinsko pravobranilstvo.
Če občina ne ustanovi občinskega pravobranilstva ali medobčinskega pravobranilstva, lahko na podlagi odloka naloge občinskega pravobranilstva opravlja občinski pravobranilec.
Občinski pravobranilec ima status javnega uslužbenca.
Pogoje in način imenovanja ter status občinskih pravobranilcev določa zakon.«
29. člen 
V 78. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če svetu krajevne skupnosti predčasno preneha mandat, prevzame vse njegove naloge in pristojnosti do konstituiranja novega sveta krajevne skupnosti občina, ki krajevno skupnost v tem času tudi zastopa.«
30. člen 
Prvi odstavek 80. člena se črta.
31. člen 
Peta alineja 82. člena se črta, ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
32. člen 
Četrta alineja drugega odstavka 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»na drug način, določen v skladu z zakonom.«
33. člen 
V 101. členu se črta šesta alineja.
34. člen 
119. člen se črta.
35. člen 
V prvem odstavku 122. člena se za besedo »odloki« doda vejica, besedi »in pravilniki« pa se nadomestita z besedami »pravilniki, odredbe in navodila.«
36. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-23/2015-8
Miren, dne 15. septembra 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost