Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016

Kazalo

2488. Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov, stran 8301.

  
Na podlagi petega odstavka 101. člena in osmega odstavka 101.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen) 
Ta pravilnik določa:
– način izdelave in obseg ocene odpadka pred odlaganjem na odlagališču v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2011/97/EU z dne 5. decembra 2011 o spremembah Direktive 1999/31/ES v zvezi s posebnimi merili za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek (UL L št. 328 z dne 10. 12. 2011, str. 49),
– način izdelave in obseg ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov,
– način izvedbe kontrolne kemične analize odpadka in
– podrobnejše pogoje, ki jih mora za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava izdelovati ocene odpadka ali ocene nevarnega odpadka.
2. člen 
(uporaba) 
(1) Določbe tega pravilnika, ki urejajo oceno odpadka, se uporabljajo za izdelavo ocene odpadka, ki jo mora v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, zagotoviti imetnik odpadkov pred oddajo odpadkov v odlaganje ali skladiščenje kovinskega živega srebra.
(2) Določbe tega pravilnika, ki urejajo oceno nevarnega odpadka, se uporabljajo za izdelavo ocene nevarnega odpadka, ki jo mora v skladu s predpisom, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov, zagotoviti imetnik odpadkov pred oddajo odpadkov v sežig ali sosežig.
(3) Določbe tega pravilnika, ki urejajo kontrolno kemično analizo odpadkov (v nadaljnjem besedilu: kontrolna kemična analiza), se uporabljajo za izvedbo:
– kontrolne kemične analize, ki jo mora v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, zagotoviti upravljavec odlagališča zaradi ugotavljanja istovetnosti odpadkov, namenjenih za odlaganje,
– kontrolne kemične analize, ki jo mora v skladu s predpisom, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov, zagotoviti upravljavec sežigalnice ali naprave za sosežig zaradi ugotavljanja istovetnosti nevarnih odpadkov, namenjenih za sežig ali sosežig.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. ocena odpadka je ocena odpadkov iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov,
2. ocena nevarnega odpadka je ocena nevarnih odpadkov iz predpisa, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov,
3. imetnik odpadkov in povzročitelj odpadkov imata enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja odpadke,
4. odlagališče, tekoči odpadek, obdelava odpadka, obdelava mešanih komunalnih odpadkov, reprezentativni vzorec odpadka in izlužek imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja odlagališča odpadkov,
5. sežigalnica odpadkov (v nadaljnjem besedilu: sežigalnica) in naprava za sosežig odpadkov (v nadaljnjem besedilu: naprava za sosežig) imata enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov.
II. OCENA ODPADKA 
4. člen 
(ocena odpadka) 
Ocena odpadka mora biti izdelana elektronsko in pisno na obrazcu, določenem v 5. točki priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(izdelava ocene odpadka) 
(1) Za izdelavo ocene odpadka je treba izvesti naslednja postopka, s katerima se ugotovi:
– dopustnost odlaganja odpadka na odlagališču ali uporabe odpadka za dnevno prekrivanje odloženih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, in
– ocena pričakovanih posledic zaradi lastnosti odloženega odpadka, predvsem njegovih nevarnih lastnosti in glede vpliva na stabilnost telesa odlagališča.
(2) Odločitev o dopustnosti odlaganja odpadka na odlagališču ali odločitev o dopustnosti uporabe odpadka za dnevno prekrivanje odloženih odpadkov iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti sprejeta na podlagi rezultatov kemične analize odpadka iz 6. člena tega pravilnika.
6. člen 
(obseg kemične analize odpadka) 
(1) Kemična analiza odpadka iz drugega odstavka prejšnjega člena obsega analizo onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka, ki se nanaša na parametre onesnaženosti odpadka in parametre izlužka, ki so v okviru zahtev, ki jih mora izpolnjevati posamezna vrsta odpadkov za odlaganje na odlagališču ali za uporabo za dnevno prekrivanje odloženih odpadkov, določeni v predpisu, ki ureja odlagališča odpadkov.
(2) V analizo onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka je treba poleg parametrov iz prejšnjega odstavka vključiti tudi druge parametre onesnaženosti odpadka ali njegovega izlužka, če so pomembni za reaktivne procese na odlagališču ali če je odpadek zaradi izvora ali kraja nastanka netipično onesnažen z nevarnimi snovmi, in to v oceni odpadka posebej navesti.
7. člen 
(preizkusne metode za izvedbo kemične analize odpadka pred odlaganjem na odlagališču) 
(1) Za vzorčenje in izluževanje odpadka ter analizo onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka v okviru kemične analize iz prejšnjega člena se uporabljajo postopki in preizkusne metode, določene s standardi in referenčnimi metodami iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) Če preizkusnih metod iz prejšnjega odstavka ni mogoče uporabiti, se lahko za vzorčenje in izluževanje odpadka ter analizo onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka uporabijo tudi druge preizkusne metode, določene z enakovrednimi mednarodno priznanimi standardi, ali druge metode, če so njihovi rezultati enakovredni rezultatom, pridobljenim z uporabo metod iz prejšnjega odstavka.
III. OCENA NEVARNEGA ODPADKA 
8. člen 
(ocena nevarnega odpadka) 
Ocena nevarnega odpadka mora biti izdelana elektronsko in pisno na obrazcu, določenem v 3. točki priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
(izdelava ocene nevarnega odpadka) 
(1) Za izdelavo ocene nevarnega odpadka je treba izvesti naslednje postopke:
– kontrolo dopustnosti in primernosti sežiganja nevarnega odpadka v sežigalnici ali napravi za sosežig in
– oceno pričakovanih posledic zaradi lastnosti sežganega ali sosežganega nevarnega odpadka.
(2) Odločitev o dopustnosti in primernosti sežiganja nevarnega odpadka mora biti sprejeta na podlagi rezultatov kemične analize nevarnega odpadka iz 10. člena tega pravilnika.
(3) Kontrola dopustnosti iz prvega odstavka tega člena obsega pripravo načrta kontrole, pregled proizvodnega procesa in dokumentacije o nastajanju nevarnega odpadka, določitev načrta vzorčenja nevarnega odpadka, predhodno vzorčenje nevarnega odpadka, vključno s kontrolo ustreznosti dodeljene številke nevarnega odpadka v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vzorčenje nevarnega odpadka in kemično analizo nevarnega odpadka ter odločitev o dopustnosti in primernosti sežiganja nevarnega odpadka v sežigalnici ali napravi za sosežig.
10. člen 
(obseg kemične analize nevarnega odpadka) 
(1) Kemična analiza nevarnega odpadka iz drugega odstavka prejšnjega člena obsega analizo onesnaženosti nevarnega odpadka za parametre iz obrazca C v prilogi 2 tega pravilnika, razen tistih, ki nimajo pomembnega vpliva na okolje zaradi sežiga. Parametre, ki niso vključeni v kemično analizo odpadka, je treba v oceni nevarnega odpadka posebej navesti in obrazložiti razloge za njihovo izključitev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek kemična analiza odpadnih olj obsega le meritve parametrov, določenih v predpisu, ki ureja odpadna olja.
(3) V kemično analizo nevarnega odpadka je treba poleg parametrov iz prvega odstavka tega člena vključiti tudi druge parametre onesnaženosti nevarnega odpadka, če pomembno vplivajo na okolje zaradi sežiga odpadka ali če je nevarni odpadek zaradi izvora ali kraja nastanka netipično onesnažen z nevarnimi snovmi, in to v oceni nevarnega odpadka posebej navesti.
11. člen 
(preizkusne metode za izvedbo kemične analize nevarnega odpadka pred sežiganjem ali sosežiganjem) 
(1) Za vzorčenje in analizo onesnaženosti nevarnega odpadka v okviru kemične analize iz prejšnjega člena se uporabljajo postopki in preizkusne metode, določene s standardi in referenčnimi metodami iz priloge 2 tega pravilnika.
(2) Če preizkusnih metod iz prejšnjega odstavka ni mogoče uporabiti, se lahko za vzorčenje in analizo onesnaženosti nevarnega odpadka uporabijo tudi druge preizkusne metode, določene z enakovrednimi mednarodno priznanimi standardi, ali druge metode, če so njihovi rezultati enakovredni rezultatom, pridobljenim z uporabo metod iz prejšnjega odstavka.
IV. KONTROLNA KEMIČNA ANALIZA 
12. člen 
(kontrolna kemična analiza odpadka, namenjenega za odlaganje) 
(1) Kontrolna kemična analiza reprezentativnega vzorca odpadka, namenjenega za odlaganje, obsega analizo onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka, ki se nanaša na parametre iz 6. člena tega pravilnika, in sicer v enakem obsegu kot pri kemični analizi odpadkov iz 6. člena tega pravilnika, pri katerih je bil odvzet ta reprezentativni vzorec.
(2) Za odvzem reprezentativnega vzorca in izluževanje odpadka ter analizo onesnaženosti odpadka in njegovega izlužka v okviru kontrolne kemične analize iz prejšnjega odstavka se uporabljajo postopki in preizkusne metode iz 7. člena tega pravilnika.
13. člen 
(kontrolna kemična analiza odpadka, namenjega za sežig) 
(1) Kontrolna kemična analiza reprezentativnega vzorca, namenjenega za sežig ali sosežig, obsega analizo onesnaženosti nevarnega odpadka, ki se nanaša na parametre iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika, in sicer v enakem obsegu kot pri kemični analizi nevarnih odpadkov iz 10. člena tega pravilnika, pri katerih je bil odvzet ta reprezentativni vzorec.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek kontrolna kemična analiza reprezentativnega vzorca odpadnih olj obsega le analizo parametrov iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
(3) Za odvzem reprezentativnega vzorca in analizo onesnaženosti nevarnega odpadka v okviru kontrolne kemične analize iz prejšnjih odstavkov se uporabljajo postopki in preizkusne metode iz 11. člena tega pravilnika.
V. POGOJI ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA 
14. člen 
(pogoji za pridobitev pooblastila) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava izdelovati ocene odpadka v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, mora za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa poleg pogojev, določenih za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) imeti akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17025 za najmanj enega od organskih in enega od anorganskih parametrov onesnaženosti iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov, in
b) imeti pogodbe o sodelovanju z osebami, ki imajo akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17025 za del obsega parametrov iz prejšnje točke, ki ga ne zagotavlja prosilec sam.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava izdelovati ocene nevarnega odpadka v skladu s predpisom, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov, mora za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa poleg pogojev, določenih za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) imeti akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17020 za vsaj en odpadek s seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, za kontrolo iz prve alineje prvega odstavka 9. člena tega pravilnika,
b) imeti akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17025 za najmanj enega od organskih in enega od anorganskih parametrov onesnaženosti iz obrazca C v prilogi 2 tega pravilnika in
c) imeti pogodbe o sodelovanju z osebami, ki imajo akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17025 za del obsega parametrov iz prejšnje točke, ki ga ne zagotavlja prosilec sam.
(3) Vloga za pridobitev pooblastila iz prvega ali drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
a) ime in naslov oziroma firmo in sedež prosilca za pooblastilo,
b) opredelitev vrste in obsega pooblastila, ki ga prosilec želi pridobiti,
c) akreditacijsko listino za SIST EN ISO/IEC 17025 in pogodbe iz točke b) prvega odstavka tega člena ali pogodbe iz točke c) prejšnjega odstavka, če celotnega obsega ne zagotavlja prosilec sam, in
č) akreditacijsko listino za SIST EN ISO/IEC 17020, če pridobiva pooblastilo za izdelovanje ocene nevarnega odpadka.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(izvajanje ocene odpadka) 
Ne glede na določbe 14. člena tega pravilnika lahko oceno odpadka iz 5. člena tega pravilnika ali oceno nevarnega odpadka iz 9. člena tega pravilnika do 20. februarja 2018 izdela tudi oseba, ki ima pooblastilo za izdelavo ocene nevarnih odpadkov, pridobljeno v skladu z Uredbo o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08 in 41/09).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-81/2016
Ljubljana, dne 29. avgusta 2016
EVA 2015-2550-0073
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost