Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016

Kazalo

2477. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, stran 8287.

  
Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 17. člena, trinajstega odstavka 74. člena, šestega odstavka 104. člena in za izvrševanje 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila 
1. člen 
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15), se v drugem odstavku 4. člena v 4. točki besedilo »13.« nadomesti z besedilom »14.«.
2. člen 
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »4. člena« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 4. člena«.
3. člen 
V prvem odstavku 10. člena se beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
V tretjem odstavku se besedilo »4. člena« nadomesti z besedilom »drugega odstavka 4. člena«.
V šestem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »o čemer ministrstvo izda odločbo.«.
4. člen 
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ministrstvo podatke o spremembah iz prejšnjega odstavka vpiše v evidenco naprav v skladu z drugim ali tretjim odstavkom 8. člena te uredbe in o spremembi vpisa v evidenco naprav izda odločbo.«.
5. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se za besedilom »14.« doda vejica.
6. člen 
V prvem odstavku 25. člena se v točki a) v drugi alineji beseda »mejnih« nadomesti z besedo »mejne«.
7. člen 
Za prvim odstavkom 32. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ministrstvo za naprave iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti preveri in uskladi tudi potrdila o vpisu v evidenco naprav z določbami te uredbe do 1. marca 2017.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
8. člen 
V prilogi 2 se v II. delu v točki 4.5 beseda »priklopnih« nadomesti z besedo »tirnih«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-35/2016
Ljubljana, dne 1. septembra 2016
EVA 2016-2550-0052
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti