Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016

Kazalo

2416. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje – Ižanska cesta, stran 8130.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje – Ižanska cesta
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje – Ižanska cesta (v nadaljnjem besedilu: OPPNdp).
2. 
Ocena stanja in razlogi 
Območje OPPNdp je pretežno pozidano, prevladujejo nelegalno zgrajeni objekti, nekaj pa je legalno zgrajenih stanovanjskih, kmetijskih in poslovnih objektov staroselcev. Objekti nimajo ustrezno urejene komunalne in prometne infrastrukture ter so v poplavno ogroženem območju.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15 in 38/16 – avtentična razlaga) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) območje OPPNdp obsega enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) BČ-474, BČ-475 in BČ-476 z opredeljeno namensko rabo SK – površine podeželskega naselja in dele EUP BČ-446, BČ-447, BČ-457 in BČ-477 z opredeljeno namensko rabo – kmetijska zemljišča.
V območju OPPNdp je treba določiti merila in pogoje za prenovo naselja predvsem s komunalnega, prometnega, urbanističnega in okoljskega vidika. Določiti je treba ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti. Nelegalno zgrajene objekte je treba ovrednotiti in določiti potrebne ukrepe za njihovo sanacijo. Podani bodo tudi pogoji za dopolnilno gradnjo znotraj območja.
Izdelani OPPNdp bo podlaga za legalizacijo objektov, dopolnilno gradnjo in gradnjo javne komunalne in prometne infrastrukture.
3. 
Območje OPPNdp 
Območje OPPNdp se nahaja v MOL, v Četrtni skupnosti Rudnik, zahodno od Ižanske ceste na meji z Občino Ig, v katastrskih občinah (1701) Iška Loka in (1702) Tomišelj.
Območje OPPNdp obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1094/4, 1094/5, 1094/6, 1094/7, 1094/8, 1094/9, 1094/10, 1094/12, 1094/13, 1094/15, 1094/16, 1094/17, 1094/18, 1094/20, 1094/21 1094/22, 1094/23, 1094/24, 1094/25, 1094/26, 1094/27, 1094/29, 1094/30, 1094/31, 1094/32, 1094/33, 1094/36, 1094/37 in 1094/38 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1093/3, 1093/4, 1094/14 in 1750/1, vse v katastrski občini (1701) Iška Loka, ter zemljišča s parcelnimi številkami 1132, 1134/1, 1134/3, 1134/4 1134/5, 1134/6, 1134/7, 1134/8, 1134/9, 1134/10, 1134/11, 1134/12, 1134/13, 1134/15, 1134/16, 1134/17, 1134/18, 1134/19, 1134/20, 1134/22, 1134/24, 1134/25, 1134/26, 1134/27, 1134/28, 1134/32, 1134/33, 1134/34, 1134/35, 1134/36, 1134/37, 1134/38, 1134/39, 1134/40, 1134/41, 1134/42, 1134/43, 1134/44, 1134/45, 1134/47, 1134/49, 1134/50, 1134/51, 1134/52, 1134/53, 1134/54, 1134/55, 1134/56, 1134/57, 1134/58, 1134/59, 1134/60, 1134/61, 1134/62, 1134/63, 1134/64, 1134/65, 1134/67, 1134/68, 1136, 1137/2, 1138/5, 1138/6, 1138/7, 1138/20, 1138/23, 1138/24, 1138/25, 1138/27, 1138/28, 1138/29, 1138/30, 1138/31, 1138/32, 1138/33, 1138/34, 1138/35, 1138/36, 1138/37, 1138/38, 1138/39, 1138/40, 1138/41, 1138/42, 1138/43, 1138/44, 1138/45, 1138/46, 1138/47, 1138/48, 1138/49, 1138/50, 1138/51, 1138/52, 1138/53, 1138/54, 1138/55, 1138/56, 1138/57, 1138/58, 1138/59, 1138/60, 1138/61, 1138/62, 1138/63, 1138/64, 1138/65, 1138/66, 1138/67, 1138/68, 1138/69, 1138/70, 1138/71, 1138/72, 1138/73, 1138/74, 1138/75, 1138/76, 1138/77, 1138/78, 1138/79, 1138/81, 1138/82, 1138/84, 1138/85, 1138/86, 1138/87, 1138/88, 1138/89, 1138/90, 1138/91, 1138/92, 1138/93, 1138/94, 1138/95, 1138/96, 1138/97, 1138/98, 1138/99, 1138/100, 1138/101, 1138/102, 1138/103, 1138/104, 1138/105, 1138/107, 1138/108, 2796/3, 2796/4, 2796/5, 2796/6, 2796/7, 2796/8, 2796/9, 2796/10, 2796/11, 2796/12, 2796/13, 2796/14, 2796/15, 2796/16, 2796/17, 2796/18, 2796/19, 2796/20, 2796/21, 2796/22, 2796/23, 2796/24, 2796/25, 2797/1, 2797/2, 2797/3, 2797/4 in 2797/5 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1131, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1137/1, 1138/3, 1138/8, 1138/9, 1138/10, 1138/11, 1138/12, 1138/13, 1138/14, 1138/15, 1138/16, 1138/17, 1138/18, 1138/19, 2796/27 in 2796/28, vse v katastrski občini (1702) Tomišelj.
Površina območja meri cca 12,2 ha.
Območje OPPNdp se v fazi priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPNdp 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije;
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
8. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest;
9. Javna razsvetljava d.d.;
10. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
12. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
13. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami;
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPNdp bodo prikaz stanja prostora, OPN MOL – ID ter strokovne podlage s področja poplavne varnosti.
6. 
Roki za pripravo OPPNdp 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPNdp je predvidena tri mesece po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPNdp je predviden 15 mesecev po začetku priprave OPPNdp. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPNdp 
Pripravo OPPNdp financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-2/2015-18
Ljubljana, dne 8. avgusta 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.