Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016

Kazalo

2408. Sklep o določitvi časovnega obsega delovanja javnega parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino, stran 8111.

  
Na podlagi 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana (45/2001)) in na podlagi 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list št. 17/15) župan sprejema
S K L E P 
o določitvi časovnega obsega delovanja javnega parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino 
1. člen 
Določi se časovni obseg delovanja parkirišča v centru Ankarana, ki ga upravlja javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. (t. i. Ankaran 1, 2, 3), ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino.
2. člen 
Čas delovanja je od ponedeljka do nedelje, od 8.00 do 22.00.
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, urnik skladno s sklepom pa se začne uporabljati dan po njegovem sprejetju.
4. člen 
Javnemu podjetju Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. se naloži izvajanje tega sklepa.
Št. 371-7/2016(1)-KAB
Ankaran, dne 1. avgusta 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi degli articoli 5 del Decreto sull'introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (B. U. dei Comuni Ilirska Bistrica, Capodistria, Pirano, Sežana (45/2001)) e dell’articolo 32 dello Statuto del Comune di Ancarano (G. U. della RS, n. 17/15) il Sindaco ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
sul regime di sosta nel parcheggio nel centro del Comune di Ancarano nel periodo quando il parcheggio è a pagamento 
Articolo 1 
Si determina il regime di sosta nel parcheggio nel centro di Ancarano, gestito dall’azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. (c.d. Ancarano 1, 2, 3), nel periodo quando il parcheggio è a pagamento.
Articolo 2 
L’orario del parcheggio è da lunedì a domenica, dalle 8:00 alle 22:00.
Articolo 3 
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L’orario, concorde con la Delibera, si applica in pratica a decorrere dal giorno della sua approvazione.
Articolo 4 
Si delega la competenza di esecuzione della presente delibera all’Azienda Pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.
N. 371-7/2016(1)-KAB
Ancarano, 1 augosto 2016
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost