Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2360. Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije, stran 7876.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 316. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa vrste finančnih spodbud za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije, pogoje in merila za njihovo dodelitev, upravičence do finančnih spodbud, vodenje evidenc in poročanje.
(2) Spodbude po tem pravilniku dodeljujeta ministrstvo, pristojno za energijo, in Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v skladu s potrjenim programom za izboljšanje energetske učinkovitosti v skladu s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, ki so opredeljeni v:
– Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 651/2014) in
– Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1407/2013).
3. člen 
(vrste finančnih spodbud) 
Finančne spodbude za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: spodbude) se dodeljujejo kot državne pomoči v skladu z Uredbo (EU) št. 651/2014, kot »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo (EU) št. 1407/2013 in kot druge finančne spodbude.
4. člen 
(merila) 
Spodbude se dodeljujejo z javnim razpisom ob upoštevanju naslednjih meril:
– količine prihranjene energije,
– količine proizvedene energije iz obnovljivih virov energije,
– količine izpustov toplogrednih plinov in
– stroškovne učinkovitosti.
II. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
5. člen 
(tehnične specifikacije za naprave in sisteme) 
(1) Za spodbujanje vgradnje kotlov na biomaso se lahko spodbude dodelijo za tehnologije pretvorbe, ki dosegajo izkoristek pretvorbe najmanj 85 % za gospodinjske in komercialne namene uporabe ter najmanj 70 % za industrijske namene uporabe.
(2) Za spodbujanje toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov se lahko spodbude dodelijo za toplotne črpalke, ki izpolnjujejo najmanj zahteve Uredbe Komisije (EU) z dne 2. avgusta 2013 št. 813/2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 136).
(3) Za spodbujanje toplotnih črpalk za ogrevanje vode se lahko spodbude dodelijo za toplotne črpalke, ki izpolnjujejo najmanj zahteve Uredbe Komisije (EU) št. 814/2013 z dne 2. avgusta 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov vode in hranilnikov tople vode (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 162).
(4) Za energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije se šteje sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja, v katerem je na letnem nivoju:
a) vsaj 80 % energije proizvedene iz obnovljivih virov energije ali
b) vsaj 40 % energije proizvedene iz obnovljivih virov energije in vsaj 40 % energije proizvedene v sistemu soproizvodnje električne energije in toplote.
III. KUMULACIJA 
6. člen 
(kumulacija spodbud) 
(1) Pri dodelitvi državnih pomoči se upoštevajo najvišje dovoljene intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posameznih naložb ter skupni znesek državne pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje, ki prejema pomoč. Skupna višina dodeljenih sredstev državne pomoči za iste upravičene stroške ne sme presegati zgornje meje intenzivnosti državne pomoči, ki jo določajo predpisi s področja državnih pomoči, ne glede na to, iz katerih proračunskih virov je pomoč dodeljena.
(2) Dodelitev državnih pomoči ni združljiva s pomočjo »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti pomoči iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Znesek in vir vseh spodbud, ki jih je prijavitelj prejel za projekt, ki je predmet prijave, mora biti naveden v prijavi.
(4) Za kumulacijo državnih pomoči se upoštevajo določbe 8. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
(5) Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če se s takšno kumulacijo preseže največja intenzivnost državnih pomoči iz 13. člena tega pravilnika ali znesek državne pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera. Pomoč »de minimis«, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo.
IV. SPODBUDE, KI SE DODELJUJEJO KOT DRŽAVNE POMOČI 
7. člen 
(vrsta) 
(1) Državne pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, se dodeljujejo v skladu z Uredbo (EU) št. 651/2014 in zajemajo tudi državne pomoči majhnim in srednjim podjetjem za sofinanciranje študij, vključno z energetskimi pregledi.
(2) Velikost majhnih in srednjih podjetij se presoja v skladu s prilogo 1 Uredbe (EU) št. 651/2014.
8. člen 
(vrste naložb, za katere se lahko dodelijo državne pomoči) 
(1) Državne pomoči se lahko dodeli v obliki nepovratnih sredstev za sofinanciranje študij, vključno z energetskimi pregledi, in začetnih naložb v projekte, ki omogočajo:
– preseganje veljavnih standardov EU za varstvo okolja oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov EU,
– učinkovito rabo energije,
– rabo obnovljivih virov energije,
– soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom,
– učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje,
– učinkovito upravljanje z elektroenergetskim omrežjem ali inteligentna energetska omrežja.
(2) Projekti, za katere se dodeljujejo državne pomoči, se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(3) Državne pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
a)kadar je znesek državne pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo zadevno podjetje na trg,
b)kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ribištvo, ribogojništvo in akvakultura,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrijo sintetičnih vlaken,
– proizvodnjo orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t.i. energetski pregledi za velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.
(4) Državna pomoč se ne dodeli za dejavnosti, povezane z izvozom, ki so neposredno povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo.
9. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci za dodelitev državnih pomoči so:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15) in
– zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 13/93 – ZP-G, 41/07, 87/09),
ki nameravajo izvesti začetno naložbo v projekte iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(2) Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,
– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden na seznamu podjetij, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima investitor neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– je investitor »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance,
– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
10. člen 
(spodbujevalni učinek) 
Šteje se, da ima državna pomoč spodbujevalni učinek, če prijavitelj predloži pisni zahtevek za državno pomoč pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti. Zahtevek za odobritev državne pomoči mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta, vključno z datumi začetka in zaključka;
– lokacija projekta;
– seznam stroškov projekta;
– vrsta pomoči in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt.
11. člen 
(upravičeni stroški) 
Sofinancirajo se naslednji upravičeni stroški začetnih naložb projektov iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika:
1. upravičeni stroški za preseganje veljavnih standardov EU ali zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov EU, ki se določijo skladno s petim odstavkom 36. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
2. upravičeni stroški za doseganje višje ravni energetske učinkovitosti, ki se določijo skladno s tretjim odstavkom 38. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
3. upravičeni stroški za spodbujanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in vgradnjo sistemov za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki so sestavljeni iz naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, hranilnika energije oziroma toplotne črpalke, ki se določijo v skladu s šestim odstavkom 41. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
4. upravičeni stroški za naložbe v soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki se določijo v skaldu s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
5. upravičeni stroški za naložbe v energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje so stroški, ki so določeni v drugem in petem odstavku 46. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
6. stroški študij iz prvega in drugega odstavka 49. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
7. upravičeni stroški za naložbe v inteligentna energetska omrežja, ki se določijo v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 48. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
12. člen 
(pogoji za dodelitev državnih pomoči) 
(1) Državna pomoč se dodeli na podlagi javnega razpisa za naložbo, ki ima zaključeno finančno konstrukcijo in zagotovljene finančne vire za izvedbo celotne naložbe. Če kakšen izmed finančnih virov na dan oddaje prijave na razpis še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, če ti viri ne bodo pridobljeni.
(2) Za naložbo mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija (v nadaljnjem besedilu: ID), ki je izdelana v skladu z uredbo, ki določa enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. ID ne sme biti starejša kot eno leto in mora jasno izkazovati namen ter izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev razpisa.
(3) Državna pomoč se ne dodeli, če:
– je naložba že sofinancirana iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišjo dovoljeno intenzivnost sofinanciranja določeno z Uredbo (EU) št. 651/2014,
– ima prijavitelj na javni razpis na dan, ko je bila oddana vloga na javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
– je prijavitelj na javni razpis naveden na seznamu subjektov, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije.
(4) Državna pomoč se lahko dodeli le za sofinanciranje naložbe, ki ima spodbujevalni učinek.
(5) Državna pomoč za naložbe, ki omogoča preseganje standardov EU za varstvo okolja oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov EU, se dodeli v skladu z določili prvega, drugega in tretjega odstavka 36. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
(6) Državna pomoč za naložbe v ukrepe za energetsko učinkovitost se dodeli v skladu z določili prvega in drugega odstavka 38. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
(7) Državna pomoč za naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in sistemov za samooskrbo se dodeli v skladu z določili prvega do petega odstavka 41. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
(8) Državna pomoč za naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom se dodeli v skladu z določili prvega do tretjega odstavka 40. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
(9) Državna pomoč za naložbe v energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje se dodeli v skladu z določili prvega in šestega odstavka 46. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
(10) Državna pomoč za študije se dodeli v skladu z določili prvega in petega odstavka 49. člena Uredbe (EU) št. 651/2014. Spodbuda za izvedbo energetskega pregleda se lahko dodeli po preteku najmanj štirih let od izvedbe prejšnjega energetskega pregleda.
(11) Državna pomoč za naložbe v inteligentna energetska omrežja se dodeli v skladu s prvim, drugim, petim in šestim odstavkom 48. člena Uredbe (EU) št. 651/2014.
13. člen 
(intenzivnost državnih pomoči) 
(1) Intenzivnost državnih pomoči v upravičenih stroških začetnih naložb projektov na področjih iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika ne sme presegati:
a) preseganje veljavnih standardov EU za varstvo okolja oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov EU: 40 % upravičenih stroškov;
b) učinkovita raba energije: 30 % upravičenih stroškov;
c) proizvodnja energije iz obnovljivih virov energije:
– 45 % upravičenih stroškov, če so upravičeni stroški izračunani na podlagi točke (a) ali (b) šestega odstavka 41. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
– 30 % upravičenih stroškov, če so upravičeni stroški izračunani na podlagi točke (c) šestega odstavka 41. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
č) soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom: 45 % upravičenih stroškov;
d) učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje: 45 % upravičenih stroškov;
e) študije: 50 % upravičenih stroškov;
f) inteligentna energetska omrežja: višine razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov ali preko mehanizma za vračilo sredstev.
(2) Intenzivnost državnih pomoči se lahko dodatno poveča za 20 odstotnih točk za državno pomoč, dodeljeno malim podjetjem in za 10 odstotnih točk za državno pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem. Povečanje ne velja za energetsko infrastrukturo.
(3) Intenzivnost državnih pomoči se lahko dodatno poveča za 15 odstotnih točk za naložbe na območjih (a) in za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih (c), določenih v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13). Povečanje ne velja za študije in energetsko infrastrukturo.
(4) Intenzivnost državnih pomoči se podrobneje določi z javnim razpisom glede na razpoložljiva sredstva in v skladu z Uredbo (EU) št. 651/2014.
14. člen 
(najvišja vrednost državne pomoči) 
(1) Najvišji zneski za dodeljevanje državnih pomoči za naslednje projekte so:
– za naložbe glede preseganje veljavnih standardov EU za varstvo okolja oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov EU do 15.000.000 eurov na podjetje in na naložbeni projekt;
– za naložbe v ukrepe za energetsko učinkovitost do 15.000.000 eurov na podjetje in na naložbeni projekt;
– za naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov do 15.000.000 eurov na podjetje in na naložbeni projekt;
– za naložbe v energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje ali hlajenje do 20.000.000 eurov na podjetje in na naložbeni projekt;
– za naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom do 15.000.000 eurov na podjetje in na naložbeni projekt;
– za naložbe v energetsko infrastrukturo do 50.000.000 eurov na podjetje in na naložbeni projekt;
– za okoljske študije do 15.000.000 eurov na podjetje in na naložbeni projekt.
VI. SPODBUDE, KI SE DODELJUJEJO PO NAČELU »DE MINIMIS« 
15. člen 
(vrsta) 
(1) »De minimis« pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo (EU) št. 1407/2013 in po postopku, ki ga za dodelitev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja iz državnega proračuna določajo predpisi, ki urejajo postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Podjetje, ki prejme pomoč po pravilu »de minimis«, se presoja glede na definicijo enotnega podjetja, definiranega v 2. členu Uredbe (EU) št. 1407/2013.
16. člen 
(vrste naložb, za katere se dodeli »de minimis« pomoč) 
(1) Pomoč »de minimis« se v obliki nepovratnih sredstev dodeljuje za:
– sofinanciranje naložbenih projektov od 1. do 5. točke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, pri čemer ne gre za začetne naložbe, kot so navedene v 11. členu tega pravilnika;
– sofinanciranje študij, vključno z energetskimi pregledi, za velika podjetja.
(2) Pomoč »de minimis« se ne dodeljuje:
– podjetjem na področju ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1759/2006 z dne 28. novembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 104/2000 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 335 z dne 1. 12. 2006, str. 3);
– podjetjem na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– podjetjem na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
a) kadar je znesek državne pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
b) kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– podjetjem iz sektorja premogovništva;
– podjetjem v težavah;
– podjetjem za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je državna pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– za nabavo vozil za cestni prevoz tovora podjetjem, ki opravljajo cestne prevoze blaga.
17. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci za dodelitev »de minimis« pomoči so:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in
– zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo),
ki nameravajo izvesti začetno naložbo v projekte iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(2) »De minimis« pomoč se ne dodeli:
– iz razlogov, navedenih v drugem odstavku 6. člena tega pravilnika,
– ali če skupni znesek »de minimis« pomoči, ki jih je enotno podjetje pridobilo v zadnjih treh proračunskih letih presega 200.000 eurov, za podjetja iz sektorja cestnega prevoza blaga in potniškega prometa pa 100.000 eurov,
– ali če ima prijavitelj na dan, ko je bila oddana vloga za dodelitev »de minimis« pomoči, zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
18. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) K upravičenim stroškom naložbenih projektov za dodeljevanje »de minimis« pomoči se štejejo upravičeni stroški, ki so navedeni v 1. do 5. točki 11. člena tega pravilnika, pri čemer se za naložbene projekte ne štejejo samo začetne naložbe.
(2) Upravičeni stroški študij so stroški zunanjih izvajalcev.
19. člen 
(pogoji za dodelitev »de minimis« pomoči) 
(1) »De minimis« pomoči za naložbene projekte iz 1. do 5. točke prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se podeli pod pogoji, ki so navedeni v 12. členu tega pravilnika.
(2) Pogoji za dodelitev spodbud za študije so:
– prejemnik »de minimis« pomoči za stroške študij, vključno z energetskimi pregledi mora sam pokriti najmanj polovico stroškov storitve,
– za izvedbo energetskega pregleda objekta na isti lokaciji se odobri »de minimis« pomoč po preteku najmanj pet let od zaključka prejšnjega energetskega pregleda,
– namembnost objekta energetskega pregleda se ne sme spremeniti vsaj pet let po izvedenem pregledu,
– stroški študij priprave investicijske dokumentacije za projekte določene v prvem odstavku 8. člena tega pravilnika v fazi načrtovanja so upravičeni, če je zadnji strošek študij priprave investicijske dokumentacije za te vrste projektov nastal pred najmanj tremi leti.
20. člen 
(intenzivnost »de minimis« pomoči) 
(1) Dodeljena »de minimis« pomoč za naložbene projekte na področjih iz 1. do 5. točke prvega odstavka 8. člena tega pravilnika lahko znaša največ 30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe.
(2) Pri srednje velikih podjetjih se zgornja meja višine dodeljene »de minimis« pomoči, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk.
(3) Intenzivnost »de minimis« pomoči se podrobneje določi z javnim razpisom glede na razpoložljiva sredstva in v skladu z Uredbo (EU) št. 1407/2014.
21. člen 
(najvišja vrednost pomoči) 
(1) Skupni znesek pomoči »de minimis«, ki se lahko dodeli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 eurov, oziroma 100.000 eurov za podjetja iz sektorja cestnega prevoza blaga, v obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter vira proračunskih sredstev.
(2) Najvišji znesek »de minimis« pomoči za stroške študij z upoštevanjem prejšnjega odstavka tega člena znaša do polovice upravičenih stroškov.
22. člen 
(opredelitev, izjave in spremljanje) 
(1) V primeru razdelitev, združitev ali pripojitev podjetij je potrebno upoštevati določbe osmega in devetega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 1407/2013.
(2) Ministrstvo bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobilo pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
(3) Ministrstvo bo pisno obvestilo prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo (EU) št. 1407/2013;
– o znesku »de minimis« pomoči.
VII. SUBVENCIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERJI 
23. člen 
(oblika) 
Spodbude za izvedbo naložbenih projektov in za naročilo svetovalnih storitev s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije, ki se ne dodeljujejo kot državne pomoči ali »de minimis« pomoči, se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev.
24. člen 
(postopek dodeljevanja subvencij in investicijskih transferjev) 
Subvencije in investicijski transferji se dodeljujejo na javnem razpisu po postopkih, ki jih določajo predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
25. člen 
(vrste projektov, za katere se lahko dodelijo subvencije ali investicijski transferji) 
Projekti, za katere se lahko dodelijo subvencije in investicijski transferji, so:
– naložbeni projekti iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika,
– strošek študij, vključno z energetskimi pregledi.
26. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci za pridobitev investicijskih transferjev za naložbe iz 8. člena tega pravilnika so:
– občine in drugi subjekti, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti (javni skladi, javne agencije, javni zavodi, ustanove, društva, verske skupnosti, ipd), za stroške študij, vključno z energetskimi pregledi in naložbene projekte,
(2) Upravičenci za pridobitev subvencij za naložbe iz 8. člena tega pravilnika so:
– občani za naložbene projekte.
27. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) K upravičenim stroškom naložbenih projektov za dodeljevanje subvencij in investicijskih transferjev se štejejo upravičeni stroški, navedeni v 11. členu tega pravilnika, pri čemer se kot naložbeni projekti upoštevajo vse naložbe v projekte učinkovite rabe energije, projekte rabe obnovljivih virov energije in projekte učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije.
(2) Upravičeni stroški študij so stroški zunanjih izvajalcev.
28. člen 
(pogoji za dodelitev subvencij in investicijskih transferjev) 
Za dodelitev subvencij se uporabljajo pogoji, ki so določeni v 19. členu tega pravilnika.
29. člen 
(intenzivnost subvencij in investicijskih transferjev) 
(1) Dodeljene subvencije ali investicijski transferji ne smejo presegati vrednosti upravičenih stroškov naložbe oziroma 50 odstotkov stroškov svetovalne storitve.
(2) Intenzivnost subvencij in investicijskih transferjev se podrobneje določi z javnim razpisom glede na razpoložljiva sredstva.
(3) Intenzivnost subvencije ali investicijskega transferja je lahko pri posameznem javnem razpisu različna glede na celovitost naložbe ter socialni status prejemnika.
VII. VODENJE EVIDENC IN POROČANJE 
30. člen 
(vodenje dokumentacije javnega razpisa) 
(1) Ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vodi dokumentacijo javnega razpisa, na podlagi katerega se dodeljujejo spodbude. Dokumentacija vsebuje podatke o prejemnikih, vrsti upravičenih stroškov, višini spodbude, pogojih in rokih izplačila spodbude.
(2) Dokumentacijo javnega razpisa je potrebno hraniti 10 let od zadnje dodelitve pomoči.
31. člen 
(poročanje) 
(1) Prejemniki spodbud so dolžni 3 leta po začetku obratovanja naložbe letno poročati o obratovanju in učinkih izvedene naložbe na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Način poročanja se določi v javnem razpisu.
(2) Vsebina poročila mora obsegati vsaj podatke o doseganju kazalnikov in razloge za njihovo odstopanje z navedbo popravljalnih ukrepov.
(3) Ministrstvo v 30 dneh po nakazilu državne pomoči prejemniku in v 15 dneh po dodelitvi sredstev »de minimis« posreduje podatke o izplačani državni pomoči oziroma »de minimis« pomoči ministrstvu, pristojnemu za finance.
(4) Ministrstvo informacijo o dodelitvah spodbud objavi na spletni strani.
(5) V primeru, da ministrstvo kadarkoli med postopkom ali po izvršeni investiciji ugotovi, da prejemnik ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih podatkov oziroma je dal zavajujočo izjavo ali so bila sredstva državne pomoči uporabljena nenamensko ali ministrstvo ugotovi druge kršitve pravilnika ali uredb, ministrstvo izterja celoten znesek državne pomoči z zakonskimi zamudnimi obrestmi od plačila državne pomoči do izplačila.
VIII. KONČNI DOLOČBI 
32. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1).
33. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-193/2015
Ljubljana, dne 27. julija 2016
EVA 2015-2430-0047
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti