Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2350. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica, stran 7854.

  
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z drugim odstavkom 57. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, in drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNA PROSTORA IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA 
9. člen 
(izkoriščanje tehničnega kamna apnenec in tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Andraž 2 v občini Polzela, k. o. Andraž) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna apnenec in tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 1 311 867 (milijon tristo enajst tisoč osemsto sedeminšestdeset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Andraž 2 je nov pridobivalni prostor v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Andraž 2 obsega:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 479/1, 484/3, 512/4, 512/6, 514, 515 in 512/7, vse k. o. Andraž,
b) dele zemljišč s parcelnimi številkami 482/1, 483 in 484/1, vse k. o. Andraž, ki ležijo vzhodno od poligona točk 48-49-50-51-52-53, pri čemer točko 52 predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 489, 483 in 482/1, vse k. o. Andraž, točko 53 tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 478/13, 482/1 in 478/10, vse k. o. Andraž, preostale točke pa imajo te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
48
507634,43
131675,63
49
507603,37
131729,59
50
507593,45
131734,73
51
507590,98
131736,44
c) severovzhodni del zemljišča s parcelno številko 501, k. o. Andraž, ki leži vzhodno od premice, ki poteka skozi točki 39 in 40, pri čemer imata ti dve točki te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
39
507603,79
131514,01
40
507632,68
131600,45
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 321,5 metra.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 13,6457 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 25 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi EKOMINERAL, svetovanje, storitve, proizvodnja, d. o. o., Savinjska cesta 25, 3310 Žalec, matična številka 6477429000, davčna številka SI37772902. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 1-II-222/2-O-16/LS z dne 6. junija 2016, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen 
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Zavratec 1b v občini Sevnica, k. o. Studenec) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 293 518 (dvesto triindevetdeset tisoč petsto osemnajst) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Zavratec 1b pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Zavratec 1 in 2 v globino in na sosednje parcele v obsegu iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Zavratec 1b obsega:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami *260, 283/24, 2669/51 in 298/2, vse k. o. Studenec,
b) del zemljišča s parcelno številko 299, k. o. Studenec, ki leži vzhodno od premice, ki poteka skozi točki T in U,
c) del zemljišča s parcelno številko 301, k. o. Studenec, ki leži južno od premice, ki poteka skozi točki L in M,
č) del zemljišča s parcelno številko 283/25, k. o. Studenec, ki leži vzhodno od poligona točk A-B-C,
d) del zemljišča s parcelno številko 283/23, k. o. Studenec, ki leži severno od premice, ki poteka skozi točki C in D,
e) del zemljišča s parcelno številko 283/22, k. o. Studenec, ki leži hkrati južno od premice, ki poteka skozi točki U in V, ter severno od poligona točk B-C-D-E-F-G,
f) del zemljišča s parcelno številko 283/34, k. o. Studenec, ki leži zahodno od poligona točk F-G-H-I.
(4) Točko M iz prejšnjega odstavka predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 302, 299 in 301, vse k. o. Studenec, preostale točke pa imajo te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
A
526891,70
89725,55
B
526911,173
89695,457
C
526994,410
89615,781
D
527010,68
89630,40
E
527018,37
89655,54
F
527032,19
89651,09
G
527091,30
89679,38
H
527080,75
89699,22
I
527081,63
89709,68
L
527041,43
89775,64
T
526899,95
89804,83
U
526947,17
89768,09
V
526915,78
89743,48
(5) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 255 metrov.
(6) Skupna površina pridobivalnega prostora je 2,6206 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 21 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d. o. o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66A, 8294 Boštanj, matična številka 5538645000, davčna številka SI43763189. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) skladno z dopisom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 1-II-303/2-O-14/LS z dne 18. avgusta 2014 na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij in območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista bili potrebni, podelitev rudarske pravice pa z vidika varstva narave ni sporna;
č) skladno z dopisom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave iz točke c) za pripravo in potrditev rudarskega projekta za pridobitev koncesije za izkoriščanje ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja.
(10) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(11) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodne rudarske pravice) 
Gospodarska družba GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d. o. o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66A, 8294 Boštanj, matična številka 5538645000, davčna številka SI43763189, mora izvajati izkoriščanje ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč, ki niso zajeta v prejšnjem členu, v skladu s Koncesijsko pogodbo št. 354-14/60/2002 z dne 19. aprila 2004. Prav tako v skladu s to koncesijsko pogodbo izvaja izkoriščanje in izvede dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč, ki so zajeta v prejšnjem členu, če za ta zemljišča ne sklene nove koncesijske pogodbe na podlagi prejšnjega člena.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– 10. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log, Občina Šentjernej; Poljčane, Občina Slovenska Bistrica; Andraž, Občina Polzela; Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina Sevnica; Pragersko, Občina Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna občina Koper; Hoče, Občina Hoče - Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece, Občina Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra, Občina Žiri; Bradeško - Zadobje, Občina Gorenja vas - Poljane; Zala, Občina Idrija; Križate, Občina Moravče, in Hrovat, Občina Zreče (Uradni list RS, št. 66/04 in 83/04),
– XIX. točka 8. člena Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Paka, Mestna občina Velenje; Janežovci, Občina Destrnik; Bistrica pri Naklem, Občina Naklo; Hotovlja, Občina Gorenja vas - Poljane; Čemše, Občina Mirna Peč; Zabukovje, Občina Trebnje; Haber, Občina Luče; Vehar – 1, Občina Gorenja vas - Poljane; Godič, Občina Kamnik; Dogoše, Mestna občina Maribor; Plesk, Občina Žiri; Prepolje, Občina Starše; Krajnc, Občina Vitanje; Kotnik, Občina Vitanje; Klemenc, Občina Vitanje; Korže, Občina Vitanje; Červivec, Občina Sevnica; Grahovica, Občina Sevnica; Zavratec 1 in 2, Občina Sevnica; Lenart pri Gornjem Gradu, Občina Gornji Grad (Uradni list RS, št. 39/03 in 30/12), in sicer v delu, ki se nanaša na območje iz 10. člena te uredbe.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-24/2016
Ljubljana, dne 28. julija 2016
EVA 2016-2430-0063
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost