Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2327. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič, stran 7780.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (Uradni list RS, št. 42/02 in 78/10) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve UN).
2. 
Ocena stanja in razlogi 
Območje veljavnega Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (v nadaljnjem besedilu: UN) se nahaja v zahodnem delu Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL). Na severu območje omejuje Cesta Dolomitskega odreda, na jugovzhodni strani železnica, na zahodni strani pa Pot spominov in tovarištva. Na severozahodnem delu območja je obstoječe pokopališče s cerkvijo sv. Simona in Juda Tadeja. Na južnem in vzhodnem delu območja so travnate površine in vrtovi.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15 in 38/16 – avtentična razlaga) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) območje UN obsega enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) RD-443. Z uveljavitvijo OPN MOL – ID je bilo območje veljavnosti UN zmanjšano glede na območje UN ob njegovi uveljavitvi.
Z UN je načrtovana širitev obstoječega pokopališča v smeri proti jugu in vzhodu, na skrajnem vzhodnem delu območja je načrtovano parkirišče. Veljavni UN je za realizacijo širitve treba predvsem spremeniti zaradi možnega etapnega izvajanja, ki bo prilagojeno lastništvu zemljišč ter spremenjenim potrebam upravljavca Žale, Javno podjetje, d.o.o. Določila UN je treba uskladiti tudi glede na zmanjšano območje veljavnosti, kot je opredeljeno z OPN MOL – ID.
Namere se skladajo z osnovno namembnostjo širšega območja in veljavnimi nadrejenimi prostorskimi dokumenti. V sklopu priprave sprememb in dopolnitev UN bo treba izdelati še preveritve in strokovne podlage, predvsem zaradi poseganja na območje, ki je ogroženo z visokimi vodami.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev UN 
Območje sprememb in dopolnitev UN se nahaja v MOL, v Četrtni skupnosti Rožnik, v katastrski občini (1723) Vič. Območje sprememb in dopolnitev zajema EUP RD-443 in meri približno 3,4 ha.
Območje sprememb in dopolnitev UN se v fazi priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
14. SŽ – Infrastruktura d.d.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN je Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, PGD in PZI) za projekt širitve pokopališča Vič – 1. faza, številka 104-15, september 2015, ki jo je izdelala družba Krog d.o.o. Ljubljana.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN 
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev UN je predviden 12 mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev UN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev UN 
Pripravo sprememb in dopolnitev UN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-7/2016-3
Ljubljana, dne 18. julija 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.