Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016

Kazalo

2102. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 7072.

  
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14, 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 36/15) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. seji dne 29. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen 
(sestavni deli Program opremljanja) 
(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
– obstoječo in predvideno komunalno opremo,
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmero in način plačila komunalnega prispevka,
– oprostitve plačila komunalnega prispevka,
– pogodbo o opremljanju in
– podrobnejši program opremljanja.
(3) Grafični del Programa opremljanja vsebuje:
– prikaz cestnega omrežja s pripadajočimi objekti v merilu 1:15000,
– prikaz vodovodnega omrežja v merilu 1:15000,
– prikaz površin za ravnanje z odpadki v merilu 1:15000.
(4) Program opremljanja velja na celotnem območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
3. člen 
(pomen izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
(1) Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
(2) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(3) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov. Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se šteje za opremljeno: če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(5) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
(6) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
(7) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
(8) Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(9) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(10) Parcela je zemljiška parcela ali njen stavbni del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
II. KOMUNALNA OPREMA 
4. člen 
(komunalna oprema) 
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste s pripadajočimi objekti,
– vodovodno omrežje,
– površine za ravnanje z odpadki.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti so (po tem Programu opremljanja):
– občinske javne ceste vključno z odvodnjavanjem, javno razsvetljavo, avtobusnimi postajališči in pločniki.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA 
5. člen 
(obračunska območja) 
Obračunska območja so določena za naslednjo komunalno opremo:
– obračunsko območje za ceste s pripadajočimi objekti z oznako C,
– obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako V,
– obračunsko območje površine za ravnanje z odpadki PRO.
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Skupni stroški [€]
Obračunski stroški [€]
Ceste s pripadajočimi objekti (pločniki, JR in avtobusna postajališča)
OB_C
13.555.855
6.379.745
Vodovodno omrežje
OB_V
5.259.802
1.619.688
Prostori za ravnanje z odpadki
OB_PRO
110.619
110.619
7. člen 
(preračun stroškov na enoto mere) 
(1) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
PP [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto (Cpi) [EUR/m2]
Ceste s pripadajočimi objekti
OB_C
3.247.056
6.379.745,00
1,964
Vodovodno omrežje
OB_V
3.247.056
1.619.688,00
0,499
Prostori za ravnanje z odpadki
OB_PRO
3.247.056
110.619,00
0,034
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
NTPO [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto (Cpi) [EUR/m2]
Ceste s pripadajočimi objekti
OB_C
570.459
6.379.745,00
11,183
Vodovodno omrežje
OB_V
570.459
1.619.688,00
2,839
Prostori za ravnanje z odpadki
OB_PRO
570.459
110.619,00
0,194
V. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
8. člen 
(površina parcele) 
(1) Za objekt za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se za površino parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva površino iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za obstoječ objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča se površina parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, ugotovi iz projektne dokumentacije za ta objekt ali iz podatkov uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
9. člen 
(neto tlorisna površina) 
(1) Za objekt za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje se neto tlorisno površino, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za obstoječ objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča se neto tlorisno površino, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, ugotovi iz projektne dokumentacije za ta objekt ali iz podatkov uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, in sicer samo za ceste in pripadajoče objekte ter za tisto komunalno opremo, na katero se objekti priključujejo prek samostojnih priključkov. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.
10. člen 
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo) 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt, ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.
(4) Za vsa območja stavbnih zemljišč se za vse objekte upošteva, da imajo omogočeno uporabo cest s pripadajočimi objekti in objektov za ravnanje z odpadki, zato se jim komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme odmeri, razen v primerih iz 26. člena.
11. člen 
(delež) 
Razmerje med deležem parcele (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti = 0,5:0,5.
12. člen 
(namembnost) 
(1) V skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen za določitve faktorja dejavnosti (Kd).
Šifra CC-SI
Faktor dejavnosti (K)
Opis objekta
11
1
Stanovanjske stavbe
11210
1,1
Dvostanovanjske stavbe
11220
1,3 
Tri- in večstanovanjske stavbe
113
0,8 
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
12
 
Nestanovanjske stavbe
121
Gostinske stavbe
122
1,2 
Poslovne in upravne stavbe
123
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12303
1,3 
Bencinski servisi
124
1,3
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
125
Industrijske stavbe in skladišča
126
0,7 
Stavbe splošnega družbenega pomena
12650
0,8 
Stavbe za šport
127
0,7 
Druge nestanovanjske stavbe
12712
0,7 
Stavbe za rejo živali
2
1
Gradbeni inženirski objekti
23
1,3
Industrijski gradbeni kompleksi (vetrne el., objekti za proizvodnjo opeke ...)
24110
0,7 
Športna igrišča
24122
0,7 
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24201
1,3 
Vojaški objekti
(2) Za določitev faktorja dejavnosti se upošteva najnižja raven klasifikacije iz zgornje tabele.
VI. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi na katero vrsto komunalne opreme zavezanec priključi svoj objekt ali pa mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Za vsako posamezno komunalno opremo iz prejšnjega odstavka se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
(3) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu.
(4) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KPij=(A(parcela)*Cpij*Dp)+(Kd*A(tlorisna)*Ctij*Dt)
pri čemer je:
KPij
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
A(parcela)
površina parcele (m2)
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta (m2)
Kd
faktor dejavnosti
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Cpij
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na določenem obračunskem območju
Ctij
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju
i
določena vrsta komunalne opreme
j
določeno obračunsko območje
(5) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP=∑KPij
pri čemer je:
KP
celotni izračunani komunalni prispevek
14. člen 
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto tlorisne površine in spremembe namembnosti objekta) 
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta, je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme enak razliki med:
– izračunom komunalnega prispevka po povečanju neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti in
– komunalnega prispevka pred povečanjem neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti objekta.
(2) Komunalni prispevek se obračuna, če je razlika vrednosti komunalnih prispevkov pozitivna.
(3) V primeru, ko se objektu poveča neto tlorisna površina ali spremeni namembnost, se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(4) Metodologija izračuna se nanaša na naslednje pojme: dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti, legalizacija objekta in odstranitev objekta z novogradnjo objekta.
15. člen 
(izračun komunalnega prispevka v primeru gradnje na pozidani parceli) 
V primeru gradnje objektov na pozidani parceli, se komunalni prispevek obračuna po navodilih za izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto tlorisne površine iz 14. člena odloka.
16. člen 
(indeksiranje stroškov) 
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ctij) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
17. člen 
(odločba) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Zahtevo za odmero komunalnega prispevka vloži zavezanec sam ali jo v njegovem imenu vloži upravni organ za gradbene zadeve.
18. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri organ Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v nadaljevanju: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek pristojni organ občinske uprave v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina ugotovi, da ima lastnik objekta možnost priključitve na določeno vrsto komunalne opreme, za katero je predpisana obvezna priključitev, pa na le to še ni priključen,
– lastnik objekta vloži vlogo za priključitev obstoječega objekta na posamezno vrsto komunalne opreme, na katero še ni priključen in zanjo še ni plačal komunalnega prispevka.
(3) Območje možnosti priključitve oziroma uporabe nove komunalne opreme za katere se po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek, sprejme Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici s sklepom.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo oziroma 6 mesecev po začetku uporabe objekta.
(5) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba o kateri odloča župan.
19. člen 
(namen zbranih sredstev) 
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in so namenjena izključno za namen gradnje komunalne opreme, skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna in programom opremljanja.
20. člen 
(plačilo) 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku, lahko pa se zavezanec z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici dogovori tudi o plačilu komunalnega prispevka po obrokih (vendar največ v 12 mesečnih obrokih).
21. člen 
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek,
– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek. Določba velja le za prispevke za posamezno (isto) vrsto komunalne infrastrukture, plačane od 1. 1. 1994.
(2) Za uveljavljanje že plačanih sredstev je zavezanec dolžan predložiti ustrezna dokazila – potrdila o plačilu, ipd. Pogodbe ali odločbe niso ustrezna dokazila. O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih odloči pristojni organ.
Zavezanec lahko že plačana sredstva uveljavlja le enkrat.
Upoštevajo se revalorizirani zneski od datuma plačila do datuma izdaje odločbe.
22. člen 
(pogodba o opremljanju) 
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
23. člen 
(podrobnejši program opremljanja) 
(1) Podrobnejši program opremljanja je program opremljanja, s katerim se opremlja stavbna zemljišča s komunalno opremo, ki ni upoštevana v Programu opremljanja občine.
(2) Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe je potrebno sprejeti za območja, ki se bodo urejala s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
24. člen 
(pogodba o medsebojnih obveznostih) 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
25. člen 
(vračilo komunalnega prispevka) 
V primeru ko je investitor plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vložil zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljene ni bilo izdano, oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se izvede na podlagi odločbe, ki jo pristojni organ občinske uprave izda na podlagi vloge zavezanca.
26. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne odmeri.
(2) Komunalni prispevek se oprosti plačila za gradnjo:
– neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 12630 v CC-SI in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI)
– nestanovanjskih stavb (oznaka 12 v CC-SI), katerih edini investitor je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Če je občina Sveti Jurij ob Ščavnici lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.
(3) Komunalni prispevek se oprosti plačila za gradnjo:
– drugih stavb, ki niso uvrščene drugje (oznaka 1274 CC-SI) – velja samo za vrsto objektov: gasilski domovi;
– stavb splošnega družbenega pomena (oznaka 126 CC-SI) – velja samo za vrsto objektov: dvorane za družabne prireditve.
(4) Za gradnjo objekta, s katerim se nadomesti obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče v skladu s sprejetim sanacijskim programom se komunalni prispevek oprosti plačila, če je nadomestni objekt iste neto tlorisne površine in namembnosti. V primeru povečanja neto tlorisne površine oziroma spremembe namembnosti se odmeri komunalni prispevek za pozitivno razliko neto tlorisne površine oziroma faktorja namembnosti.
(5) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost, razen če ima objekt samostojne priključke na komunalno opremo.
(6) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah programov opremljanja, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
28. člen 
(vpogled v Program opremljanja) 
Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti programov opremljanja) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 70/09) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 8/10).
30. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0023/2015-010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost