Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016

Kazalo

2087. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 7059.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: Zvrt), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15 in 38/16 – odl. US), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 13. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje 
1. člen 
Cene dnevnih programov javnih vrtcev Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– oddelku prvega starostnega obdobja 
421,08 EUR,
– oddelku drugega starostnega obdobja 
306,95 EUR,
– starostno kombiniranem oddelku in oddelku od 3. do 4. leta 
339,51 EUR,
– razvojnem oddelku 
869,47 EUR.
Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku prvega starostnega obdobja znaša 333,63 EUR in na otroka v oddelku drugega starostnega obdobja 242,44 EUR mesečno.
2. člen
Cena treh bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici Celje je 8.176,33 EUR mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 7.969,23 EUR.
3. člen 
Javni vrtci Mestne občine Celje morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti ustanoviteljico.
4. člen 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se plačilo, določeno na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, dodatno zniža v oddelku prvega starostnega obdobja za 6,8 %, v oddelku drugega starostnega obdobja za 3,46 % in v starostno kombiniranem oddelku za 3,27 %.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojni center za socialno delo. V primeru, da je otrok sprejet v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca, vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve.
5. člen 
Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 34,02 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti.
6. člen 
Starši lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 50 % od z njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
7. člen 
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30, vendar ne več kot 40 koledarskih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila vrtcu, v celoti opravičeni plačila. V primeru, da zdravstveni razlogi, zaradi katerih otrok ni zmožen obiskovati vrtca trajajo dlje, dodatno oprostitev plačila nad 40 in največ 90 dni, starši uveljavljajo s pisno vlogo, ki jo oddajo na pristojni oddelek Mestne občine Celje. To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
8. člen 
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev sorazmerno zmanjša glede na datum vpisa oziroma izpisa otroka.
9. člen 
Dodatna znižanja iz 4., 6. in 8. člena veljajo, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
10. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 49/09 in 34/12).
11. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 9. 2016 dalje.
Št. 602-2/2015
Celje, dne 28. junija 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti