Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016

Kazalo

2086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje, stran 7059.

  
Na podlagi 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15), 3. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 13. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje 
1. člen 
(1) V 1. točki 3. člena Pravilnika o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 58/07) se za podtočko »1.9.« doda nova podtočka »1.10.« tako, da se glasi:
»1.10. Športne prireditve«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju prednostnega vrstnega reda uporabe se, ne glede na zgornje kriterije, upošteva tudi dejstvo, da izvajalec uporablja telovadnico kot domicilni objekt za vadbo neprekinjeno že več kot 5 let in mu pri tem pripada tolikšno število različnih telovadnic, kolikor jih ima priznanih v letnem programu športa v MOC.«.
(3) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek tako, da se glasi:
»Ne glede na zgoraj navedeno, se pri prednostnem vrstnem redu uporabe upošteva predlog oziroma mnenje strokovne službe Oddelka za družbene dejavnosti MOC glede na funkcionalnost telovadnice v povezavi z vrsto in specifikami športne panoge. K mnenju da soglasje ZVEZA.«.
2. člen 
(1) Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pisne prijave želenih terminov se posredujejo vodstvu OŠ najkasneje do 1. julija za naslednje šolsko leto.«.
(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Urnik uporabe telovadnice posreduje OŠ vsem uporabnikom, Oddelku za družbene dejavnosti MOC in ZVEZI do 25. avgusta tekočega leta oziroma takoj, ko je urnik sestavljen.«.
3. člen 
Za tretjim odstavkom 8. člena se doda nov četrti odstavek tako, da se glasi:
»Namera o oddaji v najem se objavi na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.«.
4. člen 
(1) Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Za druge izvajalce (družbe, podjetja, zasebniki, neformalne skupine in drugi) višino uporabnine na predlog vodstva OŠ sprejme svet zavoda.«.
(2) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek tako, da se glasi:
»Za društva v prednostnem programu športa v MOC se določi uporabnina v višini funkcionalnih stroškov oziroma največ do 20 % uporabnine, določene s posebnim sklepom župana MOC, pri čemer se upošteva, da znižana uporabnina za telovadnice velja samo za tisto število ur uporabe telovadnic, ki jih imajo posamezna športna društva oziroma njihove športne šole priznane v letnem programu športa. Preostale ure koriščenja telovadnic se obračunajo po ceni, ki je določena s sklepom župana za druge izvajalce.«.
5. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»OŠ morajo zagotoviti prostor za izvedbo naslednjih programov:
– občinskih programov v času šolskih počitnic (jesenske, novoletne, zimske);
– programov za šolske otroke, ki jih po pooblastilu izvaja občinska športna zveza ali športno društvo;
– medšolskih tekmovanj.
Za navedene programe je uporaba telovadnic brezplačna oziroma se določi uporabnina v višini funkcionalnih stroškov in se krijejo iz naslova materialnih stroškov, ki jih ustanovitelj nameni OŠ, skladno s pogodbo o sofinanciranju šole.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. septembrom 2016.
Št. 671-4/2016
Celje, dne 28. junija 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.