Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2071. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo, stran 7003.

  
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga državnega prostorskega načrta) 
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v maju 2016 pod številko 13029 izdelalo podjetje ZUM, d. o. o., Maribor.
2. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnemu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni občini Ptuj in občinah Črenšovci, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lendava, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Tomaž, Velika Polana in Videm.
(3) Za ta državni prostorski načrt sta bila izvedena postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
(4) Postopek presoje vplivov na okolje je bil izveden. Pridobljena je bila odločba o okoljevarstvenem soglasju, št. 35402-21/2014-70 z dne 25. aprila 2016, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
(5) Oznake, navedene v 3., 4., 5., 6., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 23., 25., 30., 38., 39. in 40. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– prenosni plinovod M9 (v nadaljnjem besedilu: plinovod) od Mejne merilno-regulacijske postaje Pince (v nadaljnjem besedilu: MMRP Pince) do Kompresorske postaje Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: KP Kidričevo),
– MMRP Pince s priključnim odsekom prenosnega plinovoda do slovensko-madžarske meje,
– KP Kidričevo,
– sekcijske zaporne postaje z oznakami BS1, BS2, BS3 in BS4,
– sistem katodne zaščite,
– prestavitev odseka prenosnega plinovoda R15 Kidričevo–Lendava (v nadaljnjem besedilu: plinovod R15),
– ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij,
– rušitev in prestavitev objektov, odstranitev rastja in ureditev površin po zgraditvi plinovoda,
– krajinska ureditev na območju MMRP Pince, KP Kidričevo in BS2, na območjih prečkanj gozdnih površin in območjih sanacije zemljišč po gradnji in
– vse druge ureditve, ki so nujno potrebne za nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
4. člen 
(območje državnega prostorskega načrta) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Črenšovci (140): 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2433, 2444/1, 2444/2, 2445/1, 2445/2, 2446/1, 2446/2, 2447/1, 2447/2, 2448/1, 2448/2, 2449/1, 2449/2, 2450, 2451/1, 2451/2, 2452/1, 2452/2, 2453, 2454, 2455, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2458/1, 2458/2, 2459/1, 2459/2, 2460, 2461/2, 2462, 2463/2, 2464/2, 2465/2, 2466/2, 2467, 2468/2, 2469/2, 2470/2, 2872, 2873, 2875, 2878, 2879, 2882, 2883, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2900, 3483/5, 3512, 3529;
– k. o. Gornja Bistrica (141): 2055/1, 2056, 2057, 2058, 2059, 2068/1, 2069, 2070, 2071, 2072, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2238;
– k. o. Srednja Bistrica (142): 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 274/1, 274/2, 808/1, 809/1, 810, 812/2, 812/4, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047/1, 1047/2, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074/1, 1074/2, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103/1, 1103/2, 1104, 1105/1, 1105/2, 1106, 1107, 1108, 1109/1, 1109/2, 1110, 1111, 1112, 1113, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1186, 1187, 1188, 1190, 1192, 1193, 1196, 1197, 1200, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227/1, 1227/2, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1249/1, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1357/1, 1358/1, 1359/1, 1360/1, 1361/1, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1464, 1465/2, 1469, 1470/1, 1470/2, 1471, 1472/2, 1475;
– k. o. Dolnja Bistrica (143): 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 128, 129/1, 129/2, 131, 134, 3519, 3520;
– k. o. Velika Polana (160): 3606/1, 3606/2, 3607/1, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4218, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4275, 4284, 4461/1, 4461/2, 4462, 4463, 4465, 4466, 4469, 4470, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4479, 4480, 4481, 4484, 4485, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4497, 4498, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4513, 4514, 4515, 4516, 4519/1, 4519/2, 4520/1, 4520/2, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4563, 4564, 4565/1, 4565/2, 4566/1, 4566/2, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4576/1, 4576/2, 4577/1, 4577/2, 4578, 4579, 4580, 4581, 4584/1, 4584/2, 4585, 4588, 4589, 4592, 4593, 4594, 4596, 4597, 4600, 4601, 4604, 4605, 4607, 4608, 4609, 4612, 4613, 4614, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4625, 4626, 4629, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4641, 4642, 4644, 4645, 4647, 4648, 4651, 4652, 4655/1, 4655/2, 4658, 4662, 4664, 4668, 4669, 4675, 4676, 4677, 4682, 4683, 4688, 4689, 4776, 4792, 4802, 4805;
– k. o. Hotiza (161): 1, 5, 6, 7, 8, 41/1, 41/3, 51, 52, 54, 55/1, 55/2, 56, 58, 59, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/2, 92/2, 92/3, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 196, 197, 198, 199/2, 200, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 243, 244, 248/1, 248/2, 249/1, 253, 256, 257, 258/1, 258/2, 258/3, 259/1, 259/2, 259/3, 259/5, 264, 265, 270, 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417/1, 417/2, 417/3, 418/1, 418/2, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 898/1, 898/2, 902, 903, 904, 905, 907, 911, 912, 915/1, 915/2, 917, 918, 919, 920, 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933/1, 933/2, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 950, 951, 2824, 2825;
– k. o. Kapca (162): 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 923, 924, 925, 926/1, 926/2, 927, 928, 931, 932/1, 932/2, 933, 935, 936, 937, 938/1, 938/2, 938/3, 939, 940, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124/2, 1125, 1166, 1167, 1168/1, 1168/2, 1169, 1171, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1202, 1203, 1208, 1209, 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1215, 1216, 1217, 1218, 1221/1, 1739, 1740/1, 1742, 1743, 1746, 1747, 1750, 1751, 1752, 1756, 1757, 1762, 1763, 1767, 1768, 1769, 1770, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1787, 1788, 1789, 1790, 1793, 1794, 1795, 1796, 1798, 1799, 1800, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1810, 1811, 1812, 1813, 1816, 1817, 1818, 1819, 1823, 1824, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1832, 1835, 1836, 1837, 1838, 1841, 1842, 1843, 1844, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854, 1855, 1858, 1859, 1860, 1861, 1864, 1866, 1869, 1870, 1873, 1874, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889, 1890, 1893, 1895, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 2305, 2306/1, 2306/2, 2307, 2308, 2637, 2656, 2659, 2660/1, 2660/2, 2664, 2665, 2666/1, 2666/2, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712/1, 2713/1, 2714, 2715, 2716, 2717/2, 2718, 2719, 2720, 2723, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2923, 2924, 2927, 2928, 2931, 2932, 2935, 2936, 2940, 2941, 2944, 2945, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2989/1, 2989/2, 2989/3, 2989/4, 2990, 2991, 2993, 2996, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3008, 3009, 3014, 3015, 3016, 3017/1, 3017/2, 3020, 3021, 3024, 3025, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038, 3041, 3042, 3045, 3046, 3049, 3050, 3057, 3058, 3059/2, 3289/1, 3289/2, 3290, 3292, 3294, 3295, 3296;
– k. o. Gaberje (164): 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 414, 416, 417, 420, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/8, 424/2, 424/3, 427, 434, 435, 436, 437, 500, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505, 2470, 2482, 2495/1, 2497;
– k. o. Lakoš (165): 755, 756, 759, 760, 761/1, 767, 768, 769, 770, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 804, 1001/1, 1003/1, 1003/3, 1004/1, 1006/1, 1007, 1009/1, 1009/3, 1009/4, 1010/2, 1011/2, 1014/2, 1015/2, 1018, 1028/2, 1030, 1040/1, 1045, 1046, 1049, 1051, 1057, 1059, 1067, 1069, 1075, 1078, 1079, 1080/2, 1091, 1092, 1093, 1095/1, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1454, 1455, 1460, 1461, 1462, 1463, 1471, 1472, 1475, 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1545, 1546/1, 1546/2, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553/1, 1553/2, 1554, 1555, 1557, 1558, 1559, 1560, 1564, 1565/1, 1567/1, 1570, 1573, 1581/1, 1588, 1596, 1597, 1598, 1601, 1604, 1605, 1606, 1613, 1614, 1616, 1631, 1632, 1633, 1655, 1656, 1657, 1670, 1671, 1818, 1819/2, 1819/3, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1830/1, 1830/2, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2326, 2329, 2330/1, 2330/2, 2331/1, 2332, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2369, 2370, 2371, 2372, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2422/2, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 3846, 3852/2, 3854/2, 3855/2, 3856, 3858, 3865, 3869/2, 3878/2, 3879/2, 4058/3, 4060/3, 4072, 4314/3, 4320, 4321, 4328, 4329/1, 4330/4, 4352, 4367/10, 4367/19, 4375/3;
– k. o. Lendava (166): 2438, 2440, 2478, 2489, 2647, 2648, 2649, 2650/2, 2651, 2730, 2731, 2735, 6615/2, 6639/3, 6640/3, 6648/9, 6706/3, 6723, 6724/5, 6754/1, 6754/2, 6754/3, 6754/4, 6755/1, 6756, 6757/2, 6758/3, 6759/2, 6761/2, 6768/10, 6768/8, 6768/9, 6769/1, 6769/8, 6769/9, 6808, 6809;
– k. o. Čentiba (167): 4350/2, 4353/2, 4358/2, 4360/1, 4363/2, 4364/1, 4368/2, 4370, 4371/2, 4374/2, 4590/1, 4595/1, 4596/1, 4597/1, 4597/2, 4603/1, 4660/1, 4671/2, 4671/3, 4671/4, 4671/7, 4674, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733;
– k. o. Dolina pri Lendavi (168): 2749/1, 2759/1, 2764/1, 2794/2, 2966, 2967, 2983, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062/1, 3063/1, 3064, 3066, 3067, 3151/1, 3152/1, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155/1, 3162/2, 3163/1, 3166/1, 3166/2, 3176, 3187, 3192, 3193, 3232, 3236, 3237, 3238, 3239, 3242;
– k. o. Petišovci (169): 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 262/1, 262/3, 500, 501/1, 502/1, 503/1, 505/1, 506/1, 507/1, 507/2, 507/3, 513/2, 525/1, 526/1, 562/2, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 617, 620/1, 624, 625, 626, 627, 628, 636, 642, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1548, 1549, 1550/2, 1550/3, 1550/4, 1550/5, 1550/6, 1551/1, 1551/2, 1552/1, 1552/2, 1553, 1554, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1556/2, 1557/1, 1557/2, 1557/3, 1557/4, 1583/1, 1583/2, 1584/1, 1584/2, 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1603/4, 1603/5, 1605, 1606/1, 1607/1, 1608, 1609/1, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612/1, 1612/2, 1612/3, 1613, 1614/1, 1614/2, 1615, 1621/1, 1626/1, 1646, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4, 1681, 1682, 1707/1, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716/1, 1716/2, 1717/1, 1717/2, 1718, 1719, 1736, 1739/1, 1740, 1775, 1776/1, 1776/2, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781/1, 1782, 4161/2, 4162/2, 4163/2, 4174/1, 4192/3, 4193/10, 4193/11, 4193/9, 4245, 4250, 4251, 4252, 4253, 4259, 4260, 4318, 4342, 4343, 4346;
– k. o. Pince (170): 2664/1, 2664/2, 2665/2, 2665/3, 2665/4, 2665/5, 2665/6, 2666/1, 2666/10, 2666/12, 2666/14, 2666/4, 2666/8, 2667/1, 4687, 4688, 4689/1, 4695/2, 4696/1, 4698/1, 4699/1, 4700/1, 4701/1, 4702/1, 4703/1, 4704/1, 4705/1, 4706/1, 4707/1, 4708/1, 4712, 4713, 4714, 4717/1, 4718/1, 4719/1, 4720/1, 4721/1, 4722/1, 4723/1, 4724/1, 4725/1, 4726/1, 4727/1, 4730/1, 4731/1, 4731/3, 4732/1, 4732/3, 4733/1, 4820/1, 4821/1, 4822/1, 4823/1, 4823/2, 4824/1, 4824/2, 4825/2, 4825/4, 4825/5, 4825/6, 4831/1, 4831/2, 4841/1, 4842/1, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852/1, 4852/2, 4853/4, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4893, 4895/1, 4908, 4921, 4922, 4923, 4926, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4967, 4968, 4969, 4979, 4980, 4981, 4983, 4984, 4986;
– k. o. Cven (241): 730, 731, 1082, 1083, 1085, 1088/1, 1088/2, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095/1, 1095/2, 1096, 1097/1, 1097/2, 1098, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1112, 1117/1, 1117/2, 1118, 1232, 1278, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292/1, 1292/2, 1298, 1301, 1306, 1307, 1310, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1357, 1380, 1384, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1400, 1401;
– k. o. Babinci (242): 868, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 885, 886/1, 887, 1074;
– k. o. Noršinci (243): 16/12, 16/55, 16/56, 16/57, 16/58, 16/59, 16/63, 18, 22, 23, 25, 26/1, 34, 35, 39, 41, 42, 48/1, 51, 500/20, 507/1, 519, 520, 600/10, 600/3, 600/8, 730, 836, 918/1, 918/2, 925, 926, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2;
– k. o. Radoslavci (256): 766/1, 767/1, 767/2, 768/1, 768/2, 769/1, 772/3, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 774/3, 774/4, 774/6, 775/7, 778/2, 787/1, 788/1, 791/1, 792/1, 793/1, 794/1, 1189/1, 1190/3, 1190/4;
– k. o. Branoslavci (257): 752/1, 753, 754/1, 754/2, 755, 756/1, 756/2, 758, 759, 760, 765/127, 765/128, 765/129, 765/130, 765/131, 766/4, 766/5, 766/6, 766/7, 766/8, 766/9, 767/10, 767/11, 767/12, 767/13, 767/14, 767/15, 767/16, 767/17, 767/5, 767/6, 767/7, 767/8, 767/9, 768/89, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1113/1, 1113/2;
– k. o. Cezanjevci (258): 158/3, 158/4, 159, 161/1, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 167/1, 167/2, 167/3, 194, 197/1, 197/2, 199/8, 203/1, 205/1, 205/2, 211/1, 211/2, 211/3, 217/1, 217/2, 219/1, 219/2, 222/1, 222/2, 223, 224, 227/1, 227/3, 228, 229, 230/2, 230/4, 840/1, 841/2, 853, 870/2, 883/2, 901, 902, 903, 923, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 958, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 968, 969, 970;
– k. o. Ljutomer (259): 1352/5, 2870/1, 3015, 3017, 3019, 3020, 3022, 3031, 3033, 3035, 3036, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3063, 3065/2, 3066, 3071, 3080, 3085/1, 3106, 3234, 3235, 3236, 3239, 3240;
– k. o. Kamenščak (260): 1/1, 2, 3, 4/2, 7, 8, 9/1, 10/1, 10/3, 16, 17, 18/4, 21, 22, 23, 25, 27/1, 30, 31, 32, 36/1, 37, 38/3, 39/2, 39/3, 40, 43/6, 48, 50/1, 50/2, 50/3, 53, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62/3, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 74, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/4, 88/5, 89/1, 90/1, 90/2, 90/3, 104, 105, 106/1, 106/2, 123/1, 124, 125, 127, 128, 129, 131/1, 131/2, 131/3, 132, 133/1, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 139/1, 139/2, 140, 141/10, 141/12, 141/7, 144/2, 145/2, 145/4, 146/2, 147, 148/2, 149/2, 149/3, 150/2, 151, 152, 153/2, 154/2, 155, 156/1, 157, 158/1, 159/1, 160, 161, 162, 164, 166, 167/1, 168/1, 169/1, 173/1, 173/2, 174, 176, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180, 182/18, 182/19, 184/1, 184/2, 186/1, 186/2, 188/2, 188/3, 188/4, 734, 735, 736, 752;
– k. o. Stara Cesta (261): 1, 199, 200, 201, 520, 521/1, 525/1, 525/2, 526/6, 528, 531, 532/1, 532/2, 532/3, 533, 534/1, 534/2, 538/1, 538/3, 539/2, 539/3, 540/1, 540/3, 540/4, 540/5, 541, 542/2, 543/2, 543/3, 544/4, 545/1, 549/2, 550/1, 553, 554/1, 559/2, 559/3, 560, 562, 563/1, 563/2, 567/1, 567/2, 568/1, 569, 570/4, 571, 572, 573, 574, 575/1, 579, 582, 584, 619/2, 619/3, 698/1, 701;
– k. o. Mekotnjak (263): 94/3, 109/4, 110, 115/1;
– k. o. Pristava (273): 116, 117, 119/1, 120/12, 120/15, 121, 122/1, 122/2, 127, 129/1, 129/2, 131, 132/1, 133, 211, 212, 213/1, 213/2, 214, 216, 218, 220, 221, 225/3, 236/12, 236/13, 239/51, 239/52, 239/53, 239/54, 239/55, 239/56, 239/57, 239/66, 513/2, 514/1, 514/3, 514/4, 555/1, 555/2, 558, 563/1, 563/2, 564, 565, 568, 569, 570, 574/1, 574/2, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 576/1, 577, 578, 580/1, 580/2, 580/4, 581, 582/2, 585, 587/1, 587/2, 587/3, 590, 591, 592/1, 592/2, 594/2, 597/1, 597/2, 598/1, 598/2, 599/1, 599/5, 600, 601, 610/1, 610/4, 610/5, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 612, 613/1, 613/3, 613/4, 617/3, 618/2, 618/3, 618/4, 618/5, 618/6, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 619/5, 621, 622/1, 622/2, 625, 627/4, 628/1, 628/2, 628/3, 628/4, 631, 633, 646, 649, 700, 701, 702/1, 703, 716, 717/1, 717/2, 720, 721, 722;
– k. o. Veščica (275): 357/1, 357/2, 357/3, 358/1, 358/2, 358/3, 361, 362/1, 362/2, 363/1, 365/1, 365/2, 382/1, 382/2, 382/3, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 386/1, 386/2, 388/1, 397/1, 397/2, 397/3, 398, 400, 401, 404/1;
– k. o. Razkrižje (276): 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 110/2, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 159/1, 160, 161, 162/1, 163/1, 164, 165, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 259, 260/1, 260/2, 260/3, 261, 263, 265, 273/1, 274/1, 274/3, 275/1, 276/1, 277/1, 277/4, 278/1, 279/1, 280/1, 281, 282/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 287/1, 288, 289, 290, 291, 330, 331, 722/2, 723/1, 723/3, 724, 749;
– k. o. Savci (282): *36, 158/1, 159/1, 159/2, 161, 244, 245, 376/1, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 396, 397, 398, 480/1, 482/1, 482/2, 497/1, 498, 515, 516, 517, 518, 519, 520/1, 521, 536, 537, 538, 539, 540, 543, 545, 547/2, 548, 556, 561, 566, 574/2, 575, 581, 582/1, 582/2, 583, 584/1, 584/2, 591/1, 592, 620, 621/4, 621/5, 711/3, 715/1, 715/2, 718/1, 718/2, 719, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731/1, 732, 733/1, 733/2, 733/3, 734/1, 734/2, 734/3, 734/4, 737/1, 754/6, 759, 1253, 1254/2, 1255/1, 1255/2, 1256/2, 1256/3, 1256/4, 1257/1, 1258/1, 1273, 1529, 1532/2, 1532/3, 1532/4, 1534, 1550/1, 1550/3, 1551, 1614, 1615, 1616, 1619/1, 1619/2, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623/1, 1688, 1694, 1703;
– k. o. Koračice (288): *10/2, *31, 243, 251, 252, 253/1, 260, 261, 262/1, 262/3, 263/2, 263/3, 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 269, 271, 274, 275/2, 276/1, 276/2, 296/2, 331/15, 331/17, 332, 537, 539, 542, 543, 544, 545, 548, 554, 556, 557, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 563, 571/1, 1615/4, 1617/3, 1654, 1658, 1665, 1666/1, 1666/2, 1667, 1668, 1671, 1672, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688/1, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696/1, 1696/2, 1699, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706/2, 1709, 1710, 1711, 1714, 1728, 1729, 1730, 1731, 1734, 1758/1, 1758/2, 1772/1;
– k. o. Pršetinci (289): 428, 429, 430/1, 437/1, 437/2, 445/2, 446, 447/2, 448/2, 452/2, 456/1;
– k. o. Mostje (373): 1669, 1670, 1671, 1754, 1770, 1771, 1772, 1773, 1775, 1776, 1786, 1788, 1840, 1841, 1843;
– k. o. Hlaponci (376): 426/3, 426/4, 427/4, 427/5, 427/6, 506/1, 642/1, 652, 653, 655/2, 655/3, 656/1, 657/1, 657/2, 669, 670, 690, 691, 693, 694/1, 698/3, 698/4, 700, 702/1, 703/1, 708/1, 708/2, 709/1, 709/2, 710, 725/2, 727, 728/2, 729/2, 729/3, 729/6, 735/1, 736/1, 737, 739/5, 745/2, 750, 751, 759/1, 760, 761, 762/2, 768, 769, 770, 771, 772/4, 775, 778/1, 779, 780, 782/1, 782/2, 796, 797, 798, 799, 804/1, 804/2, 842/1, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 879, 880/1, 880/2, 886, 888, 894;
– k. o. Polenšak (377): *28, *30, 87/1, 87/2, 87/3, 87/5, 89, 90, 95/1, 95/2, 96, 213, 214, 215, 226/1, 226/2, 226/4, 232, 233/1, 233/2, 234, 235, 236, 301/1, 301/3, 303/1, 337/6, 338, 341, 344/3, 344/5, 345/2, 345/6, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 349/3, 350, 351/1, 351/2, 352, 354/1, 354/2, 354/3, 355, 356/1, 356/3, 371/4, 373/2, 373/3, 373/4, 415/2, 415/3, 415/4, 416/1;
– k. o. Bratislavci (378): 72/3, 96, 97/1, 97/2, 97/4, 103/2, 103/3, 103/5, 103/6, 103/7, *104, 104/2, 107, 110/3, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122/1, 127/1, 161/1, 162/2, 162/3, 163/3, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184/4, 184/5, 184/6, 184/7, 184/8, 184/9, 184/11, 329/1, 329/2, 330, 331/1, 331/2, 332/1, 333/1, 334, 335/1, 336/4, 337/1, 337/2, 338/1, 338/3, 345/2, 349, 350/3, 350/4, 350/8, 350/10, 351, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 372/1, 372/2, 372/3, 570/2, 570/3, 574/1, 578/7, 578/65, 578/66, 578/67, 578/69, 578/70, 579/5, 582, 583;
– k. o. Slomi (382): 1, 2, 7, 8, 22/2, 38, 40/1;
– k. o. Dornava (384): 822/1, 823, 826, 827, 847/1, 847/2, 856, 987, 988/1, 989/1;
– k. o. Podvinci (385): 33/2, 33/4, 34/3, 34/6, 34/7, 34/9, 35/1, 62/6, 64/2, 64/5, 449/1, 449/3, 454, 457, 462, 464/1, 465/2, 508/1, 508/2, 508/3, 593, 594/1, 594/2, 597, 600, 602, 603, 605/1, 607, 608, 610/1, 611/1, 611/2, 612, 613, 614, 615/2, 616/1, 616/2, 618/1, 618/2, 618/3, 618/4, 618/5, 619/3, 619/4, 620/1, 623/2, 623/4, 623/5, 624, 625, 626, 628, 636/1, 636/9, 636/12, 641/1, 646/5, 647/2, 647/4, 648, 653/11, 653/12, 653/13, 656/1, 656/2, 656/5, 669/1, 669/6, 670/6, 670/7, 670/8, 670/9, 677/4, 677/5, 677/6, 677/8, 680/2, 680/4, 680/5, 686/4, 686/10, 686/13, 686/14, 686/16, 686/17, 686/18, 699/1, 699/4, 699/5, 699/8, 699/9, 700/1, 700/2, 701/1, 701/4, 701/5, 702/2, 702/3, 707/3, 707/4, 717/1, 717/2, 717/3, 717/4, 729/2, 730/1, 742/3, 743/2, 743/3, 745/2, 746/1, 746/4, 746/5, 755/1, 755/5, 755/6, 759, 761, 912/2, 913/2, 914/1, 917/2, 917/3, 917/5, 919/1, 921/3, 921/4, 932, 936, 937/1, 937/2, 938/2, 938/3, 938/4, 939/2, 942/1, 943, 944, 945, 951, 952, 974, 975/1, 987/1, 988/2, 1067/9, 1073/1, 1075/2, 1076/2, 1077/3, 1085/7, 1089/1, 1094, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1;
– k. o. Pacinje (386): 978, 989, 993, 996, 997, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007;
– k. o. Rogoznica (388): 595/1, 595/2, 597, 598, 623, 624, 625, 628, 629, 630, 638/2, 639, 640, 644, 645, 646, 647, 651/1, 652, 653/1, 653/5, 654, 655, 656, 660, 883/6;
– k. o. Gerečja vas (394): 769/7, 769/13, 769/14, 793/2, 794/1, 794/4, 795, 796/1, 797/3, 797/4, 797/5, 797/6, 797/9, 797/10, 797/11, 797/12, 797/13, 798/1, 801/4, 801/6, 801/9, 801/11, 801/12, 801/13, 802, 804/2, 804/4, 823/4, 824/3, 824/6, 825/1, 825/4, 826/1, 829, 857/3, 858, 859, 860/2, 860/3, 860/4, 861, 885/2, 885/3, 885/7, 885/12, 889/1, 890, 891, 892, 893, 894, 896/2, 897, 923/2, 923/3, 923/4, 924, 929/1, 929/2, 930/1, 930/2, 931/1, 931/2, 992/1, 994/5, 995/2;
– k. o. Draženci (399): 11/1, 11/4, 12/6, 16/1, 16/2, 16/3, 16/6, 87/1, 87/2, 88/2, 89, 91/1, 92/2, 93, 94/1, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98/1, 99/1, 99/2, 100/1, 101/1, 102, 103/1, 105/1, 106/1, 107, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 112/3, 112/6, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/2, 121, 122, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 124, 125, 129, 130, 131, 132/1, 132/3, 132/4, 157/1, 157/2, 157/3, 157/5, 157/11, 158/23, 158/25, 158/27, 158/28, 158/29, 158/30, 161/6, 161/25, 161/26, 161/28, 373/26, 373/34, 373/35, 373/36, 373/40, 373/49, 373/52, 373/58, 373/61, 373/76, 373/77, 373/94, 373/98, 373/99, 373/103, 373/104, 373/105, 373/109, 373/119, 373/121, 373/128, 373/138, 373/142, 373/143, 373/145, 373/150, 373/152, 373/154, 728/13, 728/14, 733, 734/2, 734/3, 748/2, 765;
– k. o. Ptuj (400): 3321/3, 3321/4, 3322, 4066/4, 4169/2, 4169/3, 4169/7, 4177/5, 4177/9, 4202/1, 4203, 4205, 4206, 4211/1, 4212/1, 4213/1, 4214, 4215, 4237/3, 4238, 4242/3, 4243/1, 4243/3, 4243/4, 4243/5, 4246/1, 4246/3, 4247/3, 4248/2, 4258/1, 4258/2, 4259, 4263, 4264, 4265, 4266/1, 4266/2, 4267/1, 4267/2, 4267/3, 4267/4, 4267/5, 4268/1, 4268/2, 4268/3, 4269/1, 4269/3, 4270/1, 4270/2, 4319/1, 4320, 4322/1, 4322/3, 4327/5, 4328/1, 4328/3;
– k. o. Brstje (401): 164/1, 178, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 184/1, 184/2, 191, 192, 193, 194, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 217, 218/1, 218/2, 219, 220/2, 233/1, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 247, 384, 387, 390, 393, 396, 399, 402, 405, 408/1, 408/2, 411, 414/1, 421, 422, 424/1, 425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 428, 429, 431/1, 431/2, 433/1, 434/1, 435/3, 436/3, 436/7, 437/1, 437/2, 438/1, 439/1, 442, 457, 458, 459, 460, 463, 464, 466/1, 466/2, 468, 471, 542, 545, 548/1, 551, 564/1, 564/2, 567, 569, 572/1, 573/2, 574/3, 574/4, 574/5, 576/3, 576/4, 577, 578, 579/1, 579/2, 580/10, 580/11, 598/1, 600, 601, 602/1, 604/1, 605/2, 605/3, 605/4, 830/1, 831, 838/4, 840, 851;
– k. o. Spuhlja (402): 1/1, 1/4, 2/2, 2/3, 16/1, 17/1, 707/2, 709, 710, 713, 714, 719/1, 776/15, 776/16, 776/57, 834/8, 852, 855, 856;
– k. o. Lancova vas (421): 701/7, 753/4;
– k. o. Sela (422): 791/1, 791/2, 791/3, 792/1, 793/1, 794/1, 794/2, 797/7, 797/11, 797/12, 797/13, 797/15, 797/16, 797/17, 797/18, 797/19, 797/33, 799/1, 799/2;
– k. o. Trnovec (423): 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 289/1;
– k. o. Lovrenc na Dravskem polju: (425): *93, 1011/2, 1011/94, 1012/15, 1012/47, 1012/52, 1012/54, 1012/62, 1012/66, 1012/67, 1012/68, 1012/69, 1012/70, 1012/71, 1012/72, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1021/2, 1021/11, 1172/3, 1175/4, 1180/1, 1180/2, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 1317;
– k. o. Župečja vas (426): *87, 738/3, 738/4, 741/4, 741/5, 741/6, 741/7, 742/3, 742/12, 742/14, 742/15, 742/16, 742/19, 743/2, 743/5, 743/7, 743/10, 743/11, 743/12, 743/13, 743/14, 743/15, 744/1, 753, 754, 755/1, 756/8, 756/9, 756/10, 756/11, 757/5, 757/6, 757/7, 757/8, 758/9, 761/7, 762/2, 764/4, 775, 785/3, 785/4, 786/1, 788/1, 788/2, 790/3, 790/4, 791/4, 791/5, 791/6, 791/7, 792/2, 793/1, 842/2, 871/5, 871/14, 871/20, 871/21, 872/3, 872/8, 894/1;
– k. o. Pleterje (427): 374, 422/2, 423/1, 423/2, 424/1, 424/2, 425/1, 908/1, 908/2;
– k. o. Mihovce (428): 1036, 1037, 1054;
– k. o. Dragonja vas (429): 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 645;
– k. o. Cirkovce (430): 895, 897, 899, 900, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917.
(2) Območje izključne rabe za MMRP Pince, KP Kidričevo, BS1, BS2, BS3 in BS4 vključno z dostopnimi potmi do njih obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Kapca (162): 2970, 2971, 2972;
– k. o. Pince (170): 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852/1, 4852/2, 4853/4, 4979;
– k. o. Cven (241): 1095/1, 1095/2;
– k. o. Bratislavci (378): 174, 175, 176, 181, 184/7, 184/8, 184/9, 570/3;
– k. o. Ptuj (400): 4243/5, 4247/3;
– k. o. Dragonja vas (429): 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617.
(3) Območje začasne rabe na območju začasnih odlagališč materiala zunaj območij omejene rabe obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Črenšovci (140): 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2433, 2444/1, 2444/2, 2445/1, 2445/2, 2446/1, 2446/2, 2447/1, 2447/2, 2448/1, 2448/2, 2449/1, 2449/2, 2450, 2451/1, 2451/2, 2452/2, 2453, 2454;
– k. o. Srednja Bistrica (142): 253, 254, 255, 256, 257, 258;
– k. o. Dolnja Bistrica (143): 53, 55;
– k. o. Velika Polana (160): 4210, 4212, 4213, 4215, 4216, 4218, 4463, 4465, 4466, 4469, 4470, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4563, 4564, 4565/1, 4565/2, 4566/1, 4566/2, 4567, 4570, 4571, 4574, 4576/1, 4576/2, 4577/1, 4578, 4579, 4580, 4581, 4584/1, 4614, 4616, 4619;
– k. o. Hotiza (161): 55/1, 55/2, 56, 58, 59, 62, 63/2, 65, 66, 69, 194, 196, 197;
– k. o. Kapca (162): 1917, 1920, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931;
– k. o. Hlaponci (376): 729/2, 729/6;
– k. o. Polenšak (377): 351/1, 352, 354/1, 354/2, 354/3.
(4) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Območje državnega prostorskega načrta z načrtom parcelacije, listi 3.1–3.29).
5. člen 
(raba zemljišč) 
(1) V območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe zemljišč:
1. zemljišča izključne rabe so:
– zemljišča za objekte energetske infrastrukture na območjih MMRP Pince, KP Kidričevo in sekcijskih zapornih postaj BS1, BS2, BS3 in BS4 ter
– zemljišča za objekte prometne infrastrukture na območjih ureditev dostopnih poti;
2. zemljišča omejene rabe so:
– zemljišča na območju plinovoda (od 0 m do 5 m od osi plinovoda obojestransko),
– zemljišča za ureditev pripadajoče energetske in komunalne infrastrukture,
– zemljišča za prestavitev obstoječe energetske infrastrukture,
– zemljišča za ureditev priključkov naprav katodne zaščite in anodnih ležišč s kabelskimi trasami;
3. zemljišča začasne rabe so zemljišča na območju gradbišč, začasnih dostopnih poti in začasnih odlagališč materiala zunaj območij omejene rabe.
(2) Zemljiščem, razen tistim na območjih izključne rabe, se namenska raba ne spreminja.
(3) Pogoji za ureditev zemljišč omejene rabe so določeni v 15., 17. in 32. členu te uredbe.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA 
6. člen 
(trasa plinovoda) 
(1) Trasa plinovoda v dolžini do 73 km poteka od MMRP Pince do KP Kidričevo. Poteka vzporedno s plinovodom R15, razen na posameznih krajših odsekih, kjer poteka kot nov koridor v prostoru.
(2) MMRP Pince je umeščena približno 200 m od državne meje pri avtocestnem priključku Pince. Pri Lendavi se trasa od avtoceste odmakne in nadaljuje proti naselju Gornji Lakoš. V nadaljevanju poteka v skupnem koridorju s traso obstoječega plinovoda R15 severno od naselij Gaberje, Kapca, Hotiza, Dolnja Bistrica, Razkrižje in Pristava vse do Ljutomera. Med naseljema Dolnja Bistrica in Razkrižje trasa prečka reko Muro. V naselju Noršinci pri Ljutomeru severno od mesta Ljutomer se, zaradi obstoječe poselitve, trasa plinovoda M9 odmakne od obstoječe trase plinovoda R15 in se izogne naselju po južni strani ter se približa industrijski coni v Ljutomeru. Pri tem prečka regionalno cesto Gornja Radgona–Ljutomer in železniško progo Ormož–Hodoš–državna meja. Na tem odseku se prestavi tudi trasa plinovoda R15 v skupni koridor s traso plinovoda M9. V nadaljevanju trasa plinovoda spet poteka v skupnem koridorju z obstoječo traso plinovoda R15 vse do Ptuja. Pri tem prečka dolino reke Ščavnice, preide v gričevnat svet Slovenskih goric ter pred Ptujem prečka reko Pesnico na Ptujskem polju. Po prečkanju železniške proge Pragersko–Središče–državna meja trasa prečka primestno naselje Spuhlja. Ker se trasa plinovoda R15 nadaljuje proti Ptuju, se trasa plinovoda M9 usmeri proti jugu in prečka Ptujsko jezero ter se nadaljuje južno od centralne čistilne postaje mesta Ptuj in vzporedno z visokonapetostnim daljnovodom Ptuj–Kidričevo proti avtocesti Slivnica–Draženci, ki jo prečka pri perutninski farmi v Dražencih, južno od avtocestnega razcepa Draženci. Pred Kidričevim se trasa spet združi s traso plinovoda R15. Mimo Kidričevega poteka ob železniški progi Pragersko–Središče–državna meja. Pred naseljem Strnišče trasa prečka železniško progo in se nadaljuje do KP Kidričevo.
(3) Plinovod se na delu trase, ki poteka vzporedno z obstoječim plinovodom R15, položi v oddaljenosti 11,0 m od obstoječega plinovoda. Ob upoštevanju prostorskih možnosti, konfiguracije terena, geoloških razmer, tehnične zahtevnosti, poselitve, varstvenih območij ter infrastrukturnih objektov in naprav je odmik izjemoma lahko večji, izjemoma pa tudi manjši, vendar ne manjši od 3,5 m medsebojnega svetlega odmika.
7. člen 
(tehnične lastnosti plinovoda) 
(1) Plinovod ima premer cevi do vključno 1200 mm in tlačno stopnjo do vključno 100 barov. Zgradi se iz jeklenih cevi, izdelanih v skladu s standardoma SIST EN 1594 in SIST EN 10208-2, in z ustrezno debelino sten, izračunano z upoštevanjem različnih načrtovanih faktorjev glede na varnostni razred plinovoda.
(2) Višina nadkritja plinovoda med končno urejenim terenom in temenom cevi znaša najmanj 1,0 m, praviloma pa 1,5 m. Na območju pozidav, pri prečkanju gospodarske javne infrastrukture, hidromelioracijskih območij in pri obdelovalnih površinah v odvisnosti od vrste kultur se globina nadkritja ustrezno poveča.
(3) Za objekte in naprave na trasi plinovoda se izvede sistem zaščite pred delovanjem strele, v skladu s predpisi, ki urejajo področje zaščite stavb pred delovanjem strele.
8. člen 
(katodna zaščita plinovoda, označevanje plinovoda in optični kabel za nadzor plinovoda) 
(1) Za zaščito pred korozijo se s katodno zaščito ščitijo plinovodna cev in vse instalacije, ki so vkopane v zemljo na območju MMRP Pince, KP Kidričevo in območjih sekcijskih zapornih postaj. S katodno zaščito se plinovod ščiti tudi pred vplivi visokonapetostnih elektroenergetskih vodov in vplivi blodečih tokov zaradi enosmerne električne vleke ob železniških progah. Naprave za katodno zaščito se priključijo na elektroenergetsko omrežje. Lokacije anodnih ležišč s kabelskimi trasami do naprave katodne zaščite ter poteki tras napajalnih kablov za izvedbo priključka naprav katodne zaščite na elektroenergetsko omrežje so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve s prikazom ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi 2.1.1–2.1.29). Za nadziranje in vzdrževanje sistema katodne zaščite se na cevovodu vgradijo stalna merilna mesta vzdolž celotne trase plinovoda.
(2) Lega cevovodov in vseh drugih njegovih elementov v zemlji mora biti posebej označena, da je nad plinovodom mogoč nadzor. Zračne oznake se postavijo vzdolž celotne trase na razdalji 0,5 km in na lomnih točkah plinovoda. Oznake se postavijo tudi na vseh prehodih cest in vodotokov. Pri prehodih plinovoda v zaščitnih ceveh se oznake postavijo na oddušne cevi.
(3) Ob plinovodu se, za potrebe izvajanja nadzora in upravljanja plinovodnega sistema ter podatkovnega povezovanja plinovodnih objektov (MMRP Pince, KP Kidričevo, sekcijske zaporne postaje), po celotni dolžini položita optična kabla za prenos podatkov. En kabel se položi v jarek ob plinovodni cevi, drugi pa na razdalji približno 4 m od osi plinovoda. Oba se položita v zaščitno cev. Na mestih odcepov kablov ali na mestih kabelskih spojk se vgradijo kabelski jaški.
9. člen 
(dostopne poti) 
Za dostop do trase plinovoda se rekonstruirata in dogradita obstoječa poljska pot in obstoječa gozdna cesta, obe s priključkom na regionalno cesto R3–726 (Črenšovci–Razkrižje). Dostopne poti so asfaltne ali makadamske s širino vozišča najmanj 3 m.
10. člen 
(podporni ukrepi) 
Za zaščito plinovoda se zgradi oporni zid dolžine do 86 m med Svetim Tomažem in Savci.
11. člen 
(MMRP Pince) 
(1) MMRP Pince se zgradi na jugovzhodni strani avtocestnega priključka Pince ob javni poti JP706161 (Pince Marof–pašnik) v začetni stacionaži plinovoda.
(2) Plato MMRP Pince je velikosti približno 100 m × 100 m na nazivni koti 156,50 m n. m. v. Ogradi se z mrežno ograjo višine do 2,50 m. Pohodne površine na platoju se tlakujejo s pranimi betonskimi ploščami, notranja cesta in delovne površine pred objekti se asfaltirajo, druge površine se posujejo s prodom.
(3) Dostop do platoja se izvede z javne poti JP706161. Javna pot se rekonstruira v dolžini približno 150 m od priključka na plato do priključka na lokalno cesto LC206011 (Pince–Petišovci). Cesta se zgradi z elementi, ki zagotavljajo prevoznost merodajnim vozilom. Na obeh straneh priključka na plato se uredijo parkirna mesta za osebna vozila.
(4) Na platoju se zgradijo naslednji objekti:
– merilno-regulacijska postaja velikosti do vključno 38 m × 30 m, zgradi se kot funkcionalno enoten prostor, vzdolžno razdeljen na štiri segmente, vsak od njih se pokrije s streho enokapnico z naklonom največ 10°, izvede se protihrupna fasada z naravnim prezračevanjem, barva fasade povzema barve naravnega okolja, v katerega se objekt umešča, oblikovanje objekta izraža njegovo tehnološko vsebino;
– nadzorno-servisni objekt velikosti do vključno 25 m × 12 m, pokrit s streho enokapnico z naklonom največ 10°, barva fasade povzema barve naravnega okolja, v katerega se objekt umešča, objekt se oblikuje skladno s sodobnimi načeli oblikovanja (uporaba sodobnega materiala, povzemanje oblikovanja objekta merilno-regulacijske postaje);
– zbiralnik kondenzata, pokrit s streho enokapnico velikosti do vključno 6,5 m × 5 m z naklonom največ 10°;
– jekleni stolp za izpuh zemeljskega plina višine do vključno 15 m;
– naslednje plinske naprave: sprejemna čistilna naprava, oddajna čistilna postaja in filter separatorji za čiščenje plina.
(5) Na platoju se zgradijo notranja cesta in delovne površine z elementi, ki zagotavljajo prevoznost intervencijskim vozilom. Delovne in parkirne površine se omejijo z dvignjenimi robniki in so nagnjene proti lovilnikom olj. Za elektroenergetsko napajanje se izvede elektroenergetski kablovod iz transformatorske postaje TP Pince meja. Telekomunikacijski priključek se zagotovi preko javnega telekomunikacijskega omrežja, ki je ob trasi avtoceste. Na platoju se izvede razsvetljava s popolnoma zasenčenimi svetili z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe, ki imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop. Zgradi se vodovod, vključno s hidrantnim omrežjem, ki se priključi na obstoječi vodovod dimenzije DN200 ob trasi lokalne ceste LC206011 (Pince–Petišovci). Padavinska voda s strešin se spelje v okoliške vodne jarke, z delovnih površin pred objekti preko lovilnikov olj. Padavinska voda z notranje ceste se odvaja gravitacijsko na nižje ležeči teren. Odpadna komunalna voda se odvaja preko vodotesnega internega kanalizacijskega omrežja in male čistilne naprave v potok. Tehnološke odpadne vode se zbirajo v zbiralnikih. Prostori nadzorno-servisnega objekta so ogrevani z zemeljskim plinom.
(6) MMRP Pince se na slovensko-madžarski meji naveže na prenosni plinovod, ki poteka po teritoriju Republike Madžarske, s prenosnim plinovodom premera cevi 1400 mm, tlačne stopnje do vključno 100 barov in dolžine približno 400 m.
12. člen 
(KP Kidričevo) 
(1) KP Kidričevo se zgradi na zahodni strani platoja obstoječe Kompresorske postaje Kidričevo ob javni poti JP665301 (Dragonja vas–Ravno polje) v končni stacionaži plinovoda.
(2) Plato KP Kidričevo je velikosti približno 250 m × 290 m na nazivni koti 243,70 m n. m. v. Na platoju se dogradi obstoječa kompresorska postaja na obstoječem plinovodnem omrežju ter zgradi nova kompresorska postaja na plinovodu M9. Plato se ogradi z mrežno ograjo višine do 2,50 m. Z ograjo se ločita tudi območji posamezne kompresorske postaje. Pohodne površine na platoju se tlakujejo z betonskimi tlakovci ali pranimi betonskimi ploščami, krožni cesti s prečnimi povezavami in delovne površine pred objekti se asfaltirajo, druge površine se posujejo s prodom. Ograja med platojem obstoječe kompresorske postaje in dograjenim delom kompresorske postaje na obstoječem plinovodnem omrežju se odstrani, prometne površine in po potrebi tudi druga infrastruktura se povežejo z obstoječo infrastrukturo na območju obstoječe kompresorske postaje.
(3) Na severnem delu platoja se za dograditev obstoječe kompresorske postaje zgradijo naslednji objekti:
– objekt kompresorskih enot – turbinski objekt velikosti do vključno 26 m × 30 m, zgradi se kot funkcionalno enoten prostor, vzdolžno razdeljen na dva segmenta, vsak od njih se pokrije s streho enokapnico z naklonom največ 10°, izvede se protihrupna fasada z naravnim prezračevanjem, barva fasade povzema barve naravnega okolja, v katerega se objekt umešča, oblikovanje objekta izraža njegovo tehnološko vsebino;
– nadzorno-servisni objekt velikosti do vključno 53 m × 20 m, pokrit s simetrično dvokapnico z naklonom največ 10°, barva fasade povzema barve naravnega okolja, v katerega se objekt umešča, objekt se oblikuje skladno s sodobnimi načeli oblikovanja (uporaba sodobnega materiala, povzemanje oblikovanja tehnoloških objektov);
– objekt merilno regulacijskih linij velikosti do vključno 26 m × 30 m, zgradi se kot funkcionalno enoten prostor, pokrit s streho enokapnico z naklonom največ 10°, izvede se protihrupna fasada z naravnim prezračevanjem, barva fasade povzema barve naravnega okolja, v katerega se objekt umešča, oblikovanje objekta izraža njegovo tehnološko vsebino;
– zbiralnik kondenzata, pokrit s streho enokapnico velikosti do vključno 7 m × 6 m z naklonom največ 10°;
– jekleni stolp za izpuh zemeljskega plina višine do vključno 15 m;
– plinska naprava: filter separatorji za čiščenje plina.
(4) Na južnem delu platoja se za gradnjo kompresorske postaje na plinovodu M9 zgradijo naslednji objekti:
– objekt kompresorskih enot – turbinski objekt velikosti do vključno 28 m × 76 m, zgradi se kot funkcionalno enoten prostor, vzdolžno razdeljen na pet segmentov, vsak od njih se pokrije s streho enokapnico z naklonom največ 10°, izvede se protihrupna fasada z naravnim prezračevanjem, barva fasade povzema barve naravnega okolja, v katerega se objekt umešča, oblikovanje objekta izraža njegovo tehnološko vsebino;
– nadzorno-servisni objekt velikosti do vključno 68 m × 21 m, pokrit s simetrično dvokapnico z naklonom največ 10°, barva fasade naj povzema barve naravnega okolja, v katerega se objekt umešča, objekt se oblikuje skladno s sodobnimi načeli oblikovanja (uporaba sodobnega materiala, povzemanje oblikovanja tehnoloških objektov);
– objekt merilno-regulacijskih linij velikosti do vključno 19 m × 20 m, zgradi se kot funkcionalno enoten prostor, pokrit s streho enokapnico z naklonom največ 10°, izvede se protihrupna fasada z naravnim prezračevanjem, barva fasade povzema barve naravnega okolja, v katerega se objekt umešča, oblikovanje objekta izraža njegovo tehnološko vsebino;
– zbiralnik kondenzata, pokrit s streho enokapnico velikosti do vključno 7 m × 6 m z naklonom največ 10°;
– jekleni stolp za izpuh zemeljskega plina višine do vključno 15 m;
– naslednje plinske naprave: hladilnik plina, sprejemna in oddajna čistilna postaja na plinovodu ter filter separatorji za čiščenje plina.
(5) Na severnem delu platoja se dogradi krožna cesta s prečnimi povezavami. Južno od obstoječega cestnega priključka na javno pot se uredijo dodatna parkirna mesta za osebna vozila. Na južnem delu platoja se zgradi krožna cesta s prečno navezavo in dvema priključkoma na javno pot JP665301 (Dragonja vas–Ravno polje). Ob južno ležečem priključku se na obeh straneh priključka uredijo parkirna mesta za osebna vozila. Ceste se zgradijo z elementi, ki zagotavljajo prevoznost intervencijskim vozilom. Delovne in parkirne površine se omejijo z dvignjenimi robniki in so nagnjene proti lovilnikom olj. Za elektroenergetsko napajanje se v obeh nadzorno-servisnih objektih zgradi nova transformatorska postaja, ki se z elektroenergetskim kablovodom priključi na najbližjem daljnovodnem stebru na elektroenergetski vod DV 20 kV Zlatoličje–Cirkovce. Telekomunikacijski priključek se zagotovi preko javnega telekomunikacijskega omrežja, ki je v naselju Cirkovce. Na platoju se izvede razsvetljava s popolnoma zasenčenimi svetili z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo ultravijolične svetlobe, ki imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop. Zgradi se vodovod, vključno s hidrantnim omrežjem, ki se priključi na obstoječi vodovod dimenzije DN 150 na trasi javne poti JP665301 (Dragonja vas–Ravno polje) v obstoječem priključku in dva bazena požarne vode – vsak s kapaciteto približno 350 m3. Padavinska voda s strešin se spelje v okoliške vodne jarke, in sicer z delovnih površin pred objekti preko lovilnikov olj. Padavinska voda s krožne ceste se odvaja gravitacijsko na nižje ležeči teren. Odpadna komunalna voda se odvaja preko vodotesnega internega kanalizacijskega omrežja in malih čistilnih naprav v ponikovalnice. Tehnološke odpadne vode se zbirajo v zbiralnikih. Prostori nadzorno-servisnih objektov so ogrevani z zemeljskim plinom.
(6) Prestavi se odsek prenosnega plinovoda R14 s premerom cevi 100 mm in tlačne stopnje 50 barov v dolžini približno 240 m. Odsek, ki ostane brez funkcije, se v celoti odstrani.
(7) Obstoječa poljska pot, ki poteka po zemljišču s parcelno št. 609, k. o. Dragonja vas (429), se prestavi ob jugozahodni rob platoja.
13. člen 
(sekcijske zaporne postaje) 
(1) Na plinovodu se zgradijo sekcijske zaporne postaje z oznakami BS1, BS2, BS3 in BS4.
(2) Platoji sekcijskih zapornih postaj so velikosti približno 16 m × 22 m. Platoji se ogradijo z mrežno ograjo višine do 2,5 m, na njih se zgradi jekleni stolp za izpuh zemeljskega plina višine približno 15 m. Pohodne površine in površine okrog nadzemnih plinovodnih naprav se tlakujejo z betonskimi pranimi ploščami, druge površine se posujejo s prodom. Plato BS1 je na nazivni koti 165,50 m n. m. v.
(3) Do sekcijskih zapornih postaj se zgradijo dostopne poti z javnih cest in elektroenergetski kablovodi do bližnjih transformatorskih postaj. Vse dostopne poti so asfaltne ali makadamske s širino vozišča najmanj 3 m.
(4) Za napajanje BS1 se zgradi nova transformatorska postaja.
(5) Lokacije sekcijskih zapornih postaj in transformatorske postaje ter poteki dostopnih poti in elektroenergetskih kablovodov so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve s prikazom ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi 2.1.1–2.1.29).
14. člen 
(delovni pas) 
(1) Delovni pas, potreben za gradnjo plinovoda, sega 12 m na eno stran od osi plinovoda (za odlaganje izkopanega materiala) in 23 m na drugo stran od osi plinovoda (za prehod gradbenih strojev, varjenje in polaganje plinovoda v jarek), razen pri poteku skozi gozd, kjer je delovni pas širok 15 m na eno stran od osi plinovoda in 16 m na drugo stran od osi plinovoda. Ožji del delovnega pasu (za odlaganje izkopanega materiala) je v smeri proti plinovodu R15. Delovni pas se določi tudi za potrebe gradnje drugih prostorskih ureditev (gospodarska javna infrastruktura), ki segajo izven območja delovnega pasu plinovoda.
(2) Na območjih, na katerih se plinovod približa objektom, prečka varovana območja, območja s posebnimi geološkimi pogoji, območja z visoko podtalnico, jezero, vodotoke in infrastrukturne objekte ali poteka vzporedno z njimi, na območjih drugih ovir na trasi ali ob njej ter na območjih začasnega skladiščenja plinovodnih cevi in travne ruše med gradnjo, je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim razmeram lahko tudi ožja ali širša, kar je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve s prikazom ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi 2.1.1–2.1.29).
15. člen 
(krajinsko arhitekturna ureditev) 
(1) Pred gradnjo se rastje odstrani v celotnem delovnem pasu. Obvodno in obrežno rastje, rastje na območjih naravnih vrednot, rastje na kmetijskih zemljiščih in rastje v gozdu se odstranijo tam, kjer je to nujno zaradi gradnje in delovanja plinovoda. Sečnja se opravi selektivno tako, da se kar najbolj ohranijo srednje velika in velika drevesa.
(2) Plato MMRP Pince se po obodu linijsko zasadi na zunanjem robu ograje ter v manjši meri znotraj ograje z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Z avtohtonimi grmovnicami se zasadijo tudi strme brežine dostopne ceste ob priključku na lokalno cesto LC206011 (Pince–Petišovci).
(3) Plato BS2 se po obodu linijsko zasadi na zunanjem robu ograje z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
(4) Plato KP Kidričevo se pasovno zasadi na severnem in zahodnem zunanjem robu ograje ter linijsko na vzhodnem in južnem zunanjem robu ograje z avtohtonim drevjem. Obstoječa grmovna poteza ob severnem robu platoja se dopolni in nadaljuje ob vseh robovih platoja, in sicer po širini in po dolžini razgibano, da se ustvari naravni videz zasaditve. Na južnem robu se zasaditev odmakne najmanj 4 m od nove poljske poti. Na platoju se na zelenicah zasadijo posamična drevesa, manjše skupine in večja skupina avtohtonih in sadnih vrst drevja. Ob objektih kompresorskih enot se zasadijo listopadne popenjavke.
(5) Kovinski deli vseh nadzemnih objektov se pobarvajo v temnejših barvah brez sijaja.
(6) Varnostni pas na obeh straneh od osi plinovoda v širini 5 m se ne sme zasaditi z visokim drevjem. Zasaditve in zatravitve, s katerimi se utrjujejo tla in varuje gozdni rob ter rekultivacija njivskih površin, se izvedejo takoj po končanih gradbenih delih na posameznih odsekih trase. Na brežinah z erozijo se za zatravitev zagotovijo biološkoinženirski ukrepi. Zatravi se z avtohtonimi vrstami. Pri poteku trase skozi gozdove se zagotovi obnova gozdnega roba z zasaditvijo avtohtonih grmovnic in drevja.
(7) Za celotno traso in nadzemne objekte plinovoda se kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela načrt krajinske arhitekture, ki vsebuje sanacijo gozdnih robov, obvodne vegetacije ne območjih prečkanj s prekopom, obnovo živic v odprti krajini in zasaditve v območjih nadzemnih objektov in ob njih.
16. člen 
(prestavitev in odstranitev objektov) 
(1) Prestavi se rastlinjak v km 9 + 200 na zemljišču s parcelnima št. 1830/1 in 1830/2, k. o. (165) Lakoš. Prestavitev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve s prikazom ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, list 2.1.5).
(2) Porušijo in odstranijo se naslednji objekti:
– nezahteven objekt v km 9 + 230 na zemljišču s parcelno št. 1820, k. o. (165) Lakoš,
– stanovanjska stavba v km 9 + 260 na zemljišču s parcelno št. 1825, k. o. (165) Lakoš,
– enostaven objekt v km 59 + 290 na zemljišču s parcelno št. 578, k. o. (401) Brstje,
– nezahteven objekt (rastlinjak) v km 63 + 820 na zemljišču s parcelno št. 158/23, k. o. (399) Draženci,
– klet v km 70 + 635 na zemljišču s parcelno št. 743/13, k. o. (426) Župečja vas,
– nezahteven objekt v km 70 + 695 na zemljišču s parcelno št. 742/16, k. o. (426) Župečja vas.
17. člen 
(dopustni posegi v obstoječe objekte in druge dopustne prostorske ureditve) 
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so dopustni tudi naslednji posegi, pod pogojem, da ne ovirajo gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta:
– rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov in prometne infrastrukture,
– urejanje vodotokov,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, če so njihovi podzemni nosilni elementi (temelji ipd.) oddaljeni od osi plinovoda vsaj 5 m.
(2) Za vse posege se pridobi soglasje investitorja oziroma, če je plinovodno omrežje že zgrajeno in predano v uporabo, njegovega upravljavca.
(3) Za vse posege na območjih kulturne dediščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na vodnih zemljiščih se pridobi soglasje projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnosti posegajo ti posegi.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE 
18. člen 
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru) 
(1) Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj, vzporednih potekov, morebitnih začasnih ali trajnih prestavitev, zaščita gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo se izvedejo skladno s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta, ter skladno z geološko-hidrološkimi razmerami območja,
– če se med gradnjo plinovoda ugotovi, da je treba posamezen infrastrukturni vod zaščititi ali začasno ali trajno prestaviti, se to naredi v skladu s soglasjem lastnika oziroma upravljavca tega voda,
– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur,
– gospodarska javna infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja pa morajo biti izvedena tako, da te dediščine ne prizadenejo,
– odstranijo se priključki objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki ne služijo več svoji funkciji.
(2) Vsa križanja in vzporedni poteki plinovoda z objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra in priključki nanjo so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija načrtovane prostorske ureditve s prikazom ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, listi 2.1.1–2.1.29).
19. člen 
(železnica) 
Križanje železniških prog se izvede s podvrtanjem. Višina nadkritja nad temenom cevi do tirov je najmanj 2 m.
20. člen 
(državne in občinske ceste) 
(1) Križanje državnih cest se izvede s podvrtanjem z neposredno vgradnjo ustrezno zaščitene plinovodne cevi. Kadar to ni mogoče, si investitor v skladu z zakonom, ki ureja področje javnih cest, za prekop ceste pridobi soglasje lastnika in upravljavca državnih cest.
(2) Križanje občinskih cest in gozdnih prometnic se izvede s prekopom, razen naslednjih cest, ki se podvrtajo:
– LC 223010 (Ljutomer–Veržej),
– LC 223020 (Krapje–Razkrižje),
– LC 223030 (Ljutomer–Mota),
– LC 223040 (Stročja vas–Razkrižje) v Pristavi,
– LC 223110 (Ljutomer–Drakovci),
– LC 050011 (Dolnja Bistrica–Melinci–Ižakovci),
– LC 302241 (Tomaž–Trnovci) in
– LC 302081 (Savci–Senčak).
(3) Višina nadkritja nad temenom cevi je pri državnih cestah najmanj 2 m, pri občinskih cestah pa najmanj 1,5 m glede na nivo vozišča.
21. člen 
(elektronsko komunikacijsko omrežje) 
(1) Križanja plinovoda s podzemnim omrežjem elektronskih komunikacij se izvedejo tako, da poteka plinovod pod kablom v razdalji najmanj 0,5 m, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Na mestu križanja se izvede zaščita voda z zaščitno cevjo, ki sega najmanj 3 m na vsako stran plinovodne cevi, merjeno pravokotno na plinovodno cev.
(2) Vodoravna razdalja med vodi elektronskih komunikacij in plinovodom mora biti najmanj 1 m.
(3) V bližini napeljav elektronskih komunikacij ni dovoljen strojni izkop ali miniranje.
(4) Dopustne so tudi prestavitve posameznih drogov in začasne prestavitve vodov elektronskih komunikacij za čas gradnje.
22. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
Vodoravna križanja plinovoda in kanalizacije morajo biti pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Plinovod se položi najmanj 0,5 m nad kanalizacijo. Kadar je kanalizacija nad plinovodom, mora biti za plin neprepustna, bližnji jaški morajo biti dobro prezračevani ali pa morajo imeti odprtine.
23. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Vodoravna križanja plinovoda in vodovoda morajo biti praviloma pod pravim kotom. Kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Plinovod se položi najmanj 0,5 m nad vodovodom ali pod njim. Na križanjih, kjer ni višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo izvede sondiranje, medsebojna višinska uskladitev pa se izvede med gradnjo.
(2) V km 48 + 835 se prestavi vodnjak na zemljišču s parcelno št. 698/3, k. o. Hlaponci (376), tako, da je nova lokacija vodnjaka predvidena na isti parceli z oddaljenostjo približno 5 m od trase M9 in leži med plinovodom M9 in plinovodom R15.
24. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Pri križanju ali približevanju plinovoda visokonapetostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo naslednji pogoji:
– pri križanju plinovoda z ozemljili stebra nadzemnega elektroenergetskega voda znaša razmik med obstoječim ozemljilnim trakom in plinovodom najmanj 3 m, za križanja pa se izdelata študija o vplivu in elaborat izvedbe;
– pri nadzemnih delih plinovoda znašata varnostna višina in varnostna oddaljenost do spodnjega tokovodnika daljnovoda najmanj 8 m; Izolacija daljnovoda v križni razpetini se mehansko in električno ojača. Kot križanja ne sme biti manjši od 30°. Na mestu križanja daljnovoda z nadzemnim delom plinovoda se nadzemni del plinovoda ustrezno ozemlji;
– pri vzporednem poteku nadzemnega dela plinovoda z visokonapetostnim elektroenergetskim vodom varnostna oddaljenost do daljnovoda ne sme biti manjša od višine stebra, povečane za 3,75 m;
– pri vzporednem poteku plinovoda z visokonapetostnim elektroenergetskim vodom se ugotovita potek in vpliv inducirane napetosti na plinovodu; če je inducirana napetost na plinovodu večja od dovoljene, se na plinovodu vgradi ustrezna zaščita na ogroženih mestih;
– pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda se predpisana varnostna višina ne sme zmanjšati.
(2) Pri križanju ali približevanju plinovoda srednje- in nizkonapetostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo naslednji pogoji:
– drogovi se prestavijo na oddaljenost najmanj 7 m od plinovoda, prestavitvi se prilagodijo nadzemni vodi na sosednjih razpetinah;
– v območju naselja Gornji Lakoš se srednjenapetostni nadzemni vod kablira v dolžini približno 250 m ter postavi nov drog;
– prestavi se nizkonapetostni kabel v km 38 + 250 v dolžini približno 180 m;
– trajno ali za čas gradnje se prestavijo cestne svetilke; v primeru prestavitve svetilk za čas gradnje, se le-te postavijo na začasne drogove ob rob delovnega pasu;
– vodoravna križanja plinovoda in kablovoda morajo biti pod pravim kotom; kadar tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°; navpični svetli razmik med plinovodom in kablovodom mora biti najmanj 0,5 m;
– najmanjši odmik med plinovodom in kablovodom ali ozemljilom je najmanj 1,5 m; kadar najmanjših odmikov ni možno doseči, se kablovodi zaščitijo s polaganjem v kabelsko kanalizacijo ali pa se prestavijo na predpisan odmik;
– oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje plinovodne cevi do oporišč mora biti izven naselja večja od 5 m in v naselju večja od 1,5 m;
– pri izkopu jarka za polaganje plinovodne cevi, ki je globlji od vzporednega kablovoda, se na predpisan način zavaruje posedanje zemlje pod kablovodom;
– pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda se predpisana varnostna višina ne sme zmanjšati.
(3) Med gradnjo se omeji doseg gradbenih strojev in njihovih delov ob upoštevanju najmanjše varnostne razdalje približevanja delom pod napetostjo. Omogoči se neoviran dostop do vseh daljnovodov s pripadajočimi stojnimi mesti. Izkop v bližini stojnih mest nadzemnih vodov, s katerim bi bila zmanjšana njihova statična stabilnost, ni dovoljena.
25. člen 
(plinovodno in naftovodno omrežje) 
(1) Plinovod na več mestih križa plinovod R15, naftovod Virje–Lendava, plinovod Zebanci–Lendava in distribucijsko plinovodno omrežje. Križanja se izvedejo s prekopom pod obstoječim plinovodom ali naftovodom s svetlim navpičnim odmikom najmanj 0,5 m.
(2) Pri vzporednem poteku je najmanjša svetla razdalja do plinovoda tlačne stopnje do 16 barov 1,0 m, do plinovoda tlačne stopnje nad 16 barov pa 5,0 m.
(3) Prestavi se odsek plinovoda R15 s premerom cevi 250 mm in tlačne stopnje 50 barov v dolžini 2250 m med km 29 + 220 in km 31 + 470. Odsek, ki ostane brez funkcije, se opusti.
(4) Pri postavitvi objektov na platoju KP Kidričevo se upošteva potek obstoječih prenosnih plinovodov M1 in M1/1 Ceršak–Rogatec, R14 Kidričevo–Impol in R15 Kidričevo–Lendava.
(5) Pri križanju ali približevanju plinovoda vrtinam, plinovodom in naftovodom v Petišovcih se upoštevajo naslednji pogoji:
– plinovod od vrtine Pg-3 do centralne plinske postaje se prestavi v dolžini približno 280 m,
– plinovod od vrtine Pg-6 do centralne plinske postaje se prestavi v dolžini približno 280 m,
– plinovod od centralne plinske postaje do kotlovnice za delavnico Nafta Geoterm se prestavi v dolžini približno 370 m,
– križanja se izvedejo s prekopom pod obstoječim plinovodom ali naftovodom s svetlim navpičnim odmikom 0,5 m,
– sanirane vrtine se pred gradnjo ponovno preverijo s sondažnim odkopom in geodetsko posnamejo; med plinovodom in sanirano vrtino je najmanjša svetla razdalja 3,0 m,
– v km 5 + 000 in km 5 + 650 se plinovodna cev vkoplje z nadkritjem najmanj 2,5 m za zagotavljanje naknadnih križanj povezovalnih cevovodov s plinovodom M9.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO 
26. člen 
(parcelacija) 
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Območje državnega prostorskega načrta z načrtom parcelacije, listi 3.1–3.29), v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
27. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala.
(3) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitna izkopavanja odkritih arheoloških najdišč s poizkopavalno obdelavo gradiva ali arhiva najdišča in druge ukrepe varstva, določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, med gradnjo pa omogoči stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Po potrebi se določita obseg in globina podvrtanja. Deli arheološke dediščine, najdeni med posegom v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, na kraju samem.
(4) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še dopušča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali gradbenimi deli odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da kulturna dediščina ni ogrožena.
(5) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.
(6) Na območjih prečkanj enot kulturne dediščine mora biti delovni pas čim ožji.
(7) Nadzemne oznake plinovoda se ne postavljajo na območjih in objektih kulturne dediščine oziroma v njihovi neposredni bližini.
(8) Po zaključku del se teren ob neposredni bližini objektov in območij kulturne dediščine vzpostavi v prvotno stanje in obnovijo se vsi uničeni elementi kulturne krajine.
(9) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
28. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora).
(2) Na območju POV SI5000010 Mura se na odseku med km 13 + 400 in km 20 + 400 vsa dela opravijo od začetka novembra do srede februarja, na odseku med km 21 + 500 in km 23 + 500 pa od srede septembra do srede februarja.
(3) Pri prečkanju vodotokov se izvedejo naslednji ukrepi:
– pred začetkom del na vodotokih, ki jih plinovod prečka s prekopom, se v istem dnevu, kot je predviden poseg v vodotok, izlovijo ribe, raki in školjke, za kar poskrbi pristojna ribiška organizacija v sodelovanju z naravovarstvenim nadzorom. Ribe, raki in školjke se izlovijo na mestu posega in do 100 m nizvodno. Investitor o začetku del najmanj sedem dni prej obvesti pristojnega upravljavca ribiškega okoliša;
– vsa dela na Ledavi in Ščavnici se opravijo od začetka septembra do konca februarja;
– vsa dela na Liboviji in jarkih med km 10 + 500 in km 20 + 500 se opravijo od začetka novembra do srede februarja. V septembru pred začetkom izgradnje se na celotnem odseku dodatno trikrat izvedeta elektroizlov in lov z vršami za činkljo. Ulovljeni osebki se prenesejo v primerne dele vodotoka izven delovnega pasu. Plinovod se protierozijsko zaščiti z obbetoniranjem cevi. Na enem robu delovnega pasu se v strugi uredi poglobitev dna na dolžini od 2 m do 3 m, globine od 0,5 m do 1,0 m;
– vsa dela na Murici se opravijo od srede junija do konca avgusta. Od začetka maja do srede septembra se več tednov pred začetkom gradnje dodatno najmanj trikrat izvedeta elektroizlov in lov z vršami za činkljo. Ulovljeni osebki se prenesejo v primerne dele vodotoka izven delovnega pasu. Plinovod se protierozijsko zaščiti z obbetoniranjem cevi;
– vsa dela na Rakovski grabi, Rucmanskem potoku (Sejanica), Savskem potoku in Bodkovskem potoku se opravijo od srede junija do srede oktobra. Pred začetkom gradnje se ročno poberejo školjke in odlovijo potočni raki. Ribe in raki se prestavijo vzvodno v istem potoku v odsek potoka v gozdu. Ribe in raki se prenesejo na več različnih mest, školjke se skoncentrirajo na eno mesto, kjer so že prisotne. Izvedejo se posebni ukrepi proti kaljenju vode med samo gradnjo, nizvodno od gradbišča se v vodo postavi pregrada iz filca, ki zadrži večji del dvignjenega mulja in hkrati še prepušča vodo. Protierozijska zaščita se izvede tako, da je utrditev bregov v 0,5 m širšem profilu od obeh bregov, utrditev se nato prekrije z glino tako, da je končna utrditev enaka obstoječemu profilu vodotoka;
– vsa dela na Turniški studenčnici se opravijo od začetka maja do konca septembra. Postrvi in druge vrste se prestavijo gorvodno od mostu obvoznice, pod mostom pa se postavi preprosta mrežna pregrada, ki ribam prepreči nizvodni premik na gradbišče. V druge vode rib ni dovoljeno prenesti. V času gradnje se iz struge odstrani ves dodatno vneseni peščeni sediment. Lahko se ohrani kamnita utrditev brežin, izvedena ob izgradnji obvoznice;
– pri betoniranju ob vodotokih in v njih se prepreči izcejanje betonskih odplak v vodo;
– vsi ostanki gradbenega materiala in drugi odpadki se odstranijo.
(4) Na območju metuljev strašničnih mravljiščarjev med km 13 + 400 in km 20 + 400 se vsa dela opravijo od začetka novembra do srede februarja v čim krajšem časovnem obdobju. Delovni pas se ogradi. Ob začetku del se na celotni širini delovnega pasu najprej odstrani travna ruša z 0,4 m debelo plastjo prsti, ki se deponira v neposredni bližini habitata mravljiščarja, vendar izven habitata, na njivskih površinah v enem sloju tako, da je ruša na zgornji, zračni strani. Izkopana zemljina za položitev cevi se začasno deponira izven habitata mravljiščarja ali na mestih, s katerih je travna ruša odstranjena. Po položitvi cevi se jama zasuje z deponirano zemljino s tega odseka, delovni pas se na celotni širini prekrije z deponirano rušo s pripadajočo prstjo s tega odseka in doseje mešanica travnih semen z zdravilno strašnico; mešanica se nabere v habitatih mravljiščarjev v vegetacijski sezoni na tem območju pred načrtovanim posegom. Izvajanje del poteka pod naravovarstvenim nadzorom ustrezno strokovno usposobljene osebe (strokovnjak za metulje) in pod nadzorom pedologa.
(5) Na območju močvirske logarice v km 13 + 750 se vsa dela opravijo od začetka novembra do srede februarja, na območju med km 48 + 500 in km 49 + 300 pa od začetka junija do konca septembra, v čim krajšem časovnem obdobju. Delovni pas se ogradi. Ob začetku del se na celotni širini delovnega pasu najprej odstrani travna ruša z 0,3 m debelo plastjo prsti – ki se deponira v neposredni bližini habitata močvirske logarice, vendar izven habitata – na njivskih površinah v enem sloju tako, da je ruša na zgornji, zračni strani. Spodnji del ruše se ne izpostavlja soncu. Po potrebi se v zimskem času ruša zaščiti s filcem proti zmrzali. Izkopana zemljina za položitev cevi se začasno deponira izven habitata močvirske logarice ali na mestih, s katerih je travna ruša odstranjena. Po položitvi cevi se jama zasuje z deponirano zemljino s tega odseka, delovni pas se na celotni širini prekrije z deponirano rušo s pripadajočo prstjo s tega odseka. Izvajanje del poteka pod naravovarstvenim nadzorom ustrezno strokovno usposobljene osebe (strokovnjak botanik) in pod nadzorom pedologa.
(6) Čim prej po poseku drevja se na celotni trasi namesti 130 duplastih in 130 špranjastih netopirnic. Natančna mesta postavitve netopirnic v sodelovanju z revirnim gozdarjem in lastniki gozdov določi biolog strokovnjak za netopirje.
(7) Za preprečitev naselitve in razvoja tujerodnih invazivnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih populacij se izvedejo naslednji ukrepi:
– na območju gradbišč sredi strnjenih gozdov se delovna vozila in mehanizacija pred vstopom na gradbišče operejo,
– pri spontani naselitvi tujerodnih invazivnih vrst se le-te odstranjujejo s pravočasno in redno košnjo najmanj dvakrat letno.
(8) Med gradnjo in po posegu se upoštevajo naslednji pogoji:
– na površine z zavarovanimi habitatnimi tipi in v habitate zavarovanih vrst se posega v najmanjši možni meri,
– košnja za preprečevanje naselitve in razvoja invazivnih rastlin se izvaja dvakrat letno v prvi polovici junija in prvi polovici avgusta, in sicer predvsem na območjih gozdnih posek in ob vodotokih,
– sečnja drevja in grmovnic se izvaja od začetka septembra do konca februarja; posekan les se takoj po poseku odstrani ali trajno pusti na kraju poseka,
– pri vzdrževalnih delih se obrežno rastje seka in ne ruva,
– prepovedano je vnašanje in naseljevanje tujerodnih rastlin in živali.
(9) Investitor o začetku del najmanj štirinajst dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo narave.
29. člen 
(vodotoki) 
(1) S podvrtanjem se izvede prečkanje Mure in Ptujskega jezera z jarkom Grajena. Ostala prečkanja vodotokov in jarkov se izvedejo s prekopom.
(2) Plinovod na priobalnem zemljišču mora prenesti obremenitve gradbene mehanizacije med rednimi vzdrževalnimi deli na vodotoku.
(3) Pri posegih v vodotoke in njihovo bližino se upoštevajo naslednji pogoji:
– križanja in posegi v struge vodotokov se izvedejo tako, da ne spremenijo pretoka vode, njene kakovosti in biološke raznovrstnosti;
– teme cevi pod reko Muro je najmanj 2 m pod dnom reke, pod potokom Turniška studenčnica najmanj 2 m pod dnom potoka, drugod je teme cevi plinovoda najmanj 1 m pod najnižjo točko dna reguliranih vodotokov in najmanj 1,5 m pod najnižjo točko dna nereguliranih vodotokov;
– območje poglobljenega dela cevovoda je pri reki Muri še najmanj 40 m na levem bregu in 20 m na desnem bregu, pri Rakovski grabi še najmanj 10,0 m od zgornjega roba brežine na obeh bregovih, pri Bodkovskem potoku še najmanj 10,0 m od zgornjega roba brežine na levem bregu in 3–5 m od zgornjega roba brežine na desnem bregu, pri ostalih vodotokih pa na razdalji 3–5 m od zgornjega roba brežine na obeh bregovih, pri tem je minimalno nadkritje nad temenom cevi 1,5 m, pri reki Muri pa 2 m;
– struga vodotoka se na območju prečkanja zaščiti proti vodni eroziji s kamnito oblogo najmanj 5,0 m vzvodno in nizvodno od plinovodne cevi, razen na Liboviji, Murici in jarkih med km 10 + 500 in km 20 + 500;
– zavarovanje dna se na vzvodni in nizvodni strani uredi s stabilizacijskim pragom v niveleti dna struge, razen na Liboviji, Murici in jarkih med km 10 + 500 in km 20 + 500;
– zaščita brežin sledi naravni konfiguraciji terena, razen na Liboviji, Murici in jarkih med km 10 + 500 in km 20 + 500;
– na povirnem delu potoka Kostanjevica se plinovod obbetonira v dolžini približno 150 m;
– na območju Pesniške doline se plinovod dodatno zaščiti proti vzgonu;
– pri poseganju v vodotoke ne sme nastati novo erozijsko žarišče, ne sme biti ogrožena stabilnost terena in obstoječih objektov, če pride do porušitve brežin, se vzpostavi prvotno stanje;
– med gradbenima jamama na obeh straneh vodotoka za postavitev mehanizacije za podvrtanje se obrežno rastje v opredeljenem delovnem pasu ne poseka;
– ob prečkanjih vodotokov je delovni pas čim ožji;
– postavljanje ovir in odlaganje izkopanega materiala na brežine in v struge vodotokov ni dovoljeno;
– območje prečkanja vodotokov se uredi tako, da se ohranita obstoječa dostopnost do struge in prehodnost ob njej za vzdrževalna dela;
– prečkanja se izvajajo v prisotnosti rečne nadzorne službe.
30. člen 
(vodovarstvena območja) 
(1) Plinovod prečka vodovarstvena območja, ki so razvidna iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora).
(2) Pri posegih na vodovarstvena območja se dela izvajajo tako, da so izkopani odseki čim krajši ob hkratnem sprotnem zasipavanju.
(3) Na platojih MMRP Pince in KP Kidričevo se vsak rezervoar goriva za posamezni dizelski agregat vkoplje, zasuje in zatravi. Rezervoarji so v oljetesni dvoplaščni izvedbi.
(4) Lovilne sklede, tla pod kompresorskimi enotami in kineta na platoju KP Kidričevo so tesni na olja in druge tekočine. Kineta in lovilne sklede niso povezane s kanalizacijskim omrežjem in ponikovalnicami.
(5) V primeru požara na objektih KP Kidričevo se zagotovi zadržanje onesnaženih požarnih voda na platoju.
31. člen 
(poplavna, nestabilna in erozijska območja) 
(1) Na poplavnih območjih se izvedejo naslednji ukrepi:
– zaščita plinovoda proti vzgonu,
– nasipi izkopanega materiala na poplavnih območjih se prekinejo na vsakih 25 m s 5 m široko odprtino za odtok vode v primeru nenadnih poplav,
– dela se ne izvajajo v obdobju obsežnih padavin ali obdobju z večjo verjetnostjo nastopanja poplav,
– takojšnja ureditev in sanacija površin, ki so bile ob izgradnji plinovoda poškodovane,
– kjer je možno, se izkopni material iz jarka odlaga na vzvodno stran jarka, glede na smer toka poplavne vode.
(2) Na strmih pobočjih se cevovod in zemljina ob cevi v zasutem jarku sidra s sidrišči, ki jih sestavlja zložba vreč, napolnjenih s peskom ali suho betonsko mešanico.
(3) Na območjih, na katerih so bili pred gradnjo plinovoda opaženi znaki očitne površinske, vodne ali druge erozije, se plinovod zaščiti, obstoječi erozijski procesi se ustavijo in prepreči se nastajanje novih erozijskih žarišč. Izvedejo se naslednji ukrepi:
– izkopi in zasipi gradbene jame se izvedejo hitro in sprotno, z dolžinsko omejenimi izkopi v območjih, kjer trasa plinovoda poteka prečno na padnico pobočja,
– dela se izvajajo v sušnem vremenu,
– stabilizacija zemljine v zasutem jarku npr. z vrečami, napolnjenimi s peskom ali suho betonsko mešanico,
– za preprečitev površinskega spiranja tal po končani gradnji se površine zatravijo npr. z biotorkretom ali vodno setvijo z rastno pulpo,
– za zaščito rodovitne zemlje se izvedejo popleti iz šibja višine približno 30 cm z lesenimi koli; popleti se položijo poševno na strmino za odvod meteorne vode izven delovnega pasu,
– na gozdnih površinah in travnikih se delovni pas takoj po končani gradnji zatravi, da se prepreči površinsko spiranje tal.
(4) Morebitni plazovi, ki bi se pojavili v času gradnje, se sanirajo tako, da so posegi na kmetijska zemljišča čim manjši, sanirane površine pa rekonstruirane in prilagojene normalnemu kmetijskemu delovanju, pri čemer se proizvodna zmogljivost kmetijskih zemljišč ne sme poslabšati.
32. člen 
(kmetijska in gozdna zemljišča) 
(1) Globina in način polaganja plinovoda na območju kmetijskih zemljišč, še posebno na območju trajnih nasadov, se prilagodita tako, da je po končani gradnji v najmanjši možni meri omejena kmetijska proizvodnja. Gradbena in strojna dela pri plinovodu se izvajajo zunaj obdobij najintenzivnejših kmetijskih opravil v suhem vremenu.
(2) Nad plinovodom se določi pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti širine 2,5 m na vsako stran od osi plinovoda. V tem pasu se ne sadijo rastline s koreninami, globljimi od 1 m, ne obdeluje zemljišče, globlje od 0,5 m, in ne postavljajo opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
(3) Pri prečkanju hidromelioracijskih območij se plinovod prilagaja sistemu hidromelioracij tako, da je svetla razdalja med drenom in plinovodno cevjo najmanj 0,5 m. Drenažne cevi se prerežejo in se po vgradnji plinovoda obnovijo na celotnem delovnem pasu enako kvalitetno kot pred gradnjo. Med gradnjo se zagotavlja delovanje preostalega osuševalnega sistema.
(4) Z rodovitno zemljo se ravna skladno z določili 33. člena te uredbe.
(5) Med gradnjo in po njej se omogoči nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(6) Globina vkopa plinovoda skozi gozd je takšna, da prenese obremenitve, ki nastajajo ob traktorskem spravilu in pri nakladanju lesa na tovorna vozila.
(7) Sečnja v delovnem pasu plinovoda se izvede selektivno tako, da se v največji možni meri ohranijo srednje velika in velika drevesa. Rob preseka je valovit ter višinsko in vodoravno razčlenjen. Preprečita se vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
(8) Širina preseke v gozdu med obratovanjem plinovoda je največ 10 m (2 m × 5 m na vsako stran od osi plinovoda), merjeno od debla do debla. Širina preseke v varovalnih gozdovih in gozdovih z ekološkimi ali socialnimi funkcijami s 1. stopnjo poudarjenosti med obratovanjem ne sme presegati 5 m (2 m × 2,5 m na vsako stran od osi plinovoda), zato se pas 2,5–5 m od osi plinovoda na vsako stran zasadi z grmovnicami, pas od 5 m do roba delovnega pasu pa z gosto zasaditvijo avtohtonega drevesnega rastja.
(9) Na območju delovnega pasu se izven 5-metrskega pasu na obeh straneh plinovoda do roba delovnega pasu pogozdijo vsa med gradnjo poškodovana gozdna zemljišča. Pas 2,5–5 m levo in desno od osi plinovoda se lahko prepusti plodonosnim rastlinskim vrstam. Novi gozdni robovi se zasadijo z avtohtonimi grmovnicami in nižjimi drevesnimi vrstami s široko ekološko amplitudo in veliko obnovitveno sposobnostjo. Izvede se manj gosta zasaditev, ki tvori vegetacijski okvir in definira mejo vzdrževanja med obratovanjem. Vegetacijski okvir se zapolni s spontano zarastjo z nasemenitvijo iz okoliškega gozda (naravna sukcesija).
(10) Na območjih začasne deponije ruše habitatov strašničinega mravljiščarja se dela izvajajo izključno v suhem vremenu. Zemljišče se zavaruje z geotekstilom tako, da se prepreči mešanje slojev in zmanjša stiskanje tal. Transportne poti se uredijo po obstoječih poljskih poteh ali po robu posamezne njive. Za delo se uporabljajo lahka vozila in stroji. Po posegu se geotekstil odstrani.
(11) Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča in začasne dovozne poti do kmetijskih in gozdnih zemljišč vrnejo v prvotno stanje, sanirajo se poškodbe na gozdnem drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, iz gozda se odstrani ves neporabljeni material in omogoči se nemoteno gospodarjenje z okoliškimi gozdovi.
33. člen 
(relief in varstvo tal) 
(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se izvedejo tako, da se prizadene čim manjša površina tal in da se ohranita rodovitnost in količina prsti.
(2) Pri izkopu je treba ločiti zgornji rodovitni (humusni) sloj prsti od spodnjih slojev in ob zasutju vračati plasti tal v obratnem vrstnem redu, kot so bila odkopana. Na neobdelovalnih površinah se rodovitni sloj prsti odstrani ločeno najmanj v širini jarka in še dodatno 0,15 m na vsako stran. Na obdelovalnih površinah se rodovitni sloj prsti odstrani tudi na voznih površinah (transportnih poteh) delovnega pasu in na površinah, na katere se odlaga material od izkopa. Na obdelovalnih površinah za začasno deponiranje travne ruše se rodovitni sloj prsti ne odstranjuje.
(3) Gradnja na močvirnih tleh se opravlja ob suhem vremenu ali zimskem času. Bolj zamočvirjena območja se prečkajo z začasnimi prevoznimi potmi, ki se utrdijo.
(4) Na vseh napravah in objektih, na katerih obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, se predvidijo tehnični ukrepi za preprečitev razlivanja nevarnih snovi.
(5) Po končani gradnji se tla na celotnem območju gradbišč sanirajo oziroma se vrnejo v prvotno stanje. Zasipni material v jarku se utrdi do naravne zbitosti, da ne prihaja do posedanja površine nad jarkom. Pri tem se uporabi izkopana zemljina s posamezne lokacije in po potrebi zemljina z drugih lokacij na trasi, ki je neonesnažen, glede sestavin tlom in podtalju enak ali podoben mineralni ali mineralno-organski material, ki v svojih značilnostih ustreza naravnim tlom ali podtalju in lahko prevzema vse pomembne naloge tal ali podtalja.
34. člen 
(varstvo zraka) 
Ob sušnem in vetrovnem vremenu se prevozne in gradbene površine vlažijo.
35. člen 
(varstvo pred hrupom in vibracijami) 
(1) V vplivnem območju objektov z varovanimi prostori se gradnja in transporti omejijo na dnevni čas ob delovnikih od ponedeljka do petka v trajanju do 10 ur dnevno.
(2) V bližini stanovanjskih stavb se dela časovno optimirajo tako, da se čim prej zagotovi prvotno stanje.
(3) V primeru uporabe gradbene mehanizacije, ki povzroča močne sunke ali stalne vibracije – v bližini grajenih objektov – se njihovo obratovanje prilagodi tako, da se doseže čim manjša izpostavljenost objektov vibracijam.
(4) Redno se nadzirajo transportne poti v bližini grajenih objektov in izvaja sanacija udarnih jam.
(5) Pri gradnji na kamnitem terenu se lahko uporablja mikrominiranje pod naslednjimi pogoji:
– zagotovi se stalni nadzor ustrezne strokovne službe,
– oddaljenost od grajenih objektov je več kot 50 m.
36. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Nevarni odpadki – mednje spadata tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi – se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
(2) Zeleni odrez se ločeno odpelje na odlagališče komunalnih odpadkov ali v organizirane zbirne centre.
(3) Odpadna embalaža se na gradbišču zbira ločeno po vrstah materiala, zagotovi se njen odvoz na najbližje odlagališče komunalnih odpadkov ali v zbirni center.
(4) Odpadne vode pri izvajanju tlačnega preizkusa se po opravljenem tlačnem preizkusu filtrirajo in odvajajo v okolico. Odpadna olja in kondenzat filter separatorjev, ki nastajajo med obratovanjem plinovoda, se oddajo pooblaščenemu zbiralcu odpadnih olj.
(5) V primeru, da se pri izkopih naleti na nasutje odpadkov, se le-ti odstranijo v celoti, vključno z morebitno onesnaženo podlago.
(6) Na zbirnih mestih komunalnih odpadkov se zagotovi ločeno zbiranje odpadkov.
37. člen 
(obramba) 
Na celotni trasi plinovoda se za potrebe obrambe zagotovi rezervacija dveh parov optičnih vlaken v kabelski kanalizaciji za optični kabel, s priključki in odcepi, ki se določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
38. člen 
(etapnost izvedbe) 
(1) Ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se lahko izvedejo po naslednjih etapah:
– posamezni deli trase plinovoda z vsemi pripadajočimi ureditvami ob trasi plinovoda,
– MMRP Pince,
– posamezni deli KP Kidričevo, ki predstavljajo zaključene funkcionalne celote,
– posamezne sekcijske zaporne postaje,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, odstranitve in začasne prestavitve drugih objektov ter vodne ureditve, ki so potrebne za uresničitev načrtovanih prostorskih ureditev,
– drugi ukrepi in ureditve, predvideni s to uredbo,
– dopolnitev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov skladno z rezultati monitoringa.
(2) Ureditve se lahko izvedejo posamezno ali sočasno, predstavljati pa morajo zaključene funkcionalne celote, ki ne povzročajo škodljivega vpliva na vodni režim ali stanje vode ter poplavno varnost.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
39. člen 
(monitoring) 
(1) Med gradnjo se zagotovijo naslednji monitoringi:
– s področja ohranjanja kulturne dediščine,
– rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov ter območij ohranjanja narave,
– kmetijskih zemljišč, na katerih so načrtovane začasne deponije ruše habitatov strašničinega mravljiščarja, s strani pedologa in strokovnjaka kmetijske stroke,
– del v vodotokih,
– del v gozdovih,
– elektromagnetnega sevanja za nove transformatorske postaje.
(2) Med obratovanjem se zagotovijo naslednji monitoringi:
– rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov ter območij ohranjanja narave,
– kmetijskih zemljiščih,
– sanacijskih zasaditev,
– hrupa na območju MMRP Pince in KP Kidričevo,
– podzemne vode na območju KP Kidričevo,
– zraka na območju KP Kidričevo.
(3) Pri odstopanju od dovoljenih vrednosti med gradnjo ali obratovanjem plinovoda se zagotovijo naslednji dodatni zaščitni ukrepi:
– dodatne prostorske, gradbene in tehnične rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodb,
– spremembe rabe prostora ali objektov in
– drugi ukrepi – skladno s predpisi, ki urejajo posamezno področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
40. člen 
(organizacija gradbišča) 
(1) Gradbišče in začasna odlagališča viškov materiala se uredijo le v delovnem pasu na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih in čim dlje od vodotokov. Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijo tal in tako, da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
(2) Za postavitev gradbiščnih kontejnerjev za pisarne, garderobe, sanitarije, priročnih skladišč in podobno ter začasnih skladišč plinovodnih cevi in drugega gradbenega materiala se na območju državnega prostorskega načrta uporabijo površine v okviru delovnega pasu in naslednje površine v razširjenem delovnem pasu, ki se ogradijo z gradbiščno ograjo:
– pri MMRP Pince, velikosti približno 2100 m2,
– pri Noršincih ob lokalni cesti LC 223130, velikosti približno 2400 m2,
– pri Dornavi ob regionalni cesti R3–713, velikosti približno 1400 m2 in
– pri KP Kidričevo, velikosti približno 2500 m2.
(3) Med gradnjo ni dovoljen transport mehanizacije nad obstoječim plinovodom R15. Kadar je le-ta nujno potreben, se obstoječa plinovodna cev zaščiti pred poškodbami (npr. z jeklenimi ali betonskimi ploščami in dodatnim nasutjem). Nad plinovodno cevjo je dovoljeno le začasno odlaganje izkopanega zemeljskega materiala na način, ki ne zahteva vožnje mehanizacije nad plinovodom.
(4) Pri gradnji nastali material od izkopa, v skupni količini približno 1 361 900 m3, se uporabi za zasip jarka, ureditev platojev objektov na plinovodu, del materiala se izravna na lokaciji izkopa v okviru delovnega pasu na območju odstranjene rodovitne zemlje, pri slednjem na poplavnih območjih nadvišanje nivoja obstoječega terena ni dopustno. Ostali material v skupni količini približno 17 300 m3 se odpelje na urejena odlagališča.
(5) Za prevozne poti do gradbišč se uporabljajo obstoječe državne in občinske ceste ter gozdne prometnice. Prevozne poti do gradbišča se določijo tako, da v največji možni meri potekajo izven stanovanjskih naselij.
(6) Zagotovijo se pravočasni intervencijski posegi za preprečitev onesnaženja tal in voda ob morebitnem izlitju onesnaževal (naftnih derivatov, olja) na območju gradnje – takojšnje izčrpavanje onesnaževal z onesnaženega območja, takojšen interventen izkop onesnaženega dela zemljine in odvoz onesnažene zemljine na odlagališče posebnih odpadkov. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
(7) Na gradbišču se brez nadzora ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo škodljive snovi.
(8) Svetilke se lahko postavijo le tam, kjer je to nujno potrebno. Izberejo se take svetilke, ki svetijo le pod vodoravnico in ne oddajajo svetlobe v ultravijoličnem spektru.
(9) Po gradnji se vse površine sanirajo do enakega stanja in kakovosti, kakršna so bila pred gradbenim posegom.
41. člen 
(dodatne obveznosti) 
Poleg vseh obveznosti, navedenih v 39. in 40. členu, so obveznosti investitorja tudi:
– pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo;
– pri pripravi projekta za izvedbo ponovno preveriti prisotnost metuljev na lokacijah habitatov strašničinega mravljiščarja in rastišč močvirske logarice na lokacijah habitatov močvirske logarice na označenih območjih; na podlagi rezultatov se območja načrtovanih ukrepov prilagodijo;
– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne pasove;
– pravočasno seznanjanje in obveščanje prebivalstva o začetku in načinu izvajanja gradbenih del in morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo;
– seznanjanje prebivalstva ob plinovodu s pravili in postopki, ki jih je treba upoštevati med gradnjo in obratovanjem;
– ustrezna zaščita objektov in naprav med gradnjo, po zaključku gradnje pa odprava morebitnih poškodb na njih;
– zagotavljati nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov ter delovanje elektronskih komunikacij;
– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč;
– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa po koncu gradnje odpraviti in ceste vzpostaviti v prvotno stanje;
– pred začetkom del zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali pa prevoz ter njihovo predelavo in odstranjevanje.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA 
42. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega ali energetskotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, ki upoštevajo zadnje stanje tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovane podobe območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
XI. NADZOR 
43. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
44. člen 
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev) 
(1) Do začetka gradnje prostorske ureditve iz 3. člena te uredbe ali njenih posameznih etap, določenih v 38. členu te uredbe, je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustno izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda, izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se zaradi njih ne poslabšajo pogoji za ureditev, ki so predmet državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati upravljavec plinovodnega omrežja.
45. člen 
(občinski prostorski akti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09, 5/10, 34/10, 43/10 in 33/16),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/13 in 5/15 – obvezna razlaga),
– Dolgoročni plan Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Hajdina (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93 in 16/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97, Uradni list RS, št. 45/03 in 78/04, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/08 – obvezna razlaga, 5/09 in 13/11) in Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Hajdina (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90 – prečiščeno besedilo, 32/90 – popr., 25/91, 12/93 in 16/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97, Uradni list RS, št. 45/03 in 78/04, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/08 – obvezna razlaga, 5/09 in 13/11),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 3/14),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13 – teh. popravek in 22/16),
– Dolgoročni plan občine Lendava (Uradne objave št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92) in Srednjeročni plan Občine Lendava (Uradne objave št. 21/87, 2/89, 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92) ter že spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje nove Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/95, 31/97, 23/99, 36/00 in 19/01),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu v Občini Ljutomer (uradno prečiščeno besedilo, Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 2/15),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 51/15),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 4/11 in 6/14),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 82/14 in 86/15),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/15),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hajdina (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 – popr., 27/93 26/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/97 12/97 – popr., Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/07 – obvezna razlaga, 27/07, 11/08 – obvezna razlaga),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02 in 54/04).
46. člen 
(državni prostorski akti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o državnem prostorskem načrtu za razširitev kompresorske postaje Kidričevo (Uradni list RS, št. 54/10).
47. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-29/2016
Ljubljana, dne 30. junija 2016
EVA 2016-2550-0057
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti