Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1953. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lendava, stran 6586.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11, 55/11, 56/12, 112/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Lendava na 5. korespondenčni seji dne 20. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lendava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: enkratna denarna pomoč) z območja Občine Lendava, določa upravičence in višino denarne pomoči ter postopek dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(opredelitev denarne pomoči) 
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev proračuna Občine Lendava in s katero se staršem oziroma zakonitemu zastopniku novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje osnovnih stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENEC 
4. člen
(določitev upravičenca) 
Upravičenec po tem pravilniku je upravičenec po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v zadevah pomoči ob rojstvu otroka in katerega kot upravičenca vodi Center za socialno delo Lendava ter ga ob njegovi privolitvi uvrsti na seznam, ki ga za ta namen posreduje občini.
III. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
5. člen
(višina enkratne denarne pomoči) 
Višina enkratne denarne pomoči se določi po formuli:
VP – S
PŠN
pri čemer je:
VS – višina sredstev v proračunu za ta namen
S – stroški postopka in izvedbe
PŠN – predvideno število novorojencev v proračunskem letu
Višino enkratne denarne pomoči za vsako proračunsko leto določi župan občine z sklepom.
IV. POSTOPEK 
6. člen
(vsebina postopka) 
Enkratna denarna pomoč se izplača na podlagi seznama upravičencev po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v zadevah pomoči ob rojstvu otroka, ki ga Center za socialno delo Lendava ob privolitvi oseb kvartalno posreduje občini, razen v primeru iz 10. člena tega pravilnika.
Občina upravičencu posreduje čestitko in obvestilo glede izplačila enkratne denarne pomoči po tem pravilniku ter ga zaprosi, da v roku 5 dni posreduje številko bančnega računa kamor bo občina nakazala enkratno denarno pomoč.
Občina po prejemu številke bančnega računa izda ugotovitveno odločbo, s katero prizna pravico do izplačila enkratne denarne pomoči ter jo posreduje upravičencu.
Denarna pomoč se upravičencu izplača na njegov bančni račun po pravnomočnosti odločbe.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, in sicer v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
Na podlagi pisne izjave se prejemnik lahko odpove pravici do pritožbe.
V primeru, da upravičenec tudi v roku 15 dni po pozivu občine za posredovanje številke bančnega računa le-tega občini ne posreduje, se šteje, da upravičenec enkratne denarne pomoči po tem pravilniku ne želi prejeti.
7. člen 
(neprenosljivost denarne pomoči) 
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
8. člen 
(sodelovanje med Občino Lendava in Centrom za socialno delo Lendava) 
Z namenom sodelovanja in skrajšanja ugotovitvenega postopka pri dodelitvi enkratne denarne pomoči po tem pravilniku, Občina Lendava in Center za socialno delo Lendava skleneta dogovor, v katerem določita sodelovanje iz tega naslova.
V. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen
(predhodne in končne določbe) 
Prvi seznam upravičencev po tem pravilniku Center za socialno delo Lendava občini posreduje za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2016, nadalje kvartalno.
Izplačilo denarnih pomoči se v IV. kvartalu zaključi s 15. 12. tekočega leta, otroci rojeni po 15. 12. pa se obravnavajo v I. kvartalu naslednjega leta.
Stroški izvedbe določil tega pravilnika ne smejo presegati 1 % razpoložljivih sredstev.
10. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse otroke rojene od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 03503-0003/2016-2
Lendava, dne 20. junija 2016
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.