Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1910. Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2), stran 6461.

  
Na podlagi 128. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 15. 6. 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, ki obsega:
– Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 40/07 z dne 7. 5. 2007),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 53/08 z dne 30. 5. 2008),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 41/09 z dne 1. 6. 2009),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 51/12 z dne 6. 7. 2012),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 38/13 z dne 3. 5. 2013).
O D L O K 
o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
1. člen 
(splošna določba) 
Ta odlok predpisuje vrste in višine občinskih taks ter drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica.
Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, ki jih je Občina Sevnica prenesla v upravljanje, določi višino nadomestila za uporabo upravljavec. V tem primeru se določbe tega odloka ne uporabljajo.
2. člen 
(višina občinske takse in drugih prihodkov) 
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve in drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih ter drugih občinskih površin so določene v znesku, ki se usklajujejo enkrat letno z indeksom cen življenjskih potrebščin.
3. člen 
(občinske takse) 
Občinske takse na območju Občine Sevnica so predpisane za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev ter za začasno uporabo javnih površin;
– oglaševanje na javnih površinah, in sicer za reklamne napise, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni izven določenih plakatnih mest na območju Občine Sevnica in za vitrine, v katerih se predstavlja blago ali dejavnost;
– uporabo javnega prostora za kampiranje;
– parkiranje na javnih površinah.
4. člen 
(uporaba javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica za prirejanje razstav in zabavnih prireditev) 
Za uporabo trgov in ostalih javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev za profitne namene znaša občinska taksa dnevno za vsak m2 0,40 EUR.
Za uporabo trgov in drugih javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica za cirkuse, zabavne parke in druge zabavne prireditve znaša občinska taksa dnevno za vsak m2 0,20 EUR.
5. člen 
(oglaševanje na javnih in drugih občinskih površinah) 
Za oglaševanje na javnih površinah in drugih nepremičninah v lasti Občine Sevnica iz druge alineje 3. člena se plača občinska taksa izračunana na podlagi naslednjih kriterijev:
1. za reklamne napise in neprometne znake na objektih, panojih, tablah ipd. znaša dnevna taksa od ene reklamne površine v velikosti:
– do 1 m2
0,40 EUR
– za vsak nadaljnji m2 do vključno 10 m2
0,10 EUR več.
2. Za svetlobne reklamne napise znaša dnevna taksa od ene reklamne površine v velikosti:
– do 1 m2
0,60 EUR
– za vsak nadaljnji m2
0,15 EUR več.
3. Za velike reklamne panoje, postavljene ali pritrjene na javnih površinah, znaša polletna taksa od ene reklamne površine panoja:
– nad 10 m2 do 13 m2
210,00 EUR
– nad 13 m2 po
15,00 EUR za vsak m2.
6. člen 
(taksa za kampiranje) 
Občina Sevnica zaračuna občinsko takso za uporabo javne površine oziroma druge nepremičnine v lasti Občine Sevnica za kampiranje, in sicer za prostor v velikosti 4 x 4 m2 dnevno v znesku 12,50 EUR, za vsak nadaljnji m2 pa 1,50 EUR. Za uporabo navedenih nepremičnin za namen kampiranja se ne zaračunava najemnina.
6.a člen 
Višino občinske takse za parkiranje na javnih površinah določi Občinski svet Občine Sevnica z odredbo o ureditvi parkiranja.
7. člen 
(taksa za začasno uporabo javnih površin) 
Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica v gospodarske, gostinske, negospodarske in druge začasne namene (npr. premične gostinske in trgovske prikolice, potujoče prodajalne, terase, postavitev kioskov, stojnic, gradbenih odrov in drugih začasnih premičnih objektov) ter za opravljanje taksi službe (uporaba avtoparka) znaša dnevna taksa za zasedene površine za:
a) sejem 
12,50 EUR/na parkirno mesto
b) kioski, stojnice, premične prikolice, vozila, prirejena vozila in drugi začasni objekti
– za prodajo blaga in storitev (npr. opravljanje gostinske, turistične dejavnosti, slaščičarno, trgovino, prodaja sadja in zelenjave, potujoče prodajalne, ponujanje storitev in podobno)
0,35 EUR/m2
– za negospodarske namene, humanitarno dejavnost, promocijo društev in neprofitnih organizacij, zbiranje podpisov in podobno
0,11 EUR/m2
c) gostinske terase in vrtovi, površine pred poslovnimi prostori in druge podobne površine
0,15 EUR/m2
c) za gradbišča in druge začasne namene, ki niso zajeti v prejšnjih točkah
0,07 EUR/m2
d) opravljanje taksi službe (uporaba enega avtoparka)
2,00 EUR.
Za neprekinjeno uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica se celotna občinska taksa, izračunana po prvem odstavku tega člena, pomnoži s faktorjem:
– 0,75 za neprekinjeno uporabo nad vključno 7 dni
– 0,60 za neprekinjeno uporabo nad vključno 30 dni
– 0,40 za neprekinjeno uporabo nad vključno 180 dni
– 0,30 za neprekinjeno enoletno uporabo.
Za uporabo javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica na območjih zelenih površin ter kmetijskih in gozdnih zemljišč skladno z občinskim prostorskim načrtom se izračunana občinska taksa po prvem in drugem odstavku tega člena dodatno pomnoži s faktorjem 0,60.
Ne glede na izračunano občinsko takso po prejšnjih odstavkih tega člena občinska taksa za posamezni taksni predmet ne more znašati manj kot 5,00 EUR.
8. člen 
(odškodnina za podelitev služnostne pravice) 
Pri sklepanju služnostnih pogodb se v primerih, ko ni določena odškodnina na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca, odmeri odškodnina za ustanovitev služnostne pravice v enkratnem znesku, in sicer:
Za k.o. Sevnica in k.o. Boštanj:
Vrsta posega
Stavbno zemljišče
Kmetijsko zemljišče
Podzemni posegi
8,63 EUR/m2
0,50 EUR/m2
Nadzemni posegi
5,18 EUR/m2
0,30 EUR/m2
Prekop ceste
12,09 EUR/m2
12,09 EUR/m2
Podboj ceste
6,91 EUR/m2
6,91 EUR/m2
Za ostale katastrske občine:
Vrsta posega
Stavbno zemljišče
Kmetijsko zemljišče
Podzemni posegi
5,76 EUR/m2
0,50 EUR/m2
Nadzemni posegi
3,45 EUR/m2
0,30 EUR/m2
Prekop ceste
8,07 EUR/m2
8,07 EUR/m2
Podboj ceste
4,61 EUR/m2
4,61 EUR/m2
Vse cene so brez DDV.
9. člen 
(zakupnina) 
Občina Sevnica pri oddaji kmetijskega zemljišča v zakup določi letno zakupnino, ki se izračuna na podlagi podatkov o parceli. Zemljišče se odda v zakup skladno s postopkom, določenim v zakonu.
Na območjih z ugodno prometno lego in večjim povpraševanjem po zemljiščih se zakupnina obračunava s faktorjem 1,20. Na območjih, ki so kmetijsko ogrožena, se zakupnina obračuna s faktorjem 0,80.
Zakupniki, ki imajo v zakupu več kot 3 ha zemljišč, imajo glede na obseg 15 % popust pri zakupnini.
V primeru ugotovljenih razlik med katastrskim in dejanskim stanjem, komisija za vodenje postopka oddaje zemljišča v zakup opravi ogled ter opravi nov izračun zakupnine.
Osnovna letna zakupnina za uporabo kmetijskih zemljišč se določi na podlagi spodnjih podatkov:
Dejanska raba
Zakupnina EUR/m2
vrt
0,2
njiva
0,017
travnik
0,014
pašnik
0,01
sadovnjak, vinograd
0,02
Ne glede na prejšnji odstavek letna zakupnina ne more biti nižja od 15,00 EUR.
10. člen 
(zavezanci) 
Zavezanec za plačilo občinskih taks ali drugih dajatev za uporabo javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica je vsakokratni uporabnik javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica oziroma fizična ali pravna oseba, ki ta prostor uporablja.
Občinske takse, najemnino, zakupnino ter druge oblike odškodnin za uporabo javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica plačajo zavezanci pod pogoji določenimi v izdanem dovoljenju ali pod pogoji določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Sevnica.
Plačila občinske takse ali drugih dajatev na podlagi tega odloka so oproščene:
– organizacije humanitarnih dejavnosti;
– uporabnik ali investitor, ki opravlja občinsko javno službo;
– invalidska podjetja;
– društva, zveze društev, javni zavodi in druge neprofitne organizacije;
– zavezanci, ki izkažejo širši javni interes.
O oprostitvi po prejšnjem odstavku odloči pristojni organ na podlagi vpogleda v javne evidence oziroma dokazil, ki jih predloži zavezanec.
11. člen 
(vloga oziroma prijava) 
Prijava za pridobitev dovoljenja ali sklenitev ustrezne pogodbe mora vsebovati podatke o zavezancu in opis predmeta oziroma storitve ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine občinske takse ali druge dajatve. Če je višina takse odvisna od površine, mora v prijavi navesti tudi velikost taksnega predmeta. Vsak začeti meter se šteje za polni m2.
12. člen 
(odmera občinske takse in drugih dajatev) 
Takso in druge dajatve po tem odloku odmerja občinska uprava Občine Sevnica (v nadaljevanju: pristojni organ).
Zavezanci za plačilo občinskih taks ali drugih dajatev so dolžni vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero občinske takse ali druge dajatve, prijaviti pristojnemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
V primeru, da taksni zavezanec ne poda prijave pred uporabo javne površine in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica skladno z 11. členom tega odloka in ne sporoči vsake spremembe skladno s prejšnjim odstavkom, se odmeri taksa oziroma druga dajatev po podatkih, ki jih ugotovi pristojni organ ali jih prejme od pooblaščene osebe, pristojne za nadzor nad določbami tega odloka.
13. člen 
(časovna opredeljenost pravic) 
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe javne površine oziroma nepremičnine v lasti Občine Sevnica. Obveznost preneha s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občino Sevnica o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanja njegove uporabe.
14. člen 
(plačilo in izterjava) 
Rok za plačilo občinske takse in druge dajatve po tem odloku se določi v izdanem dovoljenju (odločbi) oziroma pogodbi. Za daljšo neprekinjeno uporabo se lahko določi plačilo občinske takse v več obrokih.
Občinske takse in drugi prihodki iz naslova uporabe javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica so prihodek proračuna Občine Sevnica.
Prisilna izterjava občinskih taks in drugih prihodkov občine iz naslova uporabe javnih površin ter nepremičnin v lasti občine se opravlja po zakonu o davčnem postopku, za pravne osebe pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
15. člen 
(kazenske določbe) 
Za ravnanja v nasprotju z določili 11. in 12. člena se zavezance oglobi s plačilom globe, in sicer s:
– 125,00 EUR je kaznovana fizična ali odgovorna oseba pravne osebe,
– 250,00 EUR je kaznovano društvo ali druga organizacija,
– 400,00 EUR je kaznovana pravna oseba ali samostojni podjetnik.
16. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba občinske uprave Občine Sevnica in pristojne inšpekcijske službe.
Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 40/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
17. člen
(končni določbi) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95 in 19/97).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 53/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 41/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 51/12) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 38/13) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2013
Sevnica, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.