Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – SDOPN1, stran 6426.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 12. redni seji dne 13. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – SDOPN1
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
predmet in območje SDOPN 1 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14; v nadaljevanju: Odlok) se v 1. členu dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
(3) »Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (v nadaljevanju: »SDOPN 1«), Uradni list RS, št. 61/14. Določijo se posebni prostorsko izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: »PPIP«) za območje Artiče sever, del ART 17, Rajec, del RAJ 04 in Dolenja Pirošica, del DOP-03. SDOPN 1 je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p. pod št. projekta PA-1516.
(4) SDOPN 1 se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora. Vsa tri območja, ki so predmet SDOPN 1, so namenjena stanovanjski gradnji, in sicer:
a) Artiče – SSe (območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš),
b) Rajec – Sk (površine podeželskega naselja),
c) Dolenja Pirošica – SSe (območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš).
(5) Območje SDOPN 1 zajema naslednje lokacije:
a) Artiče: Območje SDOPN 1 se nahaja na SV delu naselja Artič in zajema del zemljišč na EUP ART-17 (J krak) na parc. št. 380/2, 380/3, 380/4, k.o. Artiče v velikosti 2915 m2.
b) Rajec: Območje SDOPN 1 zajema del zemljišč na EUP RAJ-04, na katerih je enostanovanjska gradnja in so objekti namenjeni bivanju, in sicer parc. št. del 485/7, 485/3, 485/5, 485/6, 485/8, del 489/1, 489/3, del 512/2, del 516/4 in del 517/4, k.p. Nova vas, skupaj v velikost cca 0,42 ha.
c) Dolenja Pirošica: Območje SDOPN 1 se nahaja na severnem robu naselja Dolenja Pirošica in zajema del zemljišč na EUP DOP-03, in sicer parc. št. 1708/7, k.o. Bušeča vas.«
2. člen 
vsebina 
V 2. členu Odloka se dodata nova peti in šesti odstavek, ki glasita:
»(5) SDOPN 1 vsebuje tekstualni del oziroma odlok in naslednje obvezne strokovne podlage: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in povzetek za javnost.
(6) Glede na z SDOPN 1 načrtovane ureditve in varovanja, okoljsko poročilo za postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno izdelati.«
3. člen 
Posebni PIP za območje Artiče S, del ART-17 
(1) V prilogi 2 k 141. členu se doda tabela 1a, kjer se določijo posebni PIP za del območja ART-17:
»Tabela 1a: Posebni PIP za del ART-17 na parcelah št. 380/2, 380/3, 380/4 k.o. Artiče
Merilo
Določbe na območju pozidave
Merila in pogoji za oblikovanje
Kot za SSe, PREN 08
Merila in pogoji za parcelacijo
Najmanjša velikost parcele objekta je 600 m2.
Merila in pogoji za odmike objektov od parcelnih mej
Najbolj izpostavljen del novega objekta mora biti v odmiku od sosednjih parcel oddaljen najmanj 4 m, 
–razen od severne parcelne meje najmanj 1,50 m, kolikor je parcela objekta manjša od 750 m2,
–razen od parcelne meje s kmetijskim zemljiščem najmanj 1,5 m.
Pri nezahtevnih in enostavnih objektih 
–če so objekti taki, da imajo enega ali več prostorov, v katerega človek lahko vstopi, najmanj 1,5 m, razen od parcelne meje javne ceste najmanj 2 m pod pogojem, da je objekt postavljen v dolžini manj kot 6,5 m v liniji v 2 m od ceste ali da je transparenten oziroma »lahke« konstrukcije.
–pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih pa 0,5 metra.
V primeru gradnje dvojčkov ali dveh enostanovanjskih enot v zasnovi dvojčka, je dopustna gradnja z manjšimi odmiki oziroma na parcelno mejo s soglasjem soseda.
Druga merila:
–drugi objekti na parceli objekta morajo biti manjši in nižji od osnovnega objekta, z enako ali z ravno streho,
–za potrebe napajanja območja je potrebno izvesti nov elektrovod iz TP.
Merila in pogoji za gradnjo-grafična priloga-shema:
Slika 1
Prikaz interpretacije PPIP na konkretni lokaciji
(2) V prilogi 2 k 141. členu se doda tabela 56a, kjer se določijo posebni PIP za del območja RAJ-04:
Tabela 56a: Posebni PIP za del RAJ-04 na parcelah št. del 485/7, 485/3, 485/5, 485/6, 485/8, del 489/1, 489/3, del 512/2, del 516/4 in del 517/4 k.o. Nova vas
Merilo
Določbe na območju pozidave
Kot za Sk, PREN 14, razen za spodaj navedena merila
Osnovna dejavnost
–bivanje s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem
–površine kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, ki služijo tem območjem.
Etažnost:
Max P+M oziroma P+1
Merila in pogoji za oblikovanje
–V EUP ni tipične usmerjenosti objektov ali razmerja stranic obstoječih objektov, zato ni posebnih pogojev za usmerjenost slemena. Razmerje stranic min. 1:1,2;
–dopustne so klasične dvokapne strehe. Štirikapne strehe so dopustne, če so v EUP značilne ali če je smiselno optično znižanje stavbe ali če gre za nestanovanjsko dejavnost;
–naklon dvokapnih in večkapnih streh je od 20°–35°;
–dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov ipd. V primeru enokapne strehe je dopusten manjši naklon kot je predpisan;
–dopustna so strešna okna, enokapne (pravokotne oziroma dvignjene) frčade ali dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha;
–dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni volumen.
Merila za nestanovanjske stavbe: 
–v osnovi podolgovat tloris v razmerju med osnovnima stranicama najmanj 1:1,2
–dopustne so tudi enokapne in ravne strehe z nižjim naklonom.
Druga merila:
–drugi objekti na parceli objekta morajo biti manjši in nižji od osnovnega objekta, z enako ali z ravno streho.
–na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe ter morajo biti usklajeni z naklonom strehe.
(3) V prilogi 2 k 141. členu se doda tabela 23a, kjer se določijo posebni PIP za del območja DOP-03:
»Tabela 23a: Posebni PIP za del DOP-03 na parceli št. 1708/7 k.o. Bušeča vas
Merilo
Določbe na območju pozidave
Merila in pogoji za oblikovanje
Kot za SSe, PREN 12
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
uveljavitev 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-7/2015
Brežice, dne 13. junija 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.