Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1804. Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, stran 6203.

  
Na podlagi drugega odstavka 354. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev.
2. člen 
(prenos predpisov Evropske unije) 
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1).
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v Energetskem zakonu, poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
a) »notranji presojevalec« je oseba, ki pri gospodarski družbi, ki želi izvesti energetski pregled, opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu in ima kompetence za izvajalca energetskega pregleda skladno s standardom SIST EN 16247-5;
b) »poraba energije« je količina porabljene energije vseh vrst energentov v stavbi, procesu in transportu;
c) »diagram obremenitve« prikazuje časovno odvisnost električne moči pri končnem odjemalcu in je lahko narejen za različna časovna obdobja (urni, dnevni, mesečni, sezonski, itd).
4. člen 
(minimalne zahteve energetskega pregleda) 
(1) Podlaga za izdelavo energetskega pregleda so ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi, procesu ali transportu končnega odjemalca ter diagram obremenitve za preteklo obdobje najmanj treh let na mesečni ravni.
(2) Energetski pregled vključuje podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb, tehnološke procese ali industrijske obrate, vključno s transportom.
(3) Pri energetskem pregledu se, če je le mogoče, upošteva analiza stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje.
(4) Poročilo o izvedenem energetskem pregledu vsebuje celoten pregled splošne energijske učinkovitosti stavbe, procesa in transporta, ter navedbo možnih ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti pri končnem odjemalcu.
(5) Končni odjemalec na podlagi podrobnih izračunov, narejenih v okviru energetskega pregleda, dobi informacijo o možnih ukrepih in njihovih prihrankih.
5. člen 
(metodologija za izdelavo energetskega pregleda) 
(1) Za izdelavo energetskega pregleda se uporabi metodologija iz naslednjih standardov:
a) SIST ISO 50002 ali
b) serija standardov SIST EN 16 247 (SIST EN 16 247-1, SIST EN 16 247-2, SIST EN 16 247-3 in SIST EN 16 247-4).
(2) Šteje se, da je energetski pregled opravljen, če so izpolnjene zahteve iz 4. člena tega pravilnika in če se izvaja:
a) sistem upravljanja z energijo skladno s standardom SIST EN ISO 50001 ali
b) sistem upravljanja z okoljem skladno s standardom SIST EN ISO 14001 ter je narejen minimalni pregled v skladu s Prilogo A, točko A.3 standarda SIST ISO 50002, ki se v izvede na vsake štiri leta.
(3) Kot podlaga za pripravo predlogov ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti končnega odjemalca se lahko uporabi tudi energetska izkaznica stavbe ali izveden redni pregled klimatskega sistema, ki ni starejši od dveh let, pod pogojem, da v tem času ni bil izveden noben ukrep v zvezi z učinkovito rabo energije.
6. člen 
(izjeme) 
(1) Šteje se, da ima gospodarska družba, ki izvaja gospodarsko dejavnost v podružnicah, ki so primerljive med seboj glede stavbe, vrste dejavnosti, ki se opravlja v stavbi, oziroma transporta, opravljen energetski pregled, če je pregledano vsaj 50 % vseh podružnic z upoštevanjem reprezentativnega vzorca podružnic.
(2) Reprezentativen vzorec podružnic iz prejšnjega odstavka je nabor podružnic gospodarske družbe, ki so geografsko enakomerno porazdeljene. Pri tem se prednostno upošteva podružnice z manjšo energijsko učinkovitostjo.
(3) Energetski pregled ni potreben za posamezen del znotraj stavbe, procesa ali transporta, če ta del za svoje obratovanje potrebuje manj kot 10 % celotne energije potrebne za delovanje gospodarske družbe.
(4) Energetski pregled ni potreben v stavbah, ki jih ima gospodarska družba v najemu in predstavljajo stroški rabe energije del stroškov najema stavbe, razen v primeru, da je najemnik velika gospodarska družba.
7. člen 
(izvajalec energetskega pregleda) 
(1) Izvajalec energetskega pregleda je pravna ali fizična oseba ali notranji presojevalec, ki izpolnjuje kriterije glede znanja, izkušenj in osebnostnih lastnosti, skladno s standardom SIST EN 16247-5.
(2) Če opravi posamezni del energetskega pregleda notranji presojevalec, mora biti zagotovljena nepristranskost pregleda tako, da notranji presojevalec ni neposredno vključen v pregledovani del ali proces pri končnem odjemalcu.
8. člen 
(hranjenje dokumentacije) 
Izvajalec energetskega pregleda in končni odjemalec hranita dokumentacijo o opravljenem energetskem pregledu vsaj 5 let po opravljenem energetskem pregledu.
9. člen 
(preoblikovanje v veliko gospodarsko družbo) 
(1) Gospodarska družba, ki se statusno preoblikuje v veliko gospodarsko družbo, izvede energetski pregled v roku enega koledarskega leta po preoblikovanju.
(2) Če gospodarska družba iz prejšnjega odstavka ob prvem energetskem pregledu po preoblikovanju ne razpolaga s podatki iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, se podatke o rabi energije na mesečni ravni izračuna na podlagi letnih podatkov za preteklo obdobje dveh let. Način pridobitve podatkov se navede v poročilu energetskega pregleda.
10. člen 
(prenehanje izvajanja sistema upravljanja z energijo ali okoljem) 
Če velika gospodarska družba preneha z izvajanjem sistema upravljanja z energijo ali okoljem, izvede energetski pregled najkasneje v roku štirih let po poteku certifikata akreditirane inštitucije za sistem upravljanja z energijo ali okoljem.
11. člen 
(posredovanje podatkov) 
Energetski pregled ne sme vključevati določb o prepovedi posredovanja ugotovitev pregleda ponudniku energetskih storitev, če končni odjemalec temu ne nasprotuje.
12. člen 
(prehodna določba) 
Velike gospodarske družbe opravijo energetski pregled skladno s tem pravilnikom do 31. decembra 2017.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2015
Ljubljana, dne 2. junija 2016
EVA 2014-2430-0022
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti