Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016, stran 6150.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 in spremembe), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. seji dne 26. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 2/15 in 18/16) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.918.749
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.574.720
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.625.314
700 Davki na dohodek in dobiček
2.219.184
703 Davki na premoženje
332.230
704 Domači davki na blago in storitve
73.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
949.406
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
366.102
711 Takse in pristojbine
2.360
712 Globe in druge denarne kazni
5.050
714 Drugi nedavčni prihodki
575.894
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
190.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
190.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
154.029
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
83.782
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
70.247
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.426.444
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.145.736
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
251.332
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
38.423
402 Izdatki za blago in storitve
808.601
403 Plačila domačih obresti
757
409 Rezerve
46.623
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.307.227
410 Subvencije
10.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
652.960
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
243.813
413 Drugi tekoči domači transferi
399.954
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.903.896
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.903.896
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
69.585
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
11.605
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
57.980
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–507.695
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–511.938
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.121.757
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
18.249
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
18.249
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države in občin
18.249
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV.-V.) 
–18.249
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
350.904
50
ZADOLŽEVANJE
350.904
500 Domače zadolževanje
350.904
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
20.591
55
ODPLAČILO DOLGA
20.591
550 Odplačilo domačega dolga
20.591
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–195.631
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
330.313
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
507.695
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
195.632
« 
2. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen 
V prvem odstavku 11. člena se znesek 260.904 EUR nadomesti z zneskom 350.904 EUR.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0042/2014
Žirovnica, dne 26. maja 2016
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost