Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice, stran 6111.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 33/07, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 38/10, 127/06, 38/10 in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 43/11, 21/13, 111/13, 74/14 in 92/14), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14 in 41/15) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09 in 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 13. redni seji dne 19. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice 
1. člen 
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/06, 114/09 in 27/14), se v 2. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, se izvajanje javne službe zagotavlja v omejenem obsegu v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.«
2. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:
– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu,
– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
– nastaja kot industrijska odpadna voda, za katero iz posebnega predpisa, ki posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju tovrstne industrijske odpadne vode ureja drugače, izhaja, da se za te industrijske odpadne vode ne uporablja ali
– nastaja kot industrijska odpadna voda v napravi, za katero iz posebnega predpisa, ki posamezna vprašanja emisije snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode iz tovrstne naprave ureja drugače, izhaja, da se za industrijske odpadne vode iz te naprave ne uporablja.
Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo. Za padavinsko odpadno vodo ne šteje odpadna voda, ki se zbira in odteka iz površin objektov ali naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh, ali s funkcionalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na teh površinah poteka manipulacija z odpadki in bi lahko prišlo do onesnaženja površin.
Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.
Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne in nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
Uporabnik javne službe je lastnik objekta ali dela objekta in upravljavec javnih površin. Ne glede na to lahko obveznosti uporabnika javne službe izpolnjuje:
– eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in je med lastniki o tem dosežen pisni dogovor,
– eden od lastnikov dela stavbe, če gre za večstanovanjsko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen pisni dogovor, in
– upravnik stavbe v imenu in za račun uporabnika, če gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom.
Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.«
3. člen 
V 6. členu se za besedo »skladno« doda besedilo »s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in«, besedilo »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode sprejetim v skladu s predpisom, ki določa vrsto nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev« pa se črta.
4. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javna služba obsega naslednje naloge:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode,
– redno vzdrževanje javne kanalizacije,
– prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,
– prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE za komunalne odpadne vode za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo,
– obdelava blata,
– pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
– obveščanje uporabnikov javne službe,
– izdelava programa izvajanja javne službe,
– vodenje evidence o izvajanju javne službe,
– poročanje o izvajanju javne službe in
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, so naloge javne službe, ki so posebne storitve.«
5. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju aglomeracije, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.
V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko na območju aglomeracije komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE ali nepretočno greznico, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Do izgradnje javne kanalizacije se komunalna odpadna voda iz stavbe, na območju iz prvega odstavka tega člena, odvaja v obstoječo pretočno greznico ali malo čistilno komunalno napravo.
Do izgradnje javne kanalizacije je dovoljeno, če opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo ne poteka hkrati z gradnjo stavbe, komunalno odpadno vodo iz stavb čistiti oziroma zbirati:
– v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
– v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 8.a člena.«
6. člen 
Besedilo 8.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih izven meja aglomeracije morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ali tipski mali komunalni čistilni napravi tako, da parametri onesnaženosti ne presegajo vrednosti iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko komunalna odpadna voda iz objekta z območja izven meja aglomeracije odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje in je dimenzionirana v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se lahko komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v nepretočno greznico, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– skupna obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb mora biti manjša od 50 PE,
– nepretočna greznica mora biti na območju, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave (posebne geografske razmere, nestalno naseljene stavbe),
– nepretočna greznica mora biti zgrajena v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
– upravljavec nepretočne greznice mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe.
Na območjih izven meja aglomeracije, se lahko komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb. Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.«
7. člen 
V 9. členu se črta zadnja alineja.
8. člen 
V 15. členu se za besedo »naprave« doda beseda »nahajajo«.
9. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku v peti alineji pred besedo »nezahtevne« doda besedi »enostavne in«.
V drugem odstavku se pod 3. točko se črta druga alineja.
10. člen 
V drugem odstavku 21. člena se besedna zveza »ali odstrani in« zamenja z besedno zvezo »in odstrani ali«.
11. člen 
V prvem odstavku 23. člena se v četrti alineji črta besedilo »dokazilo o plačanem znesku komunalnega prispevka in«.
12. člen 
V prvem odstavku 28. člena se črta besedilo »parcelne meje oziroma«.
13. člen 
V 31. členu se črta beseda »tehnološke«.
14. člen 
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno vodo, mora letno poročilo o obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu za odpadno industrijsko vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali elektronski obliki do 31. marca za preteklo leto. Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količine industrijske odpadne vode (sprememba tehnologije, obsega proizvodnje, prenehanje določene dejavnosti, sprememba predčiščenja ipd.) pridobiti soglasje izvajalca.«
15. člen 
V 34. členu se v prvem odstavku za besedo »programom« doda besedilo »izvajanja javne službe«, besedilo »odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« pa se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Obstoječe pretočne greznice, katere služijo obstoječim objektom, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov pred 14. decembrom 2002, so dolžni lastniki urediti v skladu z 8.a členom odloka ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve tega odloka oziroma najpozneje do 31. decembra 2021.«
16. člen 
V 35. členu se besedilo prve alineje spremeni tako, da se glasi:
»– prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na tri leta,«.
V drugi alineji se besedi »dve leti« spremenita v besedi »tri leta«.
V četrti alineji se za besedo »obstoječih« doda beseda »pretočnih«.
V peti alineji se za besedo »malimi« doda beseda »komunalnimi«.
17. člen 
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora greznice prazniti izvajalec javne službe s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvažati na Centralno čistilno napravo Jesenice. Prevzem blata iz pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav se izvaja skladno s programom prevzema blata, katerega letno pripravi izvajalec.«
18. člen 
V prvem odstavku 40. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prevzem blata iz individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,«.
Osma in trinajsta alineja se črtata.
V dvanajsti alineji se črta besedilo »in interne kanalizacije uporabnika pred priključitvijo stavbe na javno kanalizacijo na njegove stroške«.
19. člen 
Besedilo prvega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo in uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci pretočnih in nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, pisno obveščati v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.«
20. člen 
V 43. členu se v 1. in 14. točki beseda »upravljavca« zamenja z besedo »izvajalca«.
V 2. točki se besedna zveza »možnosti priključitve« spremeni v »pridobitve uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo«.
V 8. točki se beseda »upravljavcu« zamenja z besedo »izvajalcu«.
V 11. točki se beseda »tehnološko« zamenja z besedo »industrijsko«, beseda »emisijskem« pa se zamenja z besedo »obratovalnem«.
Doda se nova 16. točka, ki se glasi:
»16. na območjih, kjer prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice ali blata iz male komunalne čistilne naprave z motornim vozilom tehnično ni izvedljivo mora uporabnik zagotoviti praznjenje in odvoz vsebine iz nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE ter predajo izvajalcu javne službe.«
21. člen 
V drugem odstavku 44. člena se beseda »tehnološko« zamenja z besedo »industrijsko«.
22. člen 
V drugem odstavku 49. člena se črta besedilo »po stopnji onesnaženja«.
V četrtem odstavku se za besedo »obračunava« doda besedilo »v skladu s predpisom, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja«, besedilo »po pavšalu, ki znaša 4,5 m3 odpadne vode na osebo na mesec« pa se črta.
23. člen 
V 55. členu se za besedo »plačajo« doda besedilo »storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode«, besedilo »stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode« pa se črta.
24. člen 
Ne glede na določbe tega odloka morajo lastniki obstoječih objektov, ki imajo čiščenje komunalne odpadne vode zagotovljeno z malo komunalno čistilno napravo, v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo ali lastnik obstoječega objekta izven aglomeracije in je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 metrov, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s tem odlokom ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve tega odloka.
25. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2016
Jesenice, dne 19. maja 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost