Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1664. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik, stran 5774.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 14. seji dne 11. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Kamnik in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik.
2. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(2) V besedilu prikazani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
3. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Kamnik je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Kamnik,
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Kamnik,
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Kamnik sprejme Občinski svet Občine Kamnik z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo na območju Občine Kamnik:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_C_1),
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij OBO_K_1 in OBO_K_2),
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_V_1).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč.
4. člen 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik novega ali obstoječega objekta, ki:
– se na novo priključuje na vse ali posamezne vrste komunalne opreme ali,
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali,
– spreminja njegovo namembnost.
II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
Slika 1
pri čemer je:
KPij
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
 
Slika 2
pri čemer je:
KPij
izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
KP
celotni izračunani komunalni prispevek
i
indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vloga za odmero komunalnega prispevka je popolna le v primeru, če vsebuje neto tlorisno površino objekta, določeno skladno z navedenim standardom.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
(8) Indeks rasti cen v gradbeništvu Občina Kamnik korigira enkrat letno, in sicer zadnji koledarski dan v mesecu februarju.
6. člen 
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta in gradnje na obstoječi gradbeni parceli, če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta in gradnje na obstoječi gradbeni parceli, če se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le neto tlorisna površina objekta,
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, upošteva tako površina parcele kot neto tlorisna površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti.
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
7. člen 
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč ali so ti že bili sprejeti, se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe opremljanja stavbnih zemljišč se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
(2) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega Odloka po naslednji formuli:
Slika 3
pri čemer je:
CpiS
skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
CtiS
skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
CpiN
stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
CtiN
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
CpiO
obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom
CtiO
obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom
Fsoko
faktor stroškov obstoječe komunalne opreme
(3) Faktorji stroškov obstoječe komunalne opreme glede na namensko rabo zemljišča:
Namenska raba zemljišča
Fsoko
Posebna območja (BT) 
0,5
Območja centralnih dejavnosti (C, CD, CU) 
0,5
Območja proizvodnih dejavnosti, gospodarske cone (IG) 
0,5
Območja proizvodnih dejavnosti, površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK) 
0,5
Območja okoljske infrastrukture (O)
0,5
Območja prometnih površin (PC, PO)
0,5
Območja stanovanj (SP, SS, SSe) 
0,5
Območja zelenih površin (Z, ZD)
0,5
8. člen 
(1) Skupni in obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oznaka obračunskega območja
Vrednost skupnih stroškov [€]
Vrednost obračunskih stroškov [€]
Cestno omrežje
OBO_C_1
127.761.896,94
112.577.665,25
Kanalizacijsko omrežje Kamnik
OBO_K_1
38.033.632,32
20.462.197,40
Kanalizacijsko omrežje Črna
OBO_K_2
306.204,02
106.204,02
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
16.688.660,94
11.626.776,90
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta komunalne opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto (Cpij) [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C_1
11.634.542,58
112.577.665,25
9,676
Kanalizacijsko omrežje Kamnik
OBO_K_1
7.488.731,40
20.462.197,40
2,732
Kanalizacijsko omrežje Črna
OBO_K_2
45.291,07
106.204,02
2,345
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
8.384.064,56
11.626.776,90
1,387
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta komunalne opreme
Oznaka obračunskega območja
Neto tlorisne površine objektov [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto (Ctij) [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C_1
2.841.855,81
112.577.665,25
39,614
Kanalizacijsko omrežje Kamnik
OBO_K_1
2.150.671,97
20.462.197,40
9,514
Kanalizacijsko omrežje Črna
OBO_K_2
10.036,57
106.204,02
10,582
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
2.283.530,72
11.626.776,90
5,092
9. člen 
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
10. člen 
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dt) pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,4:0,6.
11. člen 
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
Klas. st.
Klasifikacija
Faktor K
11100
Enostanovanjske stavbe
1,00
11210
Dvostanovanjske stavbe
1,15
11221
Tri- in večstanovanjske stavbe
1,30
11300
Stanovanjske stavbe za posebne namene
0,70
121
Gostinske stavbe
1,15
122
Upravne in pisarniške stavbe
1,05
123
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
1,20
12303
Bencinski servisi
1,30
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
1,30
125
Industrijske stavbe in skladišča
0,70
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,70
12650
Športne dvorane
1,15
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,70
12712
Stavbe za rejo živali
0,70
12714
Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe
0,70
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
0,70
24110
Športna igrišča
0,70
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,70
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način, velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
12. člen 
(1) V primeru, da se objekt na območju zaradi tehničnih ali drugih upravičenih razlogov ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se nanaša na vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje, ne pa za javno infrastrukturo oziroma infrastrukturo, ki je opredeljena kot grajeno javno dobro in ki se nanaša na cestno omrežje.
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani Upravne enote v zavezančevem imenu.
(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se praviloma izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo. Komunalni prispevek se za predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri tudi že pred tem, ko mu je omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja predvidena v proračunu občine v tekočem ali naslednjem letu.
(5) Zoper odločbo, ki je izdana po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
14. člen 
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Kamnik. Občina Kamnik lahko sredstva, zbrana po tem odloku, porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
(2) Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku.
15. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal del komunalnega prispevka Občini Kamnik za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka skladno z določili 7. člena tega odloka.
16. člen 
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanjskih stavb (klasifikacija 11 – stanovanjske stavbe) v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih edini investitor je Občina Kamnik.
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo novih objektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev za odpravo posledic nesreč.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
18. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 18/12) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 28/15).
(2) Odloki o programih opremljanja stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na veljavne podrobne izvedbene prostorske akte, sprejeti pred dnem uveljavitve tega odloka, ostanejo v veljavi in se smiselno povežejo z vsebino predmetnega programa opremljanja v delu odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo oziroma za namen obračuna tako imenovanih nadomestitvenih stroškov.
19. člen 
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Kamnik ter na spletnih straneh Občine Kamnik.
20. člen 
Odlok se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati trideseti dan po objavi.
Št. 351-121/2015
Kamnik, dne 11. maja 2016
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost