Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1661. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 32/8, 32/9 in 35/6, k.o. 1817 – Radohova vas, stran 5772.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 32/8, 32/9 in 35/6, k.o. 1817 – Radohova vas
I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča:
– parc. št. 32/8 v izmeri 64 m2, k.o.1817 – Radohova vas,
– parc. št. 32/9 v izmeri 22 m2, k.o.1817 – Radohova vas,
– parc. št. 35/6 v izmeri 5 m2, k.o.1817 – Radohova vas.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0021/2008-6-412
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.