Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1653. Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica, stran 5767.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. redni seji dne 17. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa obveznost plačila turistične takse na območju Občine Ivančna Gorica, njeno višino, način obračuna, zavezance za plačilo in njihove obveznosti, način pobiranja, odvajanja turistične takse in porabe ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
2. člen 
Pojmi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot jih določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
3. člen 
Turistično območje predstavlja celotno območje Občine Ivančna Gorica.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE 
4. člen 
(1) Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju Občine Ivančna Gorica, izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.
(2) Obveznost plačila turistične takse za turiste nastane hkrati s plačilom storitev prenočevanja. Plačati so jo dolžni tudi, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače.
III. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
(1) Turistična taksa se skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje turizma, določa v točkah.
(2) Ob upoštevanju vrste turističnih gostinskih obratov, bivanja v sezonskem ali zunaj sezonskem obdobju in obsega ugodnosti in storitev, ki se brezplačno nudijo turistom, se za območje Občine Ivančna Gorica določi turistična taksa v višini 10 točk.
(3) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
IV. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE 
6. člen 
(1) Turistična taksa je namenski prihodek proračuna Občine Ivančna Gorica.
(2) Poraba sredstev turistične takse se v proračunu določi namensko za dejavnosti in storitve, določene z zakonom.
V. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
3. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
4. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
5. učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
6. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
7. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
9. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
1. osebe od 7. do 18. leta starosti,
2. turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
3. turisti v kampih.
8. člen 
(1) Župan lahko s sklepom dodatno odobri oprostitev turistične takse.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se sme na podlagi pisne vloge odobriti organizatorjem in aktivnim udeležencem mednarodnih, medobčinskih in občinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo Občine Ivančna Gorica.
(3) Razlog oprostitve mora biti vpisan v evidenci, ki je določena v 11. členu tega odloka.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
9. člen 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, kmetje, sobodajalci in druge osebe po zakonu, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(3) Pobiranje in odvajanje turistične takse za prenočitev turista je obvezno tudi v primeru, če osebe iz prvega odstavka tega člena ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
10. člen 
(1) Osebe iz prejšnjega člena do 25. dne v mesecu za pretekli mesec občini in pristojnemu davčnemu organu predložijo mesečno poročilo in nakažejo pobrano turistično takso na poseben račun Občine Ivančna Gorica.
(2) Mesečno poročilo zajema podatke o številu prenočitev in znesku pobrane turistične takse in se oddaja na obrazcu v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Poročilo se oddaja po navadni pošti na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica ali v elektronski obliki na uradni elektronski naslov Občine Ivančna Gorica.
VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE 
11. člen 
(1) Osebe iz 9. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi v evidenci gostov skladno s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.
(2) Iz evidence mora biti razvidno tudi število prenočitev posameznega turista.
12. člen 
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata občinski inšpekcijski organ in pristojni davčni organ.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
13. člen 
(1) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse za prenočitev turistov (9. člen);
– nakazuje pobrane turistične takse (10. člen);
– vodi evidence (8. in 11. člen);
– posreduje podatkov (poročila) do 25. dne v mesecu za pretekli mesec (prvi odstavek 10. člena).
(2) Z globo 50 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št. 3/02).
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2016-1
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.