Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1642. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, stran 5758.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11, v nadaljevanju ZBS-1) sprejema guverner
S K L E P 
o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov 
1. Ta sklep določa višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, ki se vodijo pri Banki Slovenije na podlagi pogodb o vodenju računov v skladu z 61. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 12. členom ZBS-1.
2. Obrestovanje sredstev javnih subjektov ureja tudi Smernica Evropske centralne bankez dne 20. februarja 2014o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank – ECB/2014/09 in ECB/2014/22 (v nadaljevanju Smernica).
3. Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov do skupne protivrednosti 200 mio EUR (v nadaljevanju prag obrestovanja) in nad tem zneskom, po različnih obrestnih merah, vključno z negativno obrestno mero. Pri izračunu doseganja praga obrestovanja Banka Slovenije najprej upošteva vsa vezana sredstva in šele nato vpogledna sredstva.
Pri tem se sredstva v tujih valutah preračunajo v eure po referenčnem tečaju BS, veljavnem za vsak dan obračuna.
4. Banka Slovenije določi obrestno mero za vezana sredstva javnih subjektov v skladu s Smernico ob sklenitvi vsake posamične vezave.
5. Banka Slovenije obrestuje vpogledna sredstva javnih subjektov do praga obrestovanja po obrestnih merah za tekoči delovni dan oziroma pretekli delovni dan na nedelovne dneve posamezne valute:
– sredstva v eurih – v višini EONIA-e. Če je EONIA negativna, se sredstva obrestujejo po taki obrestni meri;
– devizna sredstva – po obrestni meri v višini 80 % obrestne mere za posojanje preko noči za posamezno valuto (Bloomberg Composite bid). Če je povprečna obrestna mera za posojanje preko noči za posamezno valuto negativna, se devizna sredstva obrestujejo po taki obrestni meri.
6. Banka Slovenije vpogledna sredstva javnih subjektov, ki presegajo prag obrestovanja, ne obrestuje oziroma jih obrestuje po obrestni meri mejnega depozita Eurosistema, če je ta negativna.
7. Znesek obresti Banka Slovenije plača s pripisom, ali v skladu s Smernico z obremenitvijo računa, odprtega pri Banki Slovenije.
8. Obrestne mere, določene s tem sklepom, se začnejo uporabljati za izračun obresti od vključno 1. junija 2016 dalje.
9. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, z dne 10. junija 2014.
Ljubljana, dne 23. maja 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner