Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 5730.

  
Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) ter 28. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (Uradni list RS, št. 82/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine 
1. člen 
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13 in 32/15) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ta pravilnik določa tudi vrste, obliko in način posredovanja podatkov, ki jih posreduje upravljavec premostitvenega sklada davčnemu organu za potrebe pobiranja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, v zvezi z davčno obravnavo vplačil oziroma prispevkov iz 33. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (Uradni list RS, št. 82/15; v nadaljnjem besedilu: ZPZPŠ-1) ter podatke, potrebne za identifikacijo zavarovanca in zavezanca za prispevek.«.
2. člen 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v prvem in drugem odstavku 337. člena ter prvem odstavku 338. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in upravljavec premostitvenega sklada dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen 
V Prilogi se za točko 3.4.4 Tabelarični prikaz zahtev za individualne podatke, dodata novo 4. in 5. poglavje, ki se glasita:
»4. OBLIKA IN NAČIN DOSTAVE PODATKOV V ZVEZI Z DAVČNO OBRAVNAVO VPLAČIL PRISPEVKOV V PREMOSTITVENI SKLAD
4.1 Oblika podatkov 
Podatki se zapišejo v datoteke z imeni:
VIRSPORT1.DAT – podatki o vplačanih prispevkih v premostitveni sklad, ki so jih vplačala športna društva za poklicne športnike, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom;
VIRSPORT2.DAT – podatki o vplačanih prispevkih, ki so jih v premostitveni sklad vplačali zavarovanci sami.
Podatki se zapišejo v ASCII formatu z uporabljeno kodno stranjo CP1250.
Vsak zapis je predpisane dolžine in je podrobno opisan v nadaljevanju v posameznem tabelaričnem prikazu individualnih oziroma zbirnih zapisov za posamezno datoteko. Vsak zapis končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF.
4.2 Priprava in dostava podatkov finančni upravi 
Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti preko storitev osebnega portala sistema eDavki (http://edavki.durs.si). Dostop do osebnega portala je mogoč z uporabo certificiranih digitalnih potrdil. Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na naslovu http://edavki.durs.si, v področju »Registracija«.
Podatki se dostavijo z datotekami v predpisani in stisnjeni (komprimirani) ZIP obliki brez direktorijske strukture. Podrobnejša navodila se nahajajo na spletnih straneh sistema eDavki.
Pri dostavi popravkov podatkov se posreduje vse podatke o vplačanih prispevkih in ne le popravljene zapise.
5. VRSTA PODATKOV O VPLAČANIH PRISPEVKIH V PREMOSTITVENI SKLAD 
5.1 Splošne zahteve 
5.1.1 Identifikacija 
Podatke je treba označiti z davčno številko zavezanca, zavezanca za dajanje podatkov in s prvimi 20 znaki zavezančevega imena in priimka v skladu s predpisano strukturo tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno vrsto podatkov. Za enolično označevanje nerezidentov RS se uporabi davčna številka.
5.1.2 Kontrola celovitosti 
Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je treba zbrane podatke končati z zbirnimi zapisi, ki ne vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz individualnih zapisov.
Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov.
5.2 Podatki o vplačanih prispevkih v premostitveni sklad 
5.2.1 Podatki o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje za poklicne športnike, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom (VIRSPORT1.DAT) 
5.2.1.1 Zavezanci za posredovanje podatkov 
Upravljavec premostitvenega sklada mora davčnemu organu dostaviti podatke, potrebne za pobiranje dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, v zvezi z davčno obravnavo vplačil oziroma prispevkov v premostitveni sklad iz 33. člena ZPZPŠ-1 ter podatke, potrebne za identifikacijo zavarovanca in zavezanca za prispevek.
5.2.1.2 Splošni opis vsebine 
Poslani podatki morajo vsebovati podatke o prispevkih, ki so jih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. davčnega leta, za katerega se dostavljajo podatki, v premostitveni sklad v skladu s prvim odstavkom 6. člena ZPZPŠ-1 vplačali zavezanci – delodajalci (športna društva) za zavarovance, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
5.2.1.3 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 
5.2.1.3.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje za poklicne športnike, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom (VIRSPORT1.DAT)
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o vplačanih prispevkih v premostitveni sklad
2
3
10
8
N
Davčna številka upravljavca premostitvenega sklada
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4
18
25
8
N
Davčna številka zavarovanca – poklicnega športnika
5
26
45
20
N
Ime zavarovanca – prvih 20 znakov
6
46
65
20
N
Priimek zavarovanca – prvih 20 znakov
7
66
66
1
AN
Prazno
8
67
74
8
N
Datum začetka premostitvenega zavarovanja v obliki LLLLMMDD
9
75
84
10
N*
Znesek prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad iz sredstev športnega društva za zavarovanca, v davčnem letu, za katerega se dostavljajo podatki
10
85
92
8
N
Davčna številka zavezanca – delodajalca (športnega društva)
11
93
112
20
AN
Prvi znaki naziva zavezanca – delodajalca (športnega društva)
12
113
113
1
AN
Prazno
13
114
121
8
N
Datum prenehanja premostitvenega zavarovanje v obliki LLLLMMDD; če datum ni določen, se vpišejo ničle
* V polja se vpišejo pozitivni zneski v eurih s centi. Niz je sestavljen iz osmih (8) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.
5.2.1.3.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje za poklicne športnike, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom 
Zbirni zapis se zapiše na koncu sklopa podatkov za vsakega delodajalca.
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o vplačanih prispevkih v premostitveni sklad
2
3
10
8
N
Davčna številka upravljavca premostitvenega sklada
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov
4
18
74
57
AN
Prazno
5
75
84
10
N*
Vsota zneskov vplačanih prispevkih v premostitveni sklad s strani posameznega delodajalca (športnega društva)
6
85
92
8
N*
Davčna številka zavezanca – delodajalca (športnega društva)
7
93
113
21
AN
Prazno
8
114
121
8
N
Konstantna vrednost 99999999
*V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih s centi. Niz je sestavljen iz osmih (8) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.
5.2.2 Podatki o prispevkih, ki so jih v premostitveni sklad vplačali zavarovanci sami (VIRSPORT2.DAT) 
5.2.2.1 Zavezanci za posredovanje podatkov 
Upravljavec premostitvenega sklada mora davčnemu organu dostaviti podatke, potrebne za pobiranje dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, v zvezi z davčno obravnavo vplačil oziroma prispevkov v premostitveni sklad iz 33. člena ZPZPŠ-1, ter podatke, potrebne za identifikacijo zavarovanca oziroma zavezanca za prispevek.
5.2.2.2 Splošni opis vsebine 
Poslani podatki morajo vsebovati podatke o prispevkih, ki so jih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. davčnega leta, za katerega se dostavljajo podatki, v premostitveni sklad v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZPZPŠ-1 vplačali zavezanci – zavarovanci sami.
5.2.2.3 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 
5.2.2.3.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o prispevkih, ki so jih v premostitveni sklad vplačali zavarovanci sami (VIRSPORT2.DAT) 
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o vplačanih prispevkih v premostitveni sklad
2
3
10
8
N
Davčna številka upravljavca premostitvenega sklada
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4
18
25
8
N
Davčna številka zavarovanca/ zavezanca – poklicnega športnika
5
26
45
20
AN
Ime zavarovanca – prvih 20 znakov
6
46
65
20
AN
Priimek zavarovanca – prvih 20 znakov
7
66
66
1
AN
Prazno
8
67
74
8
N
Datum začetka premostitvenega zavarovanja v obliki LLLLMMDD
9
75
84
10
N*
Znesek prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad s strani zavarovanca iz naslova prejetih premij oziroma nagrad iz naslova uspešnosti oziroma zaradi doseganja posebnih rezultatov v davčnem letu, za katerega se dostavljajo podatki
10
85
94
10
N*
Znesek prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad s strani zavarovanca iz naslova sponzorskih sredstev v davčnem letu, za katerega se dostavljajo podatki
11
95
95
1
AN
Prazno
12
96
103
8
N
Datum prenehanja premostitvenega zavarovanje v obliki LLLLMMDD; če datum ni določen, se vpišejo ničle
*V polja se vpišejo pozitivni zneski v eurih. Niz je sestavljen iz osmih (8) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov ločil ali pik.
5.2.2.3.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o prispevkih, ki so jih v premostitveni sklad vplačali zavarovanci sami (VIRSPORT2.DAT) 
Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o prispevkih, ki so jih v premostitveni sklad vplačali zavarovanci sami.
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o vplačanih prispevkih v sklad premostitvenega zavarovanja
2
3
10
8
N
Davčna številka upravljavca premostitvenega sklada
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov
4
18
74
57
AN
Prazno
5
75
84
10
N*
Vsota zneskov prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad s strani zavarovanca iz naslova prejetih premij oziroma nagrad iz naslova uspešnosti oziroma zaradi doseganja posebnih rezultatov v davčnem letu, za katerega se dostavljajo podatki
6
85
94
10
N*
Vsota zneskov prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad s strani zavarovanca iz naslova sponzorskih sredstev v davčnem letu, za katerega se dostavljajo podatki
7
95
95
1
AN
Prazno
8
96
103
8
N
Konstantna vrednost 99999999
* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz osmih (8) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novo 4. in 5. poglavje Priloge pravilnika se prvič uporabita za dostavo podatkov za leto 2016.
Št. 007-264/2016/9
Ljubljana, dne 18. maja 2016
EVA 2016-1611-0008
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti