Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2016 z dne 23. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2016 z dne 23. 5. 2016

Kazalo

1623. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016, stran 5657.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 18. redni seji dne 19. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016
1. člen 
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/16) tako, da se na novo glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)
7.436.534,69
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.393.590,00
70
DAVČNI PRIHODKI
3.946.608,00
700
Davki na dohodek in dobiček
2.872.488,00
703
Davki na premoženje
814.720,00
704
Domači davki na blago in storitve
259.400,00
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.446.982,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.537.650,00
711
Takse in pristojbine
3.000,00
712
Denarne kazni
12.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
894.332,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
213.425,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
213.425,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
829.519,69
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
619.608,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
209.911,69
II.
SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43)
7.904.234,03
40
TEKOČI ODHODKI
2.470.488,94
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
695.489,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.438,03
402
Izdatki za blago in storitve
1.620.761,91
403
Plačila domačih obresti
40.000,00
409
Rezerve
16.800,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.355.585,59
410
Subvencije
286.700,00
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
335.700,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
239.262,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.493.923,59
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.949.900,50
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.949.900,50
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
128.259,00
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
30.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
98.259,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–467.699,34
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
126.203,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
126.203,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
126.203,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
24.838,89
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
101.364,11
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
129.493,00
50
ZADOLŽEVANJE
129.493,00
500
Domače zadolževanje
129.493,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
313.207,00
55
ODPLAČILA DOLGA
313.207,00
550
Odplačila domačega dolga
313.207,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–550.049,23
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–183.714,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
467.699,34
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
563.280,11
2. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine 1.644.264,83 eurov.
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-11/2016-14
Šempeter pri Gorici, dne 19. maja 2016
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti