Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1522. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1790/13, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/13-0, stran 5278.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 10. redni seji dne 5. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1790/13, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/13-0
1. člen 
Ukine se javno dobro na zemljišču
– parc. št. 1790/13, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/13-0, v izmeri 42 m2.
2. člen 
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2016
Škofljica, dne 5. maja 2016
 
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.