Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016

Kazalo

1456. Odlok o priznanjih Občine Miren - Kostanjevica, stran 4930.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 17. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Miren - Kostanjevica
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa pogoje, vrsto, postopek in način podeljevanja priznanj Občine Miren - Kostanjevica ter način vodenja evidenc podeljenih priznanj.
2. člen 
Priznanja Občine Miren - Kostanjevica so priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenja v njej ter podobo krajev.
3. člen 
Priznanja se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam, društvom in drugim organizacijam ter skupnostim, ki so tesno povezana z delovanjem občine.
Priznanja zaslužnim občanom in drugim osebam se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
4. člen 
Priznanja občine so:
1. Naziv častni občan Občine Miren - Kostanjevica.
2. Plaketa Občine Miren - Kostanjevica.
3. Priznanje Občine Miren - Kostanjevica.
5. člen 
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
6. člen 
Priznanja podeljuje župan na slavnosti seji občinskega sveta, praviloma ob občinskem prazniku.
7. člen 
Pobude in predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki s stalnim prebivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, ožji deli lokalne skupnosti ali pravne osebe in druge organizacije, ki so tesno povezane z delovanjem občine.
8. člen 
Priznanj ne morejo dobiti občinski funkcionarji, člani krajevnih odborov, ki opravljajo funkcijo v tekočem mandatnem obdobju, zaposleni v javnih zavodih, javnih podjetjih ter občinski upravi, če bi bilo priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in organizacijah.
9. člen 
Naziv častni občan in plaketo občine se lahko posamezniku ali organizaciji podeli enkrat. Priznanje se lahko za dejanja na različnih področjih podeli večkrat, vendar ne prej kot v razdobju petih let.
NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA
10. člen 
Naziv častni občan Občine Miren - Kostanjevica je najvišje priznanje, ki ga podeljuje Občina Miren - Kostanjevica.
Naziv častni občan Občine Miren - Kostanjevica se podeli posameznikom za izjemne dosežke življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, dobrobit, humanitarnost, sodelovanje in skrb za blaginjo ali promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo trajni pomen.
Naziv častni občan se podeli praviloma izjemoma, in sicer največ eni osebi na leto.
11. člen 
Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja s kratko obrazložitvijo ter datum podelitve.
PLAKETA OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA
12. člen 
Plaketo Občine Miren - Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Letno se lahko podeli največ dve plaketi. Poleg plakete dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.
PRIZNANJE OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA
13. člen 
Priznanje Občine Miren - Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Priznanje se podeljuje tudi za izjemne dosežke na področju kulture, športa, izobraževanja, znanosti in umetnosti ter za posebna prizadevanja in požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Letno se lahko podeli največ tri priznanja. Poleg priznanja dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.
ODVZEM PRIZNANJA 
14. člen 
Priznanje se lahko odvzame:
– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana ob podelitvi priznanja, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana;
– če je občan pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev za naklepno storjena kazniva dejanja.
Postopek za odvzem priznanja je smiselno enak postopku pridobitve.
Odvzem priznanja ni časovno omejen in nima finančnih posledic.
POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ, ODLOČANJE IN DRUGO 
15. člen 
Pobude za podelitev priznanj občine se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis se objavi na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude,
– naslov, na katerega morajo biti poslane pobude,
– vrsto in število posameznih priznanj ter pogoje za pridobitev,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi.
Pobuda mora vsebovati:
– podatke o kandidatu;
– podatke o pobudniku;
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče;
– predlog za vrsto priznanja;
– pisno utemeljitev pobude ter
– morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, komisija pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.
16. člen 
Delo komisije poteka brez javnosti. Za sprejem predloga za podelitev priznanj je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov komisije. Način glasovanja (javno, tajno) določi komisija.
Po preteku roka, določenega v javnem razpisu za posredovanje pobud, komisija prejete predloge odpira in pregleduje po vrstnem redu dospetja ter preveri, ali je pobudo možno obravnavati. Če pobuda ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, komisija pozove pobudnika, da v roku osmih dni pobudo dopolni.
Komisija na podlagi obravnave prejetih pobud oblikuje predlog za podelitev priznanj ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in v sprejem Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica.
Komisija lahko ne glede na podano pobudo, upoštevajoč obrazložitev v pobudi, predlaga drugačno priznanje pod pogojem, da predlagatelj s tem soglaša.
ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV 
17. člen 
Potrebna denarna sredstva v zvezi s podeljevanjem priznanj po tem odloku morajo biti zagotovljena v proračunu občine.
NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ 
18. člen 
Strokovna in administrativna dela za podeljevanje in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
19. člen 
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
Priznanja se kronološko vpisujejo v knjigo priznanj. Knjiga priznanj vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku, številko sklepa komisije ter datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje podeljeno.
KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2016
Miren, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost