Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016

Kazalo

1444. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje - Kozina, stran 4906.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 12. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 43/07; v nadaljevanju Pravilnik) in spremenjen glasi:
»S tem Pravilnikom so določene plače, sejnine in drugi prejemki funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračila stroškov.«
V tretjem odstavku 1. člena se za besedo pravilnika črta besedilo »smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena« in doda pika.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se v prvem stavku besedilo »Odloku o plačah funkcionarjev« nadomesti z besedilom »Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju« in v drugem stavku številka »1« s številko »3«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se za besedo sektorju črta besedilo »in Odlokom o plačah funkcionarjev« ter doda pika.
4. člen 
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»Pravico do plačila sejnine za redno in izredno sejo ima svetnik, ki svojo udeležbo na seji izkaže s podpisom na začetku seje ali kasneje, ter je prisoten dve tretjini časa trajanja seje.«
5. člen 
Ta Pravilnik sprejme Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-1/2016
Hrpelje, dne 21. aprila 2016
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost