Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1244. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015, stran 4205.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 120. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 11. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 03212-0016/2016
Šmarje pri Jelšah, dne 13. aprila 2016
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Znesek 
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.832.482
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.038.981
70
DAVČNI PRIHODKI 
6.326.228
700 Davki na dohodek in dobiček
5.641.542
703 Davki na premoženje
493.939
704 Domači davki na blago in storitve
190.747
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
712.753
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
497.669
711 Takse in pristojbine
6.864
712 Denarne kazni
6.676
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
352
714 Drugi nedavčni prihodki
201.192
72
KAPITALSKI PRIHODKI
297.399
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 
297.399
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.496.102
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.355.413
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
2.140.689
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.909.979
40
TEKOČI ODHODKI 
2.140.245
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
649.685
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
100.399
402 Izdatki za blago in storitve 
1.250.674
403 Plačila domačih obresti
41.487
409 Rezerve
98.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.574.034
410 Subvencije
76.993
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.469.269
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
276.896
413 Drugi tekoči domači transferi
750.876
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.040.231
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.040.231
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
155.469
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
76.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
79.469
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II)
922.503
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
4.200
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.200
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV
4.200
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
382.075
550 Odplačila domačega dolga
382.075
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)
544.628
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–382.075
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III)
–922.503
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
13.275