Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1122. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh, stran 3924.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je župan Občine Dobrna dne 5. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
Obravnavano območje zajema parcele znotraj naselja Dobrna. Za obravnavano območje je predpisana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN). Do tedaj pa je na tem območju onemogočena kakršnakoli gradnja.
Zato je investitor Drago Pirh, Savinjska cesta 79, 3310 Žalec, podal pobudo za izdelavo OPPN za njegovo parcelo, in sicer parc. št. 1545/14, k.o. 1056 Dobrna. Na omenjeni parceli želi na severnem večjem delu vzpostaviti prostorske pogoje za gradnjo cca 8 individualnih stanovanjskih stavb. Na južnem manjšem delu, ob neposredni bližini Hotela Triglav pa prostorske pogoje za gradnjo cca 4 apartmajev, manjšega wellness centra ter pokritih parkirišč, vse v navezavi z že obstoječim Hotelom Triglav. S tem bi ustrezno zaokrožili gostinsko in namestitveno ponudbo.
Pravna podlaga za sprejem OPPN sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12) in Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
2. Območje OPPN 
Okvirno območje OPPN zajema zemljišče s parc. št. 1545/14, k.o. 1056 Dobrna. Okvirno območje OPPN je veliko cca 0,6 ha. Območje z navedeno parcelo je na jugu omejeno s Hotelom Triglav, na zahodu in vzhodu s stanovanjskimi hišami ter na severu z javno cesto oziroma gozdom.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor sam.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
4. Roki za pripravo OPPN 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 45 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2 a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje, Lava 2, 3000 Celje
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Dobrna objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (https://www.dobrna.si).
Št. 350-0002/2016-2 (1)
Dobrna, dne 5. aprila 2016
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost