Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1079. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, stran 3761.

  
Na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) se v 2. členu črtata 1. in 2. točka.
V 31. točki se za besedama »potrebne za« dodata besedi »pripravo in«.
V 36. točki se beseda »projektov« nadomesti z besedama »investicijskih aktivnosti«.
Za 41. točko se dodata novi 41.a in 41.b točka, ki se glasita:
»41.a »scenarij brez investicije« ne vključuje investicijskih izdatkov za ohranjanje obstoječih zmogljivosti. Je osnovno izhodišče prispevne analize pri oceni projekta, katere namen je primerjati stroške in koristi v pogojih s projektom in brez njega;
41.b »scenarij z investicijo« vključuje projekcije stroškov in koristi obravnavane variante. V okviru ocene projekta se s prispevno analizo glede na izbrani izhodiščni scenarij preverja vse izvedljive variante;«.
2. člen 
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, se jih lahko združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, izobraževanja, socialnega varstva in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.«.
3. člen 
V 5. členu se v 2. točki tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
– »za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani učinki za projekt predstavijo najmanj s primerjavami stroškov in koristi v pogojih »z« investicijo (scenarij upošteva obravnavano varianto) ter izhodiščnega scenarija »brez« investicije in/ali minimalne alternative z upoštevanjem delnih izboljšav;«.
4. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(diskontna stopnja) 
(1) Splošna diskontna stopnja je 4 odstotke. Minister, pristojen za finance, lahko določi drugo splošno diskontno stopnjo ali ločeno finančno in družbeno diskontno stopnjo na podlagi spremenjenih gospodarskih razmer, ki se objavijo v Proračunskem memorandumu Republike Slovenije.
(2) Za projekte, ki se (so)financirajo iz namensko prejetih sredstev za financiranje skupnih evropskih politik in zanje niso določene metodologije po področjih iz 28. člena te uredbe, se v finančni in ekonomski analizi uporabijo okvirne referenčne vrednosti, ki jih za posamezno obdobje priporoča Evropska komisija. Če se te razlikujejo od določenih v prejšnjem odstavku, se v analizi občutljivosti izdelajo primerjalni izračuni z uporabo stopenj po prejšnjem odstavku.«.
5. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. predstavitev variant;«.
V četrtem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– obravnava variant na način iz drugega odstavka 12. člena te uredbe in predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena te uredbe;«.
6. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega projekta, in so predstavljene s projekcijami v scenarijih »z« investicijo ter projekcijami za minimalno alternativo in/ali scenarijem »brez« investicije. Pri tem se v analizi izvedljivosti upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in druge omejitve in ugotovijo rezultati posameznih variant ter utemelji predlog optimalne variante.«.
7. člen 
V četrtem odstavku 13. člena se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. analizo zaposlenih za scenarij »z« investicijo glede na scenarij »brez« investicije in/ali minimalno alternativo;«.
8. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov) 
(1) Investicijski projekt se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.
(2) Vključitev investicijskega projekta v načrt razvojnih programov predlaga neposredni proračunski uporabnik, ki je skrbnik projekta.
(3) Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta, s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.
(4) Pri načrtovanju se do začetka izvedbe projekt v proračunski evidenci vodi v stanju priprave in so zanj na proračunskih postavkah že načrtovane pravice porabe. S potrditvijo investicijskega programa s študijo izvedbe se stanje projekta lahko spremeni v izvajanje.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se vodijo in dokončajo na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).
10. člen 
(uskladitev metodologij po področjih) 
Določbe uredb, ki so bile sprejete na podlagi 28. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), se uskladijo z določbami te uredbe najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-8/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2016-1611-0046
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost