Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

869. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih, stran 2952.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 10. marca 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih 
1. Osnova za sofinanciranje dejavnosti javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica so ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonomske cene programov (najnižja ekonomska cena posameznega programa), ki so osnova za plačilo staršev. Mestna občina Nova Gorica zagotavlja javnim vrtcem v Mestni občini Nova Gorica sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov. Materialni stroški se sofinancirajo glede na dejanske stroške, za katere je vrtec v preteklem mesecu prejel račune, vendar največ do višine, ki je določena v ceni programa, in sicer glede na število vključenih otrok v javnem zavodu, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
Stroški živil se sofinancirajo v višini, ki je določena v ceni programa, in sicer glede na dneve dejanske prisotnosti otrok v posameznem programu javnega zavoda, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa. Stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih delavcev v javnih vrtcih se financira v najmanjšem obsegu, ki ga določa kolektivna pogodba.
2. Enotne ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):
DNEVNI PROGRAM 
(9 ur)
POLDNEVNI PROGRAM 
(6 ur)
POLDNEVNI PROGRAM 
BREZ KOSILA
I. STAROSTNO OBDOBJE 
– oddelki 1–3 let
474,09 
409,25
389,06
II. STAROSTNO OBDOBJE 
– oddelki 3–4 let 
352,85 
306,19
286,00
II. STAROSTNO OBDOBJE 
– oddelki 3–6 let in 4–6 let
322,33 
280,25
260,06
KOMBINIRANI ODDELKI 
352,85
306,19
286,00
3. Ekonomske cene programov so pripravljene na osnovi fleksibilnih normativov, kjer se upošteva povečanje števila za enega otroka v vseh polovičnih oddelkih oziroma za dva otroka v vseh ostalih oddelkih v vseh javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica.
4. Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo naslednje olajšave:
a) upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca.
Olajšava se prizna staršem, ki so uvrščeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda in so predložili dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema na območju Mestne občine Nova Gorica. Kolikor so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, se plačilo vrtca dodatno zniža za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izpolni zahtevo za upoštevanje drugih okoliščin pri določitvi znižanja plačila vrtca in navede odplačevanje stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje prvi stanovanjski problem, mora vlogi priložiti naslednja dokazila:
– namensko kreditno pogodbo, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete in rok črpanja sredstev, ki mora znašati najmanj 10 let,
– kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
b) financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 60 obračunskih dni v koledarskem letu, in sicer pod naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju uprave vrtca, in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo pristojni upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti;
c) financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračunskih dni v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, ki se lahko koristi v enem ali dveh sklopih.
Med začasnim izpisom plačajo starši 50 % dohodkovnega razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši so začasni izpis dolžni napovedati pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj v roku 5 delovnih dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo.
Navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.
5. Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
6. V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil (Vrtec Nova Gorica: dnevni program: 37,62 EUR mesečno oziroma 1,71 EUR dnevno, poldnevni program: 33,88 EUR mesečno oziroma 1,54 EUR dnevno, poldnevni program brez kosila: 13,64 EUR mesečno oziroma 0,62 EUR dnevno; drugi vrtci: dnevni program: 41,80 EUR mesečno oziroma 1,90 EUR dnevno, poldnevni program: 31,68 EUR mesečno oziroma 1,44 EUR dnevno, poldnevni program brez kosila: 14,96 EUR mesečno oziroma 0,68 EUR dnevno), z upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne otrokove odsotnosti. Materialni stroški v Vrtcu Nova Gorica znašajo mesečno na otroka 52,00 EUR, v drugih vrtcih pa 55,00 EUR.
7. Poslovni čas enote vrtca se določi na osnovi pisno izraženih potreb staršev za posamezno šolsko leto.
Kolikor starši pridejo iskat otroka v vrtec po končanem poslovnem času vrtca oziroma po preteku otrokovih devetih urah bivanja v vrtcu, se vsaka začeta ura zamude zaračuna staršem po ceni, ki znaša 8 EUR.
8. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
9. Cena »cicibanovih uric« znaša 31 EUR/uro za skupino, oblikovano po normativih. Za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki niso vključeni v program vrtca, krije stroške programa Mestna občina Nova Gorica. Cena za otroke iz drugih občin znaša 3 EUR/uro za otroka.
10. Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica izvedejo vpis novincev za naslednje šolsko leto v prvem tednu meseca aprila. Starši, ki želijo vključiti otroka v vrtec v mesecu septembru so dolžni, v roku 15 dni od oddaje vloge za vpis, pristojni upravi vrtca predložiti dokazilo o plačilu akontacije v višini 50 EUR, na osnovi katerega bo staršem najkasneje do 31. 5. posredovana pogodba v podpis. Akontacijo bo vrtec poračunal v mesecu oktobru, po prvem mesecu obiskovanja programa. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi ali v primeru, da že v septembru izpisujejo otroka, dano akontacijo izgubijo, akontacija pa se nameni za plačilo materialnih stroškov v vrtcu za mesec september. Za vpise med šolskim letom, se ne plačuje akontacija.
11. Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi pristojni oddelek Mestne občine Nova Gorica. Vrtčevski okoliši so skladni s šolskimi okoliši, razen v Solkanu in Novi Gorici, kjer se zaradi večjega števila vrtcev posebej določi vrtčevski okoliš glede na oddaljenost vrtca do stalnega prebivališča otroka. Vrtci so avtonomni pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov.
12. Prednost pri vključitvi v program vrtca v določeni enoti imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v program, ne glede na datum oddaje vloge za vpis v vrtec. Ob istem datumu vključitve v določeno enoto vrtca, se upošteva naslednji prednostni vrstni red:
1. otroci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi in imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v vrtčevskem okolišu,
2. otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v vrtčevskem okolišu,
3. otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v drugih vrtčevskih okoliših v Mestni občini Nova Gorica,
4. otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev začasno prebivališče v vrtčevskem okolišu,
5. otroci s stalnim prebivališčem v drugih občinah, državah.
13. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na datum, ki je določen v pogodbi, ker ga ne nameravajo vključiti v vrtec in tega pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški programa brez živil za prvi mesec planirane vključenosti.
14. V primeru, da bo v enoti vrtca občasno prisotnih manj kot 5 otrok (šolske počitnice, pred/po praznikih), se te otroke, v dogovoru s starši, za določen čas prerazporedi v najbližjo enoto na območju Mestne občine Nova Gorica. Vrtci so avtonomni pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov.
15. Ob vpisu otrok v Vrtec Nova Gorica se otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v drugih občinah oziroma državah ter otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v drugih vrtčevskih okoliših v Mestni občini Nova Gorica prioritetno razporejajo na prosta mesta v Vrtec Čriček v Kromberku. V Vrtcu Julke Pavletič v Solkanu se med šolskim letom, glede na potrebe staršev, organizira oddelek prvega starostnega obdobja.
16. Vrtec Nova Gorica lahko organizira:
– oddelek prilagojenega programa, kolikor se vanj vključijo vsaj trije otroci in
– oddelek, ki ga otroci obiskujejo v izmeničnih terminih (dopoldne in popoldne), kolikor se vanj vključi vsaj šest otrok,
za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
17. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica št. 602-7/2014-32 z dne 5. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 19/15) z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati.
18. Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-7/2015-40
Nova Gorica, dne 10. marca 2016
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost