Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1996 z dne 9. 8. 1996

Kazalo

2772. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 3826.

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
Ta pravilnik ureja določanje plačil staršev za programe predšolske vzgoje v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
I. UPRAVIČENCI DO JAVNIH SREDSTEV
2. člen
Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljnjem besedilu: starši) in občina.
Občina krije del cene programa za:
– otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče,
– otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev,
– otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
II. VIŠINA PLAČILA
3. člen
Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine.
V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.
Starši plačajo največ 85% cene programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo 85% cene je polno plačilo staršev.
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo programa, ki se določi po naslednji lestvici:
----------------------------------------------------------------------------------
Plačilni  Če znaša mesečni dohodek na družinskega člana      Znaša plačilo
razred   v odstotku od povprečne plače na zaposlenega v   naslednji odstotek
      Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu   od cene programa
----------------------------------------------------------------------------------
1.     do 20%                               15%
2.     nad 20% do 30%                           20%
3.     nad 30% do 40%                           30%
4.     nad 40% do 55%                           40%
5.     nad 55% do 75%                           50%
6 .     nad 75% do 95%                           60%
7.     nad 95% do 120%                          70%
8.     nad 120% do 150%                          80%
9.     nad 150%                              85%
----------------------------------------------------------------------------------
%
Starši, ki razpolagajo s premoženjem, navedenim v 5. členu tega pravilnika, plačajo najmanj 60% cene programa. To velja tudi, če imajo premoženje drugi družinski člani, opredeljeni v 6. členu tega pravilnika.
Ne glede na določila četrtega in petega odstavka tega člena lahko občina v izjemnih primerih pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki izražajo dejanski socialni položaj družine.
Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu, so oproščeni plačila.
4. člen
Mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna iz letnega dohodka družine.
Letni dohodek družine je vsota vseh dohodkov in prejemkov, ki so jih družinski člani prejeli v preteklem koledarskem letu in so viri dohodnine.
Dohodek posameznega družinskega člana, ki je zavezanec za plačilo dohodnine, je razlika med osnovo za dohodnino brez znižanj in olajšav po zakonu o dohodnini in odmerjeno dohodnino, kot sta navedeni na odločbi o odmeri dohodnine, ki jo izda pristojni davčni urad.
Zasebniku, ki se mu dobiček ugotavlja na podlagi poslovnih knjig, se le-ta ne upošteva v višini, kot je navedena v odločbi o odmeri dohodnine, temveč kot razlika med prihodki in odhodki brez znižanj, kot so navedeni na odločbi o davku iz dejavnosti.
Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena se dohodek iz kmetijske dejavnosti šteje v letni dohodek družine v višini, kot je navedena na odločbi o odmeri dohodnine, povečan v skladu z metodologijo, ki jo za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.
5. člen
Za premoženje iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika se šteje:
– lastništvo oziroma solastništvo nad 20% vrednosti osnovnega kapitala gospodarske družbe ali zavoda ali posedovanje delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarske družbe v višini dva milijona tolarjev,
– nepremično premoženje, razen stanovanja ali stanovanjske hiše, ki služi za prebivališče družinskih članov, in kmetijskega ter gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– opravljanje zasebne dejavnosti kot so: samostojno podjetništvo, samostojna dejavnost, ki jo kot posamezniki opravljajo fizične osebe, in kmetijska ter gozdarska dejavnost, ki jo opravljajo fizične osebe, katerih kmetijska in gozdna zemljišča presegajo katastrski dohodek, ki je določen kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
6. člen
Družinski člani so starši otroka oziroma njihovi zakonci ali izvenzakonski partnerji, otroci in pastorki, dokler so jih starši dolžni preživljati, ter osebe, ki jih vzdržujejo otrokovi starši in jih kot vzdrževane družinske člane opredeljuje zakon o dohodnini. Med družinske člane se ne štejejo otroci, do katerih imajo starši le preživninsko obveznost.
Pri izračunu dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo družinski člani, ki so v institucionalnem varstvu in so v celoti oproščeni plačila storitev, ter družinski člani, ki služijo vojaški rok ali prestajajo zaporno kazen.
III. DOLOČITEV PLAČILA
7. člen
Občina na osnovi podatkov o dohodkih, prejemkih in premoženju v preteklem koledarskem letu na novo določi plačilo staršev s 1. septembrom oziroma ob sprejemu otroka v vrtec. Tako določeno plačilo velja do konca šolskega leta.
Občina lahko iz lastnih prihodkov, ki so namenjeni financiranju drugih nalog občine in niso namenjeni finaciranju zagotovljene porabe po predpisih, ki določajo financiranje občin, zagotavlja dodatna sredstva za vrtce. V tem primeru občina vsem staršem določi za en ali več plačilnih razredov nižje plačilo.
IV. UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA
8. člen
Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo pri pristojnem občinskem organu. Vlogo odda eden od staršev (vlagatelj) na obrazcu, ki ga določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
Vloga vsebuje:
– podatke o otrocih: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (za tujce začasnega), vrtec, v katerega so oziroma bodo vključeni,
– podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, leto rojstva in status,
– podatke o zaposlitvi staršev in opravljanju zasebne dejavnosti,
– podatke o premoženju družinskih članov,
– opis posebnih socialnih razmer.
Vlagatelj priloži vlogi odločbe davčnega urada o odmeri dohodnine za preteklo koledarsko leto za vse družinske člane, ki so zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki Sloveniji. Za zasebnike, ki se jim ugotavlja dobiček na podlagi poslovnih knjig, priloži tudi odločbe o davku iz dejavnosti.
Za polnoletne družinske člane, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki Sloveniji, vlagatelj priloži vlogi drugo ustrezno potrdilo izplačevalca o dohodkih in prejemkih v preteklem koledarskem letu.
Za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov, vlagatelj priloži ustrezni dokument o njihovem statusu.
Vlagatelju, ki za družinske člane iz prejšnjih dveh odstavkov ne izkaže statusa z ustreznim dokumentom, se določi polno plačilo.
9. člen
Znižano plačilo se uveljavlja v občini, ki v skladu z 2. členom tega pravilnika krije del cene programa za otroka.
Za otroke, ki so že vključeni v vrtec, in otroke, ki bo- do vključeni 1. septembra, se znižano plačilo uveljavi s 1. septembrom, če starši oddajo vlogo do 31. julija.
Za otroka, ki se vključi v vrtec med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko so starši oddali vlogo.
Če vloga za uveljavljanje znižanega plačila ni popolna, pristojni organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se določi polno plačilo.
10. člen
Za določitev plačila se upošteva mesečni neto dohodek družine v preteklem koledarskem letu.
Če družina v preteklem koledarskem letu ni imela dohodkov, se za določitev plačila upoštevajo dohodki iz tekočega leta, znižani za odstotek rasti povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto.
Če starši v preteklem letu niso bili v delovnem razmerju vseh dvanajst mesecev, se za določitev plačila upoštevajo dohodki iz preteklega leta, ki se jim prišteje plače iz tekočega leta, znižane za odstotek rasti povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto.
V primerih iz prejšnjega odstavka se vlogi priloži potrdilo delodajalca o neto plači za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge.
11. člen
V primeru, ko vsi družinski člani, ki so zavezanci za dohodnino, še niso prejeli odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto, pristojni organ določi akontacijo plačila največ za dva meseca.
Višina akontacije se določi skladno s četrtim odstavkom 10. člena.
12. člen
Če se viri ali višina dohodkov oziroma socialne razmere v družini med letom bistveno spremenijo, se plačilo določi na novo, upoštevaje novo stanje oziroma tekoče dohodke družine.
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, vlagatelj v 15 dneh sporoči pristojnemu občinskemu organu.
Spremenjena dejstva in okoliščine iz prejšnjega odstavka se ugotavljajo na osnovi ustreznega dokumenta. Novo plačilo se uveljavi z naslednjim mesecem po sporočeni spremembi.
Vlagatelju, ki ne ravna v skladu z določilom drugega odstavka tega člena, se razlika zaradi prenizkega plačila poračuna naslednji mesec z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
Pristojni občinski organ določi višino plačila za otroka v odstotku od cene programa in o tem pisno obvesti vlagatelja in vrtec, v katerega je otrok sprejet, do 1. septembra tekočega leta, oziroma, v primerih iz tretjega odstavka 9. člena, v roku 30 dni po prejemu vloge.
Če pristojni organ določi višino plačila na podlagi šestega odstavka 3. člena tega pravilnika, o tem odloči z odločbo.
Na podlagi obvestila oziroma odločbe o določitvi plačila vrtec vlagatelju izstavi račun.
14. člen
Vlagatelj lahko pri pristojnem občinskem organu v roku 30 dni zahteva ponovno presojo višine plačila iz prvega odstavka 13. člena.
Pristojni organ pri ponovni presoji preveri dejstva in okoliščine, ki so vplivale na določitev višine plačila, in o tem izda odločbo čim prej oziroma najkasneje v 30 dneh od prejema zahtevka po ponovni presoji. Z odločbo določeno plačilo se uveljavi z mesecem, v katerem je vlagatelj zahteval ponovno presojo.
15. člen
Zoper odločbo o določitvi plačila se lahko vloži pritožbo pri županu občine, ki je izdala odločbo. Pritožba na določitev plačila ne zadrži obveznosti plačila, določenega z odločbo iz drugega odstavka 14. člena.
16. člen
Starši so dolžni poravnati račun v roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti.
Zaradi nerednega plačevanja lahko vrtec otroka izključi.
V. OPROSTITEV PLAČILA
17. člen
Starši iz sedmega odstavka 3. člena tega pravilnika uveljavljajo oprostitev plačila v občini, ki v skladu z 2. členom tega pravilnika krije del cene programa za otroka, tako da na vlogi navedejo le podatke o vlagatelju in otroku ter priložijo odločbo pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarnega dodatka. Za oprostitev plačila se smiselno uporabljajo določbe četrtega poglavja tega pravilnika, s tem da občina za obdobje prejemanja denarnega dodatka izda začasno odločbo o oprostitvi plačila.
VI. POLNO PLAČILO
18. člen
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.
Vrtec vsak mesec posreduje občini iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika seznam vključenih otrok, za katere starši niso uveljavljali znižanega plačila, in vključenih otrok, ki niso upravičenci do javnih sredstev iz 2. člena tega pravilnika. Seznam vsebuje ime in priimek otroka, naslov njegovega stalnega prebivališča in program, v katerega je vključen.
VII. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
19. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, določi polno plačilo vrtca za celotno obdobje od določitve plačila.
VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
20. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje znižanega plačila in podatki o plačilu staršev so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
Postopek uveljavljanja znižanega plačila mora zagotavljati zaupnost podatkov. Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja znižanega plačila in pri izvajanju plačil staršev vpogled v osebne podatke, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
Pri uveljavljanju znižanega plačila se za zbiranje in varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja varovanje osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Znižano plačilo po določilih tega pravilnika se uveljavi s 1. septembrom 1996, če starši oddajo vlogo do 31. oktobra 1996.
Do določitve znižanega plačila se staršem določi akontacijo plačila. V primeru, da določeno znižano plačilo presega plačane akontacije za več kot 3.000 tolarjev, vrtec razliko poračuna v treh do šestih mesecih po določitvi znižanega plačila.
22. člen
V primeru, da bi bilo plačilo staršev, določeno na osnovi lestvice iz 3. člena tega pravilnika, za enak program več kot 10% višje ali nižje od dosedanjega plačila (plačila, določenega na osnovi dohodkov iz leta 1994, povečanega za najmanj 18,6%), se plačilo po lestvici iz 3. člena tega pravilnika uveljavi postopno.
S 1. septembrom 1996 se plačilo za enak program spremeni za 10%, s 1. marcem 1997 največ za nadaljnjih 10%, s 1. septembrom 1997 največ za nadaljnjih 10% in s 1. marcem 1998 še za morebitno razliko.
Višino plačila staršev se v obdobju od 1. 9. 1996 do 28. 2. 1998 določi po lestvici, tako, da se ceno programa kot osnovo za plačilo korigira s faktorjem, ki je količnik dosedanjega plačila staršev, povečanega za ustrezen odstotek, in plačila po lestvici iz tretjega člena tega pravilnika. Korigirane osnove za izračun plačila staršev tako znašajo:
1. septembra 1996 :
.                    dosedanje plačilo x a 
korigirana osnova = cena programa x –––––––––––––––––––––––––----
                   plačilo staršev po lestvici
  (a je enak 1,10)
1. marca 1997:
dosedanje plačilo x b 
korigirana osnova = cena programa x –––––––––––––––––––––––––---
                   plačilo staršev po lestvici 
  (b je manjši ali enak 1,20)
1. septembra 1997:
dosedanje plačilo x c 
korigirana osnova = cena programa x –––––––––––––––––––––––––----
                   plačilo staršev po lestvici
  (c je manjši ali enak 1,30)
1. marec 1998:
dosedanje plačilo x d 
korigirana osnova = cena programa x –––––––––––––––––––––––––----
                   plačilo staršev po lestvici
  (d je večji od 1,30 in enak razliki do plačila po lestvici)
Določila tega člena ne veljajo za starše, ki se jim plačilo določi na osnovi petega odstavka 3. člena oziroma upoštevaje premoženje iz 5. člena tega pravilnika, in za starše, ki so bili plačila oproščeni na podlagi določil samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za starše, ki bodo otroke vključili v vrtec po uveljavitvi tega pravilnika.
23. člen
Do prenehanja veljavnosti določb zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, št. 5/80), ki se nanašajo na pripravo na osnovno šolo, je polno plačilo staršev za otroke v dnevnem programu priprave na šolo 60% cene programa in v poldnevnem programu 40% cene programa. Programi priprave na šolo v trajanju do 600 ur so za starše brezplačni.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-13/96
Ljubljana, dne 30. julija 1996.
Dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost