Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016

Kazalo

572. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 2078.

  
Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12; 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 17. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica 
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06 in 1/16) (v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
Za prvim odstavkom 16. člena odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obstoječa pozidava z obstoječo dejavnostjo se ohranja z možnostjo rekonstrukcij, dozidav, nadzidav, rušitev, novogradenj in sprememb namembnosti objektov. V poslovnih stavbah je možna ureditev bivalnih prostorov do največ 49 % uporabne površine objekta.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2016
Sevnica, dne 18. februarja 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost