Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016, Kazalo


MINISTRSTVA

555. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju Ustanove Fundacija da bi se vsak otrok rodil zdrav

USTAVNO SODIŠČE

556. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

557. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
558. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu

OBČINE

Bistrica ob Sotli

559. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016

Brezovica

560. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Gornji Petrovci

561. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016
562. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Kočevje

563. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Kostanjevica na Krki

564. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjska gradnja Oštrc – zahod«

Litija

565. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

588. Ugotovitveni sklep o sprejetju Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA

Ljubno

566. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)

Murska Sobota

567. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt)

Podčetrtek

568. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek
569. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
570. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše

Sevnica

571. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje
572. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
573. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
574. Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
575. Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
576. Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
577. Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
578. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

580. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – Pristovnik
581. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Škocjan

582. Odlok o priznanjih Občine Škocjan
583. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016
584. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana, članov drugih organov Občine Škocjan, nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
585. Sklep o ukinitvi javnega dobra
586. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

587. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka

POPRAVKI

589. Tehnični popravek in Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti