Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2016 z dne 29. 2. 2016

Kazalo

571. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje, stran 2074.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – Odl. US, 76/14 – Odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 17. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje (januar 2016, v nadaljnjem besedilu: program opremljanja), ki velja za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje.
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se podrobneje določi komunalna oprema in ostala infrastruktura, ki jo je potrebno zgraditi, okvirno določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in nove komunalne opreme ter ostale javne infrastrukture,
– obračunska območja komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in novo komunalno opremo,
– terminski plan izgradnje,
– pogodbo o opremljanju,
– grafične priloge.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Sevnica.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela, ki je v prostorskem aktu določena z načrtom gradbenih parcel, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Program opremljanja obravnava območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje, ki ga prostorsko ureja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje (Uradni list RS, št. 1/16, v nadaljnjem besedilu: OPPN Šmarje). Obravnavano območje urejanja stavbnih zemljišč na vhodu v urbano mestno središče na jugozahodni strani omejuje reka Sava, na severni strani glavna železniška proga Zidani most–Dobova in regionalna cesta R2-424 Boštanj–Planina, na vzhodni strani zbirna mestna cesta LK 373071 nadvoz – Savska – žel. prehod in železniška proga Trebnje–Sevnica na južni strani.
(2) Površina območja prostorske ureditve znaša 33.536 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 161/1, 161/2, 161/3, 863/18, 863/19, 863/5, 159/4, 158/2, 158/3, 155, 154, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 152/5, 152/3, 152/4, 152/6, 151/3, 151/1, 151/2, 150/2, 150/1, 148, 147/2, 883/1, 883/2, 883/3, 883/4, 863/60, 863/61, 13/2, vse v k.o. 1380 Šmarje.
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
5. člen 
(opis obstoječega stanja) 
Območje OPPN Šmarje je delno opremljeno z gospodarsko javno infrastrukturo. Na severni strani potekata državni kategorizirani regionalni cesti R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica in R2-424 Boštanj–Planina z delno osvetljenim križiščem. Območje urejanja ni opremljeno z dovoznimi cestami. Na južnem in zahodnem delu območja potekata javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Preko območja potekajo srednje napetostni SN 20 kV in nizkonapetostni NN kablovodi, ob južnem delu pa obstoječe telekomunikacijsko omrežje. Območje je v naravi travnik s stavbišči, ki se odstranijo pred gradnjo novih objektov.
6. člen 
(predvideno stanje) 
(1) V območju bo zgrajena naslednja komunalna oprema:
– pločniki z javno cestno razsvetljavo,
– vodovodno in hidrantno omrežje.
Druga kolektivna komunalna oprema, ki služi obravnavanemu območju, se nahaja izven območja.
(2) Na območju bo zgrajena druga gospodarska javna infrastruktura:
– krožno križišče na R2-424 Boštanj–Planina z odvodno meteorno kanalizacijo,
– elektroenergetsko omrežje s transformatorsko postajo,
– telekomunikacijsko omrežje.
Območje se opremi z novo dovozno cesto z odcepom iz novega krožnega križišča na R2-424 Boštanj–Planina ter uredi servisne in parkirne površine z razsvetljavo ob predvidenih objektih.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA KOMUNALNE OPREME 
7. člen 
(obračunska območja komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme so:
– obračunsko območje za obstoječe javne kategorizirane ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE_OB,
– obračunsko območje za obstoječe javno vodovodno omrežje z oznako VO_OB,
– obračunsko območje za obstoječe javno kanalizacijsko omrežje z oznako KA_OB,
– obračunsko območje za obstoječe objekte za ravnanje z odpadki z oznako OD_OB,
– obračunsko območje za obstoječe druge javne površine z oznako JP_OB.
(2) Obračunska območja načrtovane komunalne opreme so:
– obračunsko območje za načrtovane javne kategorizirane ceste s pripadajočimi objekti z oznako CE_NA,
– obračunsko območje za načrtovano javno vodovodno omrežje z oznako VO_NA.
(3) Obračunsko območje za navedeno infrastrukturo je prikazano v grafičnem delu programa opremljanja in je enako mejam ureditvenega območja OPPN Šmarje.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME 
8. člen 
(skupni in obračunski stroški komunalne opreme) 
(1) Skupni in obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
OBRAČUNSKO OBMOČJE
OZNAKA
Skupni stroški [EUR]
Obračunski stroški [EUR]
CESTE 
S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI
CE_NA
622.834
101.737
VODOVODNO 
OMREŽJE
VO_NA
39.404
39.404
SKUPAJ
662.238
141.141
(2) Skupni in obračunski stroški za ceste s pripadajočimi objekti vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje ne vključujejo DDV.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OBSTOJEČE IN NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE 
9. člen 
(preračun na enoto mere) 
(1) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme, ob upoštevanju zmanjšanja po 21. in 22. členu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14) in po obračunskih območjih so:
OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA
Cpi
Cti
OBRAČUNSKO OBMOČJE 
OZNAKA
(€/m2)
(€/m2)
CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI
CE_OB
3,25
8,58
VODOVODNO OMREŽJE
VO_OB
1,15
2,99
KANALIZACIJA 
KA_OB
3,54
8,26
ODPADKI
OD_OB
0,06
0,17
JAVNE POVRŠINE
JP_OB
0,13
0,34
SKUPAJ
8,13
20,34
(2) Obračunski stroški načrtovane komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme so:
NAČRTOVANA KOMUNALNA OPREMA
Cpi
Cti
OBRAČUNSKO OBMOČJE 
OZNAKA
(€/m2)
(€/m2)
CESTE S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI
CE_NA
7,94
33,91
VODOVODNO OMREŽJE
VO_NA
3,08
13,13
SKUPAJ
11,02
47,04
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA KOMUNALNO OPREMO 
10. člen 
(parcela) 
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele pri odmeri komunalnega prispevka upošteva površina gradbene parcele, ki je določena z načrtom gradbenih parcel iz OPPN Šmarje in v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se za površino parcele upošteva površina parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt ali površina parcele po podatkih iz uradnih evidenc in veljavnega prostorskega akta.
11. člen 
(neto tlorisna površina) 
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisna površina iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se določi skladno s standardom SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisna površina iz projektne dokumentacije za ta objekt ali podatek iz uradnih evidenc.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.
12. člen 
(namembnost) 
Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
13. člen 
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo) 
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme bo zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov s strani lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.
(4) Za vse objekte se upošteva, da uporabljajo ceste s pripadajočimi objekti, objekte za ravnanje z odpadki in druge javne površine.
VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen 
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne opreme je 0,7:0,3.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za posamezne vrste stavb, katerih gradnja je dovoljena v območju OPPN Šmarje je:
Oznaka CC-SI
Vrsta stavbe
Faktor dejavnosti (Kdejavnost)
121
Gostinske stavbe – razen turističnih kmetij
1,2
122
Poslovne in upravne stavbe
1,0
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti – razen stavb za storitvene dejavnosti
1,3
12304
Stavbe za storitvene dejavnosti
1,1
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,0
125
Industrijske stavbe in skladišča
0,9
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1,0
(3) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) za vse vrste gradbeno inženirskih objektov je 1.
VIII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Za vsako posamezno komunalno opremo, na katero zavezanec priključuje svoj objekt ali mu je omogočena njena uporaba, se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada tej vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju, v katerem se nahaja objekt.
(2) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
(3) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju se izračuna po spodnji enačbi na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada določeni vrsti komunalne opreme na določenem obračunskem območju,
A(parcela)
površina parcele,
Cp(ij)
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo v določenem obračunskem območju,
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost)
faktor dejavnosti,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Ct(ij)
obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo v določenem obračunskem območju,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
I
določena vrsta komunalne opreme,
J
določeno obračunsko območje.
16. člen 
(izračun komunalnega prispevka pri povečanju neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta) 
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača, ter razlika ne vrne investitorju.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture.
IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
17. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek odmeri oddelek občinske uprave, pristojen za odmero komunalnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
18. člen 
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.
19. člen 
(indeksiranje stroškov) 
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Ctij) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
20. člen 
(veljavnost odločbe in način plačila) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določili o obročnem odplačevanju.
(2) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo. Obročno odplačevanje se na vlogo zavezanca dovoli v obliki mesečnih obročnih odplačil, pri čemer število obrokov ne sme biti večje od 12.
(3) Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo zavezanca plačilo komunalnega prispevka odmeri na novo.
(4) Določila tretjega odstavka tega člena se ne upoštevajo za odločbe, ki so izdane po uradni dolžnosti.
X. POGODBA O OPREMLJANJU 
21. člen 
(pogodba o opremljanju) 
(1) Za priključevanje objekta na komunalno opremo je potrebna gradnja načrtovane javne komunalne opreme določene v OPPN Šmarje in programu opremljanja. V skladu z določili 78. člena ZPNačrt in tega odloka lahko zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo te komunalne opreme sklene z Občino Sevnica pogodbo o opremljanju. Na ta način investitor v naravi izpolni obveznost namesto plačila komunalnega prispevka za načrtovano komunalno opremo.
(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Občina Sevnica dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno načrtovano komunalno opremo za opremljanje stavbnih zemljišč, na območju katerih namerava graditi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank. V odločbi o odmeri komunalnega prispevka temu zavezancu pa se upoštevajo zmanjšani obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo, ki so določeni v tabeli v prvem odstavku 9. člena tega odloka in programu opremljanja, kateri je sestavni del tega odloka.
(3) V primeru, da zavezanec ne sklene pogodbo o opremljanju, se v odločbi o odmeri komunalnega prispevka obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo upoštevajo po 7. členu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(vpogled v program opremljanja) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica.
23. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0001/2016
Sevnica, dne 18. februarja 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost