Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

530. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo št. 2), stran 1683.

  
Na podlagi 74., 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju s spremembami (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 1. redni seji dne 11. februarja 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo št. 2)
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 106/12) (v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve Odloka), ki ga je izdelalo podjetje Biro Obala, d.o.o., Koper, št. projekta 11/15-1. Podlaga za sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka je Novelacija Programa opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran v letu 2015 (v nadaljevanju: Novelacija programa opremljanja).
2. člen 
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in načrtovano komunalno opremo.
3. člen 
Sestavni deli Programa opremljanja so:
– besedilo odloka,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini Piran.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA 
5. člen 
Grafični prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen 
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo in predvideno komunalno opremo v Občini Piran:
– ceste (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: CE),
– vodovod (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: VO),
– kanalizacija (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: KA),
– javne površine (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: JP),
– površine za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: OD).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME 
7. člen 
(1) Obračunska območja, ki zajemajo primarni in magistralni del komunalne opreme, so: CE-PIRAN, VO-PIRAN, KA-PIRAN, OD-PIRAN.
(2) Obračunska območja sekundarne komunalne opreme so:
– CE1-2-3, CE4,
– VO1-2-3, VO4,
– KA1-2-3, KA4,
– JP1-2-3.
(3) Komunalni prispevek za objekte izven obračunskih območij iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki se jih lahko priključi na posamezno vrsto komunalne opreme, se smiselno izračuna po podatkih, ki veljajo za obračunsko območje, v katerem se priključuje na to vrsto komunalne opreme.
(4) Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so opredeljena v grafičnem izrisu obračunskih območij in so na vpogled v programu opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH 
8. člen 
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih obračunskih območjih in posameznih vrstah komunalne opreme so:
Obračunsko območje
Skupni stroški [€]
Obračunski stroški [€]
CE-PIRAN
104.013.664
78.509.658
VO-PIRAN
73.120.823
54.958.116
KA-PIRAN
33.790.579
26.076.250
OD-PIRAN
2.068.756
1.712.726
CE-1-2-3
115.787.033
87.394.931
CE-4
4.251.222
3.266.019
VO-1-2-3
23.013.555
17.260.166
VO-4
3.341.133
2.505.850
KA1-2-3
24.091.649
21.133.046
KA-4
2.318.535
1.794.034
JP-1-2-3
38.201.297
29.531.914
(2) Skupni stroški so sestavljeni iz skupnih stroškov obstoječe komunalne opreme in skupnih stroškov načrtovane komunalne opreme.
(3) Za obstoječo komunalno opremo znašajo drugi viri 25 odstotkov skupnih stroškov za to opremo.
V. PRERAČUNANI OBRAČUNSKI STROŠKI NA ENOTO MERE 
9. člen 
Preračunani obračunski stroški na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct) po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
Obračunsko 
območje
Cpi (EUR/m2)
Cti (EUR/m2)
CE-PIRAN
15,02
41,66
VO-PIRAN
10,70
29,53
KA-PIRAN
5,87
15,54
OD-PIRAN
0,33
0,91
CE1-2-3
19,35
49,97
CE4
4,60
24,11
VO1-2-3
3,88
9,98
VO4
3,64
18,95
KA1-2-3
5,29
13,38
KA4
4,00
18,24
JP1-2-3
6,54
16,88
VI. MERILA ZA ODMERO IN NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta, ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
11. člen 
(1) Za indeksiranje stroškov iz 9. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, kot ga določajo veljavni predpisi s področja komunalnega opremljanja.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
12. člen 
(1) Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju na naslednji način:
KPij=(A(parcela)·Cpij·Dp)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Ctij·Dt) 
Zgornje oznake pomenijo:
KPij
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
A(parcela)
površina parcele,
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)
faktor dejavnosti,
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
i
posamezna vrsta komunalne opreme,
j
posamezno obračunsko območje.
(2) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
13. člen 
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta, površino gradbene parcele ali spreminja namembnost objekta ali dela objekta, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta in višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta.
(2) Obstoječo neto tlorisno površino objekta iz prvega odstavka tega člena se upošteva zgolj pod pogojem, da gre za legalno zgrajen objekt, za katerega je bil predhodno že plačan komunalni prispevek. Če uradna oseba podatkov ne more pridobiti iz uradnih evidenc, je ustrezna dokazila o legalnosti gradnje objekta in morebitna potrdila o plačilu predhodno plačanega komunalnega prispevka za objekt, za katerega se mu odmerja komunalni prispevek, dolžan predložiti zavezanec za plačilo komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine objekta, površine gradbene parcele ali spremembe namembnost objekta ali dela objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(4) Obstoječim objektom se ob priključitvi na posamezno komunalno opremo komunalni prispevek za to komunalno opremo odmeri po uradni dolžnosti na podlagi stroškov iz 9. člena tega odloka oziroma po posebnem programu opremljanja za to območje.
14. člen 
Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je enako na območju celotne občine in znaša Dp = 30 % in Dt=70 %.
15. člen 
(1) Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov, določenih po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11):
Šifra (CC-SI)
Faktor
Opredelitev, izjeme
11100 in 11210
0,9
Enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe
121
1,3
Gostinske stavbe
125
0,7
Industrijske stavbe in skladišča
1122
1,3
Tri- in večstanovanjske stavbe
126
0,7
Stavbe splošnega družbenega pomena, razen stavb za kulturo in razvedrilo (CCSI: 12610)
12610
1,3
Stavbe za kulturo in razvedrilo
12420
0,7
Garažne stavbe in deli stavb, namenjeni parkiranju osebnih vozil, razen garaž v eno- in dvostanovanjskih objektih (CCSI: 11100 in 11210), ki se obračunajo s faktorjem dejavnosti za klasifikacijo pretežnega namena stavbe
1271
0,7
Nestanovanjske kmetijske stavbe
(2) Za garažne stavbe se obračuna samo delež komunalnega prispevka za ceste, tj. obračunski območji CE-PIRAN in CE1-2-3 ali CE4, in vodovod, tj. obračunski območji VO-PIRAN in VO1-2-3 ali VO4.
(3) Za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271), ki se gradijo po veljavnem prostorskem planu Občine Piran na območjih namenske rabe kmetijskih in gozdih zemljiščih, se ne obračuna delež komunalnega prispevka za javne površine, to je obračunsko območje JP1-2-3.
16. člen 
(1) Komunalni prispevek na območju Občine Piran – Comune di Pirano se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj, katerih 100-odstotni lastnik in investitor je Občina Piran ali javno podjetje, zavod (v nadaljevanju Občina) v večinski lasti občine,
– v primeru, da je Občina lastnik in investitor samo dela objekta, se komunalni prispevek ne plača za sorazmerni del objekta,
– za objekte posebnega družbenega pomena in še garažne stavbe (CC-SI: 12420) lahko občinski svet na predlog župana investitorju zmanjša ali oprosti plačilo komunalnega prispevka,
– za gradnjo stanovanj, z namenom prodaje pod neprofitnimi pogoji z razpisom opredeljenimi upravičenci, katerih investitor je Občina ali javno podjetje v lasti Občine, lahko občinski svet, na predlog župana, zmanjša ali oprosti plačilo komunalnega prispevka,
– za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271), ki se gradijo po veljavnem prostorskem planu Občine Piran na območjih namenske rabe prvih in drugih kmetijskih zemljišč ter gozdnih zemljišč, se ne plača 50 odstotkov komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) V primeru oprostitve plačila komunalnega prispevka mora Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
17. člen 
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
18. člen 
Program opremljanja je na vpogled na Občini Piran.
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Piran (Uradne objave Primorske novice, št.23/2009) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(1) Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in gradnja te komunalne opreme ni opredeljena v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto, se komunalni prispevek izračuna na podlagi novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se obračunski stroški komunalne opreme povzamejo po stroških, opredeljenih v 9. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) V primeru, da je za določeno ožje območje potrebno zgraditi novo komunalno opremo, se lahko Občina in investitor v stavbe na tem območju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno manjkajočo komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. Občina in investitor v primeru iz prejšnjega stavka skleneta pogodbo o opremljanju skladno z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Investitor je dolžen plačati Občini v denarju preostali del komunalnega prispevka. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za stavbe, ki jih gradi investitor, ki je z Občino sklenil pogodbo o opremljanju, mora biti zgrajena in skladno s pogodbo o opremljanju predana Občini vsa v pogodbi o opremljanju opisana komunalna oprema. Občina po prejemu nove komunalne opreme kot plačilo dela komunalnega prispevka v naravi in plačanem preostalem delu komunalnega prispevka v denarju izda investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova plačila komunalnega prispevka, na podlagi katerega lahko upravni organ izda uporabno dovoljenje.
(3) Programi opremljanja, ki so že sprejeti in katerih obračunska območja se nahajajo znotraj obračunskih območij iz prvega odstavka 7. člena tega odloka, ostanejo v veljavi.
20. člen 
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile pravnomočne odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po določilih tega odloka.
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o komunalnem prispevku (Ur. obj. PN) št. 46/00),
– Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja (Ur. obj. PN, št. 47/00),
– Sklep – Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje spremembe ZN Fiesa-Pacug (Ur. obj. PN, št. 42/04),
– Sklep – Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN Golf igrišče v Sečovljah (Ur. obj. PN, št. 32/04),
– Sklep – Program opremljanja za območje UN Sečovlje-Košta (Ur. obj. PN, št. 21/05),
– Sklep – Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN polotok Seča (Ur. obj. PN, št. 23/05),
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju LN Piranska vrata (Ur. obj. PN, št. 35/06).
22. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Piran (Uradni list RS, št.52/11) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Piran (Uradni list RS, št.106/12) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
22. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Piran (Uradni list RS, št.15/16) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
13. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-20/2014
Piran, dne 11. februarja 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visti gli artt. 74 e 79 della Legge sulla pianificazione territoriale e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 err. corr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), l’art. 17 del Regolamento sui contenuti del programma di urbanizzazione delle aree preposte all’edificazione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 80/07), l’art. 7 del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 95/07) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell’11ª seduta ordinaria, il giorno 11 febbraio 2016 approva il seguente
D E C R E T O 
sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano (testo ufficiale consolidato n. 2) 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Art. 1 
Con il presente decreto si approvano le Modifiche ed integrazioni al Decreto sul programma di realizzazione delle opered'urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano (testo ufficiale consolidato (Gazzetta ufficiale della RS, n. 106/02) (in prosieguo: Modifiche ed integrazioni al Decreto) elaborato dall’impresa Biro Obala d.o.o., al n. di progetto 11/15-1. L’adozione delle modifiche ed integrazioni al Decreto si basa sulla Novellazione del Programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria e dei criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano nell’anno 2015 (in in prosieguo: Novellazione del programma di urbanizzazione).
Art. 2 
 Il programma di urbanizzazione fa da base per la commisurazione degli oneri per le opere di urbanizzazione esistenti e quelle pianificate.
Art. 3 
Parti componenti del Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sono:
– il testo del decreto,
– i costi di calcolo e costi totali della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo la tipologia delle singole opere di urbanizzazione e secondo le zone tariffarie riferite alle aree d'intervento,
– il computo dei costi di calcolo per mq della particella e per mq della superficie di pianta dell'edificio secondo la tipologia delle singole opere di urbanizzazione e secondo le zone tariffarie riferite alle aree d'intervento,
– i criteri più dettagliati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione,
– presentazione grafica delle opere di urbanizzazione primaria trattate,
– il disegno grafico delle zone tariffarie riferite alle tipologie delle singole opere di urbanizzazione primaria.
Art. 4 
Le espressioni usate in questo decreto hanno il seguente significato:
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono costituite da:
– impianti e infrastrutture di rete per lo svolgimento dei servizi pubblici locali obbligatori di tutela ambientale secondo le prescrizioni che regolano la tutela ambientale,
– impianti e infrastrutture di rete per lo svolgimento dei servizi pubblici locali facoltativi secondo le prescrizioni che regolano gli impianti energetici nei territori dove l'allacciamento è obbligatorio,
– impianti di demanio pubblico edificato e cioè: le strade comunali, i parcheggi pubblici ed altri spazi pubblici.
2. Gli oneri di urbanizzazione primaria costituiscono il pagamento delle spese della costruzione dell'arredo comunale che l’interessato o il soggetto passivo (in prosieguo: il soggetto passivo) paga al Comune di Pirano.
3. La zona tariffaria riferita all'area d'intervento dei singoli tipi di opere i urbanizzazione comunale è la zona nella quale viene garantito l'allacciamento a tale tipologia d’infrastruttura pubblica, ossia alla zona del suo utilizzo.
4. Le spese complessive comprendono tutte le spese riferite alla progettazione e la costruzione del singolo tipo di opere di urbanizzazione comunale nella zona tariffaria.
5. I costi di calcolo sono quella parte di costi complessivi che vengono finanziati dai mezzi raccolti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione che graveranno determinati contribuenti.
6. Per particella si intende la particella catastale o una sua parte, sulla quale è possibile costruire un fabbricato oppure lo stesso è già stato costruito e per il quale il soggetto passivo deve pagare gli oneri di urbanizzazione. Per particella si intende anche il lotto fabbricabile secondo i vigenti atti di pianificazione territoriale.
7. La superficie di pianta al netto rappresenta la somma di tutte le superfici di pianta del fabbricato e si calcola secondo gli standard SIST ISO 9836.
II. LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRATTATE 
Art. 5 
La presentazione grafica delle esistenti opere di urbanizzazione e di quelle di nuova costruzione è evidente nel programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria.
Art. 6 
Il programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria comprende le seguenti opere di urbanizzazione esistenti e quelle di nuova costruzione nel Comune di Pirano:
– la rete stradale (nel seguito le zone tariffarie contrassegnate dalla sigla: RE-STRA),
– rete idrica (nel seguito le zone tariffarie contrassegnate dalla sigla: RE-IDR),
– rete fognaria (nel seguito le zone tariffarie contrassegnate dalla sigla: RE-FO),
– superfici pubbliche (nel seguito le zone tariffarie contrassegnate dalla sigla: SU-PUB),
– aree per lo smaltimento dei rifiuti (nel seguito le zone tariffarie contrassegnate dalla sigla: SMALT-RI.
III. ZONE TARIFFARIE RIFERITE AI SINGOLI TIPI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
Art. 7 
(1) Le zone tariffarie riferite alle opere di urbanizzazione primaria e principale sono: RE-STRA PIRANO (rete stradale), RE-IDR PIRANO (rete idrica), RE-FO PIRANO (rete fognaria), SMALT-RI PIRANO (smaltimento rifiuti).
(2) Le zone tariffarie delle opere di urbanizzazione secondaria sono:
– RE-STRA 1-2-3, RE-STRA4,
– RE-IDR 1-2- 3, RE-IDR4,
– RE-FO 1-2- 3, RE-FO4,
– SU-PUB 1-2-3 (superfici pubbliche).
(3) Gli oneri di urbanizzazione relativi ai fabbricati siti fuori delle zone di cui al primo e secondo comma del presente articolo che si possono allacciare ad un determinato tipo d'infrastruttura si calcolano analogamente tenendo conto dei dati in vigore per la zona tariffaria riferita all'area di intervento in cui vengono eseguiti gli allacciamenti a tali infrastrutture.
(4) Le zone tariffarie riferite a determinati tipi di opere di urbanizzazione sono definite nel disegno delle zone tariffarie e sono disponibili in libera visione nel Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
IV. COSTI DI CALCOLO E COSTI TOTALI DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE PRIMARIA RIFERITI AI SINGOLI TIPI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALLE ZONE TARIFFARIE 
Art. 8 
I costi di calcolo e i costi totali della realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria riferiti alle zone tariffarie e ai singoli tipi delle opere di urbanizzazione sono:
Zona tariffaria
Spese complessive (EUR)
Costi di calcolo (EUR)
RE-STRA PIRANO
104.013.664
78.509.658
RE-IDR PIRANO
73.120.823
54.958.116
RE-FO PIRANO
33.790.579
26.076.250
SMALT-RI PIRANO
2.068.756
1.712.726
RE-STRA 1-2-3
115.787.033
87.394.931
RE-STRA 4
4.251.222
3.266.019
RE-IDR 1-2- 3
23.013.555
17.260.166
RE-IDR 4
3.341.133
2.505.850
RE-FO 1-2 -3
24.091.649
21.133.046
RE-FO 4
2.318.535
1.794.034
SU PUB 1-2-3
38.201.297
29.531.914
(2) Le spese complessive sono rappresentate dalle spese complessive delle opere di urbanizzazione esistenti e dalle spese complessive delle opere di urbanizzazione pianificate.
(3) Per le esistenti opere di urbanizzazione primaria le altre fonti di spese complessive ammontano pari al 25 % per tali opere.
V. COSTI DI CALCOLO COMPUTATI PER L’ UNITÀ DI MISURAZIONE 
Art. 9 
(1) I costi di calcolo computati per mq di particella catastale ((nel seguito: Cp) e per mq di superficie di pianta del fabbricato al netto (nel seguito: Ct) secondo i singoli tipi di opere di urbanizzazione e secondo le zone tariffarie sono i seguenti:
Zona tariffaria
Cpi (EUR/mq)
Cti (EUR/mq)
RE-STRA PIRANO
15,02
41,66
RE-IDR PIRANO
10,70
29,53
RE-FO PIRANO
5,87
15,54
SMALT-RI PIRANO
0,33
0,91
RE-STRA1-2-3
19,35
49,97
RE-STRA4
4,60
24,11
RE-IDR 1-2-3
3,88
9,98
RE-IDR 4
3,64
18,95
RE-FO 1-2-3
5,29
13,38
RE-FO 4
4,00
18,24
SU-PUB 1-2-3-
6,54
16,88
VI. CRITERI E MODALITÀ DI COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Art. 10 
(1) Il soggetto passivo del pagamento degli oneri di urbanizzazione è l’investitore ossia il proprietario del fabbricato che esegue un nuovo allacciamento alle infrastrutture comunali, aumenta la superficie di pianta oppure cambia la destinazione d’uso.
(2) Gli oneri di urbanizzazione vengono commisurati in occasione dell’allacciamento alle infrastrutture:
– per i fabbricati per i quali è necessario acquisire la concessione edilizia, su richiesta del soggetto passivo prima del rilascio della concessione edilizia stessa,
– per i fabbricati per i quali non occorre acquisire la concessione edilizia, in occasione dell’allacciamento su richiesta del contribuente e secondo il dovere d’ufficio.
Art. 11 
(1) Per rapportare (indicizzare) le spese di cui all’art. 9 si applica l’indice medio annuale di crescita dei prezzi per il singolo anno, come stabilito dalle prescrizioni vigenti concernenti le opere di urbanizzazione.
(2) La data d’inizio dell’indicizzazione è la data dell’entrata in vigore del programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Art. 12 
(1) Per ciascuna singola realizzazione delle opere di urbanizzazione si stabilisce l’importo di una parte degli oneri di urbanizzazione, spettante al singolo tipo di opere di urbanizzazione in una determinata zona tariffaria, come segue:
 
KPij=(A(particella)·Cpij·Dp)+(K(attività)·A(di pianta)·Ctij·Dt) 
Il significato delle sigle di cui sopra:
KPij
l’importo di una parte degli oneri di urbanizzazione, spettante al singolo tipo di opere di urbanizzazione in una determinata zona tariffaria
A(particella)
superficie della particella,
Cpij
costi di calcolo computati per mq di particella nella zona tariffaria per il singolo tipo di opere di urbanizzazione,
Dp
la quota di particella compresa nel calcolo degli oneri di urbanizzazione,
K(attività)
il fattore dell’attività,
Ctij
costi di calcolo computati per mq di superficie di pianta al netto nella zona tariffaria per il singolo tipo di opere di urbanizzazione,
A(di pianta)
la superficie di pianta del fabbricato al netto,
Dt
la quota della superficie di pianta del fabbricato al netto al calcolo degli oneri di urbanizzazione,
i
il singolo tipo di opere di urbanizzazione,
j
singola zona tariffaria.
(2) L’ammontare degli oneri di urbanizzazione che viene commisurato all’interessato è costituito dalla somma degli importi di cui al comma precedente.
Art. 13 
(1) Al soggetto passivo che modifica la superficie di pianta, la superficie del lotto fabbricabile o la destinazione d’uso del fabbricato o di una parte dello stesso, gli oneri di urbanizzazione gli vengono commisurati calcolando l’ammontare del contributo di urbanizzazione precedente la modifica della superficie di pianta, della superficie del lotto fabbricabile o della destinazione d’uso del fabbricato o di parte dello stesso, e l’ammontare degli oneri di urbanizzazione in seguito alla modifica della superficie di pianta, della superficie del lotto fabbricabile o della destinazione d’uso del fabbricato o di una parte dello stesso.
(2) L’esistente superficie di pianta al netto del fabbricato di cui nel primo comma del presente articolo, è presa in considerazione solo a condizione che lo stesso sia stato costruito legalmente e che precedentemente siano stati pagati anche gli oneri di urbanizzazione. Se il pubblico ufficiale, sulla base dei documenti ufficiali, non è in grado di compiere l’accertamento, le prove rilevanti di legittimità della costruzione della struttura, e qualsiasi altra prova di pagamento precedente degli oneri di urbanizzazione, per la struttura oggetto della commisurazione degli oneri di urbanizzazione, devono essere addotte dal soggetto in obbligo al pagamento degli oneri di urbanizzazione”.
(3) Gli oneri di urbanizzazione che vengono commisurati al soggetto passivo rappresentano la differenza tra l’importo del contributo calcolato dopo la modifica e il contributo prima della la modifica della superficie di pianta al netto, della superficie del lotto fabbricabile o della destinazione d’uso del fabbricato o di parte dello stesso. Se la differenza è negativa il contributo non si paga.
(4) Ai fabbricati esistenti, in seguito all’allacciamento eseguito ad un determinato tipo di infrastruttura, gli oneri di urbanizzazione per tale infrastruttura pubblica vengono commisurati secondo il dovere d’ufficio in base ai costi di cui all’art. 9 del presente decreto, ossia in base al programma speciale di realizzazione delle opere di urbanizzazione per una determinata zona.
Art. 14 
Il rapporto tra la quota della particella e la quota della superficie di pianta al netto, al calcolo degli oneri di urbanizzazione è uguale per l’intero territorio del comune e ammonta a: Dp = 30 % e Dt=70 %.
Art. 15 
(1) Il fattore dell’attività corrisponde a 1, tranne per i seguenti tipi di fabbricati come stabilito dal Regolamento sulla classificazione delle tipologie dei fabbricati e sugli impianti di rilevanza nazionale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 109/11):
Cifra (CC-SI)
Fattore
Definizione – eccezioni
11100 e 11210
0,9
Edifici mono- e bifamiliari
121
1,3
Edifici di ristorazione
125
0,7
Fabbricati industriali e magazzini
1122
1,3
Edifici residenziali con tre o più appartamenti
126
0,7
Edifici di carattere sociale generale, ad eccezione degli edifici per la cultura e lo svago (CCSI: 12610)
12610
1,3
Edifici per la cultura e lo svago
Strutture degli autosilo e parti degli edifici destinate per parcheggio auto, fatta eccezione di autorimesse ubicate in edifici con uno o due appartamenti (CCSI: 11100 e 11210), a cui ai fini della classificazione dell'edificio si applica il fattore dell’attività predominante
1271
0,7
Edifici agricoli non residenziali
(2) Per le strutture di parcheggio si conteggia solo una parte degli oneri di urbanizzazione e cioè quelli relativi alle infrastrutture stradali, vale a dire le zone tariffarie RE-STRA PIRANO e RE STRA 1-2-3- ossia RE STRA4, e quelli che si riferiscono alla rete idrica e cioè le zone tariffarie RE-IDR PIRANO e RE IDR 1-2-3- ossia RE IDR 4.
(3) Per gli edifici agricoli non residenziali (CC-SI: 1271), costruiti secondo il corrente piano territoriale del Comune di Pirano, relativo alle aree con destinazione d’uso boschivo e agricole, non viene conteggiata la quota degli oneri di urbanizzazione computata per le superfici pubbliche, corrispondente alla zona tariffaria SU-PUB 1-2-3.
Art. 16 
(1) Nel territorio del Comune di Pirano vale l’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione nei seguenti casi di:
– costruzione delle infrastrutture pubbliche di rete e viarie,
– costruzione degli alloggi ad equo canone, il cui proprietario e investitore al 100 p.c. è il Comune di Pirano o un’azienda o ente pubblico (nel seguito il Comune) la maggioranza del quale è di proprietà del Comune,
– nel caso in cui il Comune è proprietario solo di una parte del fabbricato, gli oneri non si pagano per la parte proporzionale dello stesso,
– nei casi dei fabbricati di particolare importanza per la collettività e degli autosilo(CC-SI: 12420), il consiglio comunale, su proposta del sindaco, può applicare la riduzione o l’esenzione totale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione,
– nel caso di costruzione di alloggi, ai fini di vendita non-profit ai beneficiari secondo le condizioni di gara, in cui l’investitore è il Comune o un’azienda pubblica di proprietà del Comune, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può esentare o ridurre il pagamento dei rispettivi oneri,
– per gli edifici agricoli non residenziali (CC-SI: 1271), costruiti secondo il corrente piano territoriale del Comune di Pirano, nelle aree di destinazione d’uso di terreni agricoli di prima e seconda categoria e terreni boschivi, non si paga il 50 % degli oneri dovuti per le opere di urbanizzazione esistenti.
(2) Nel caso di esenzione dal pagamento del contributo comunale il Comune è tenuto a sostituire i mezzi esentati per uguale ammontare con entrate non finalizzate del bilancio comunale.
VII. DECISIONE SULLA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Art. 17 
L’organo amministrativo comunale rilascia la decisione di commisurazione su richiesta del soggetto passivo o secondo il dovere d’ufficio.
Art. 18 
Il programma della realizzazione delle opere di urbanizzazione è in libera visione presso la sede del Comune di Pirano.
Il Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 23/2009) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:
VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 19 
(1) Nelle zone in cui è necessario realizzare nuove opere di urbanizzazione e il rinnovamento o l’ampliamento della capienza di quelle esistenti, e la cui realizzazione non viene contemplata dal bilancio comunale nel piano dei programmi di sviluppo, riferiti all’anno corrente o a quello successivo, i rispettivi oneri vengono calcolati in base al nuovo programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Nel nuovo programma i costi di calcolo per la realizzazione delle infrastrutture sono basati sui costi stabiliti dall’art. 9 del presente decreto. Il nuovo programma stabilisce ex novo anche i criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione.
(2) Nel caso in cui per un’area circoscritta debbano essere realizzate nuove opere di urbanizzazione, l’amministrazione comunale e l’investitore che desidera investire in un edificio in quest’area possono accordarsi che l’investitore costruisca una parte o la totalità delle necessarie opere di urbanizzazione, sul terreno interessato alla costruzione, indipendentemente dal fatto che le stesse opere siano state previste dal rispettivo programma. A norma dell’articolo 78 della Legge sulla pianificazione del territorio il Comune e l’investitore, di cui alla locuzione precedente, stipulano un contratto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Mentre l’investitore sarà tenuto a pagare al Comune la quota rimanente degli oneri di urbanizzazione. Tuttavia, prima dell’acquisizione del permesso di agibilità per l’edificio, realizzato da tale investitore, le opere di urbanizzazione non appena ultimate, come da contratto, devono essere cedute al Comune. Una volta entrato in possesso delle opere di urbanizzazione equivalenti al pagamento del contributo comunale in natura e pagata in denaro anche la parte restante degli oneri di urbanizzazione, il Comune rilascia all’interessato la quietanza di pagamento totale degli oneri di urbanizzazione, sulla base della quale l’autorità amministrativa potrà rilasciare il permesso di agibilità.
(3) Rimangono in vigore i programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione che sono stati già approvati e le cui zone tariffarie si trovano entro i limiti delle zone tariffarie come stabiliti dal primo comma dell’art. 7 del presente decreto.
Art. 20 
La commisurazione degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei procedimenti rimasti in sospeso, nei quali fino all’entrata in vigore del presente decreto le decisioni di commisurazione non sono ancora passate in giudicato, viene compiuta in base alle disposizioni del presente decreto.
Art. 21 
Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
– il Decreto sul contributo di urbanizzazione (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, št. 46/00),
– la Delibera sul prezzo medio di costruzione e sulle spese medie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area fabbricabile, (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 47/00),
– Delibera – Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona di modifica del Piano particolareggiato Fiesso-Pazzugo (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 42/04),
– Delibera – Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona del Piano di ubicazione del Campo da golf a Sicciole (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 32/04),
– Delibera – Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona del Piano regolatore Sicciole Costa (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 21/05),
– Delibera – Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona del Piano di localizzazione per Sezza (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 23/05),
– Decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree fabbricabili nella zona del Piano di localizzazione Porta di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 35/06).
Art. 22 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Le Modifiche ed integrazioni al Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 52/11) contengono le seguenti disposizioni transitorie e la disposizione finale.
Art. 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Le Modifiche ed integrazioni al Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 106/12) contengono le seguenti disposizioni transitorie e la disposizione finale.
Art. 22 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Le Modifiche ed integrazioni al Decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 15/16) contengono le seguenti disposizioni transitorie e la disposizione finale.
Art. 13 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-20/2014
Pirano, 11 febbraio 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost