Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016

Kazalo

497. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje, stran 1611.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 12. člena Odloka o mladini v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 43/14) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen pravilnika) 
(1) Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade iz proračuna Mestne občine Celje ter določa usmeritve razvoja mladinskega dela v lokalni skupnosti in nadzor porabe sredstev, pridobljenih na tej podlagi.
(2) Pomen kratic v nadaljevanju pravilnika:
– JR: javni razpis;
– MOC: Mestna občina Celje;
– ODD: Oddelek za družbene dejavnosti.
2. člen 
(sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade)
Sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše MOC.
3. člen 
(opredelitev pojmov) 
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot v veljavnem zakonu, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: zakon), oziroma kot jih opredeljuje 2. člen Odloka o mladini v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 43/14; v nadaljnjem besedilu: odlok). Opredelitve pomenijo, da so/je:
– »mladi« mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta;
– »mladinski sektor« področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo;
– »mladinsko delo« organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence, ter prispevajo k razvoju skupnosti; izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
– »mladinska politika« usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik, z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela, ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
– »organizacija v mladinskem sektorju« subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet;
– »mladinska organizacija« avtonomno, demokratično, prostovoljno, samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo, ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
– »organizacija za mlade« pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
– »strukturirani dialog« odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju;
– »mladinska infrastruktura« fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen predvsem mladim za izvajanje mladinskega dela;
– »mladinski program« skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
– »program za mlade« program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgano večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.
4. člen 
(področja JR) 
(1) Področja mladinskega sektorja so enaka, kot jih opredeljujeta veljavni zakon in odlok.
(2) Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih in učenje za življenje,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– sistematično skrb pri nudenju podpore na področju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
(3) Področja mladinskega sektorja se nanašajo na naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– prehod mladih, tudi mladih s posebnimi potrebami, iz šole na trg dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz MOC,
– sodelovanje in aktivno participacijo mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte in
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
(4) Področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
5. člen 
(pogoji za prijavo na JR) 
(1) Na JR se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajajo svojo dejavnost na področju mladinskega sektorja skladno s 4. členom pravilnika ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske okvirje določene s pravilnikom,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na tem območju sedež ali enoto,
– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– da prijavijo program, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne dokumentacije,
– da je vsaj 90 % udeležencev progama s katerim kandidirajo na JR mladih,
– da so programi po presoji razpisne komisije v javnem interesu MOC,
– da na področju mladinskega sektorja aktivno delujejo vsaj tri leta,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa,
– da se prijavljeni programi izvajajo za mladino, ki živi, dela ali se izobražuje v MOC,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov ter delež sredstev iz drugih virov,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov za preteklo leto, kolikor so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti do MOC ter
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in določili javnega razpisa.
(2) Na JR se ne morejo prijaviti pravne osebe in javni zavodi, katerih ustanovitelj je MOC ter izvajalci mladinskih programov in programov za mlade, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega JR lokalne skupnosti.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
6. člen 
(javna objava JR) 
(1) Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi JR, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani MOC.
(2) Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja proračuna MOC.
(3) Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in programov za mlade je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu MOC, namenjenih področju mladinskega sektorja.
7. člen 
(vsebina JR) 
Objava JR mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet JR;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na JR;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi;
– merila in kriterije za vrednotenje programov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije o JR;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog ter
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu JR.
8. člen 
(razpisna dokumentacija) 
Obvezni deli razpisne dokumentacije so:
1. Navodila za pripravo vloge in
2. Razpisni obrazci s prilogami.
9. člen 
(prijava na JR) 
Prijava na JR se izvede na podlagi pripravljene vloge, ki mora biti posredovana v roku in v skladu s pogoji, določenimi v JR ter mora vsebovati vse podatke in priloge zahtevane v razpisni dokumentaciji.
10. člen 
(razpisna komisija za izvedbo JR) 
JR izvede razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Razpisna komisija je sestavljena iz treh članov, od katerih je eden predsednik. Razpisna komisija izvede odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog, oblikuje predlog izbora ter višino sofinanciranja izbranih programov. Za opravljanje administrativnih in strokovnih nalog za razpisno komisijo se imenuje javni uslužbenec pristojne strokovne službe MOC.
11. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Razpisna komisija opravi odpiranje vlog v roku, ki je predviden v JR in ni daljši od osem dni. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so prispele. Odpirajo se le tiste vloge, ki so prispele pravočasno – v razpisanem roku, v pravilno izpolnjenih in označenih kuvertah. Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloge, ki so oddane prepozno, nepravilno naslovljene ali so posredovane v nepravilno označenih kuvertah, razpisna komisija izloči iz nadaljnjega postopka. Prav tako se iz nadaljnjega postopka izločijo vloge, ki niso pripravljene na predpisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih pogojev JR.
(2) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naziv JR,
– naslov in čas odpiranja vlog,
– navedbo članov razpisne komisije,
– seznam obravnavanih vlog po vrstnem redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vlog ter
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete sklepe.
(3) Zapisnik o odpiranju vlog potrdijo člani razpisne komisije s svojim podpisom.
12. člen 
(dopolnjevanje vlog) 
Vloga, ki je bila v predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora dopolniti v roku osem dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog razpisna komisija po preteku tega roka ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
13. člen 
(pregled in ocena popolnih vlog) 
Razpisna komisija opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej podlagi pripravi predlog sofinanciranja.
14. člen 
(sklep o sofinanciranju) 
Sklepe o sofinanciranju izbranih mladinskih programov in programov za mlade ter višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izda s strani župana MOC pooblaščena oseba.
15. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
(1) Pogodbe o sofinanciranju se sklenejo z izbranimi izvajalci mladinskih programov in programov za mlade po pravnomočnosti sklepov.
(2) Obvezne sestavine pogodb o sofinanciranju so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov;
– čas realizacije programov;
– višina dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev le-ta vrniti v proračun MOC skupaj z zakonitimi obrestmi ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
16. člen 
(merila in kriteriji) 
(1) Razpisna komisija vrednotenje prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade opravi po naslednjih merilih:
Merilo
1.
Vrsta programa
2.
Reference in status prijavitelja
3.
Kakovost predlaganega programa
(2) Podrobne kriterije za ocenjevanje po posameznih merilih in število možnih točk se opredeli v vsakoletnem posamičnem JR.
(3) Vrednost 1 točke je določena potem, ko je znano, koliko točk so skupaj prejele vloge, ki so ostale v obravnavi po postopku ocenjevanja, saj se sredstva namenjena JR delijo z vsoto točk vseh vlog.
17. člen 
(sofinanciranje) 
(1) Posamezen program se lahko sofinancira največ do 50 % ocenjene vrednosti programa.
(2) Prijavitelj je dolžan zagotoviti sofinanciranje programov v preostali višini vrednosti programa in to dokazati v končnem poročilu.
18. člen 
(nadzor) 
(1) O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku pristojni strokovni službi MOC predložiti končno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov, izpolnjeno na obrazcu, katerega vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije ter dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi JR.
(2) Pristojni organ MOC lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev s predhodnim neposrednim pozivom izvajalcu programa.
19. člen 
(namenska poraba sredstev) 
(1) Vsak izvajalec programa je dolžan izvajati dogovorjen program in naloge v skladu s pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
(2) Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v proračun MOC, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR MOC za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade.
IV. KONČNI DOLOČBI 
20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 118/08).
21. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-2/2016
Celje, dne 16. februarja 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.