Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016

Kazalo

488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva, stran 1576.

  
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 471. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – pop. 55/11 – pop., 56/12 – pop., 112/13 in 74/15), 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10), 28. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11), 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 2/09, 66/10), 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07), 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) so Občinski svet Občine Lendava na 6. redni seji dne 30. 9. 2015, Občinski svet Občine Črenšovci na 10. seji dne 22. 12. 2015, Občinski svet Občine Kobilje na 7. redni seji dne 5. 10. 2015, Občinski svet Občine Dobrovnik na 8. seji dne 23. 9. 2015, Občinski svet Občine Turnišče na 8. redni seji dne 4. 11. 2015, Občinski svet Občine Odranci na 1. izredni seji dne 22. 1. 2016 in Občinski svet Občine Velika Polana na 6. redni seji dne 2. 11. 2015 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva (Uradni list RS, št. 4/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(namen odloka in družbene pogodbe) 
Namen odloka oziroma družbene pogodbe je, da v lastništvo podjetja EKO-PARK d.o.o. ob Občini Lendava vstopijo tudi druge občine iz območja Upravne enote Lendava ter se s tem vzpostavijo pogoji za neposredno sklepanje pogodb z družbenicami.«
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Občine družbenice bodo svoje pravice v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in odloki izvrševale preko skupščine in nadzornega sveta podjetja. V primeru upravljanja gospodarskih javnih služb na celotnem območju Upravne enote Lendava pa tudi preko »sveta družbenic«. V primeru izvajanja gospodarskih javnih služb za več občin se za urejanje medsebojnih razmerij sklene posebna pogodba.«
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Skladno s 3. členom odloka bodo občine sklenile pogodbo o upravljanju vodovodnega sistema »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A«, ki bo podlaga podjetju EKO-PARK d.o.o. za izvajanje te gospodarske javne službe na območju vseh občin družbenic. S tem se izpolni pogoj za upravljanje vodovodnega sistema – sistema A s strani enega upravljavca. Upravljavska pogodba se z vsako občino družbenico sklene ločeno.«
4. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(družbenice) 
Družbenice javnega podjetja (v nadaljevanju: družbenice) so:
– Občina Lendava, Glavna ulica 20 (dvajset), 9220 Lendava
– Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20 (dvajset), 9232 Črenšovci
– Občina Kobilje, Kobilje 56 (šestinpetdeset), 9227 Kobilje
– Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297 (dvestosedemindevetdeset), 9223 Dobrovnik
– Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73 (triinsedemdeset), 9224 Turnišče
– Občina Odranci, Panonska ulica 33 (triintrideset), 9233 Odranci
– Občina Velika Polana, Velika Polana 111 (stoenajst), 9225 Velika Polana.
Družbeniške pravice se izvršujejo preko občinskih svetov, županov, na skupščini družbe in na nadzornem svetu javnega podjetja.«
5. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(ustanovitev in prenehanje) 
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas. Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo (razdružitvijo),
– na podlagi spremembe odloka oziroma družbene pogodbe.«
6. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(ime (firma) in sedež) 
Ime (firma) javnega podjetja je: EKO – PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje/ÖKO – PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat.
Skrajšano ime (skrajšana firma) je: EKO – PARK d.o.o Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva.
Sedež podjetja je v Lendavi. Pri poslovanju javnega podjetja se dvojezično ime (firma) uporablja le na dvojezičnih območjih ustanoviteljic.«
7. člen 
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»III. LASTNIŠTVO IN DRUŽBENIŠKE PRAVICE« 
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži) 
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 509.356,30 EUR.
Vložki v osnovni kapital in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na razmerje osnovnega kapitala javnega podjetja in vrednost podjetja na dan 30. 9. 2012, kar znaša 536.010,00 EUR.
Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži, izraženi v ulomkih, znašajo:
Občina
Denarni vložek v osn. kapital
Stvarni vložek v osn. kapital
Skupaj vložki v osn. kapital
Poslovni delež v ulomku
Vplačila, ki se knjižijo v presežek kapitala
Lendava
316.723,00
98.646,50
415.369,50
41.536.950/50.935.630
68.296,30
Črenšovci
32.863,49
32.863,49
3.286.349/50.935.630
22.752,51
Kobilje
4.593,42
4.593,42
459.342/50.935.630
3.180,18
Dobrovnik
5.908,90
0
5.908,90
590.890/50.935.630
4.091,10
Turnišče
26.309,47
26.309,47
2.630.947/50.935.630
18.214,93
Odranci
12.977,35
12.977,35
1.297.735/50.935.630
8.984,65
Velika Polana
 
11.334,17
11.334,17
1.133.417/50.935.630
7.847,03
SKUPAJ
322.631,90
186.724,40
509.356,30
100,00
133.366,70
Stvarni vložek družbenikov v osnovni kapital podjetja predstavlja sorazmerni lastniški delež družbenika v poslovni zgradbi na naslovu Trg ljudske pravice 10, Lendava, parc. št. 4373/4 in 4373/5 k.o. Lendava.«
9. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(razmerje družbenikov) 
Družbeniki javnega podjetja so imetniki poslovnih deležev in osnovnih vložkov v naslednji višini:
– Občina Lendava solastnica premoženja v idealnem deležu 41.536.950/50935630, kar ustreza osnovnemu vložku 415.369,50 EUR,
– Občina Črenšovci solastnica premoženja v idealnem deležu 3.286.349/50.935.630, kar ustreza osnovnemu vložku 32.863,49 EUR,
– Občina Kobilje solastnica premoženja v idealnem deležu 459.342/50.935.630, kar ustreza osnovnemu vložku 4.593,42 EUR,
– Občina Dobrovnik solastnica premoženja v idealnem deležu 590.890/50.935.630, kar ustreza osnovnemu vložku 5.908,90 EUR,
– Občina Turnišče solastnica premoženja v idealnem deležu 2.630.947/50.935.630, kar ustreza osnovnemu vložku 26.309,47 EUR,
– Občina Odranci solastnica premoženja v idealnem deležu 1.297.735/50.935.630, kar ustreza osnovnemu vložku 12.977,35 EUR,
– Občina Velika Polana solastnica premoženja v idealnem deležu 1.133.417/50.935.630, kar ustreza osnovnemu vložku 11.334,17 EUR.«
10. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(ustanovitev skupnega organa občin – Svet družbenic) 
Z odlokom oziroma družbeno pogodbo se za izvrševanje družbeniških pravic občin v javnem podjetju in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovi skupni organ občin družbenic javnega podjetja.
Ime skupnega organa občin je Svet družbenic javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava (v nadaljevanju Svet družbenic). Svet družbenic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
Sedež Sveta družbenic je enak sedežu javnega podjetja.
Žig Sveta družbenic predstavljajo uradni pečati vseh občin družbenic skupaj.«
11. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(sestava in način dela Sveta družbenic) 
V skladu z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi Svet družbenic sprejme poslovnik o delu. Svet družbenic sestavljajo župani občin družbenic ali njihovi pooblaščenci. Svetu predseduje posamezni župan eno leto po abecednem vrstnem redu občin. Vsak predstavnik družbenice ima pri glasovanju enak odstotek glasov kot ga ima njegova občina pri glasovanju v skupščini. Odločitve se sprejemajo z 90 (devetdeset) % lastniško večino. Sklepi sprejeti s takšno večino so zavezujoči za vse občine družbenice.
Sklic sej in postopke delovanja Sveta družbenic ureja Poslovnik o delu Sveta družbenic.«
12. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(pristojnosti Sveta družbenic) 
Svet družbenic ima naslednje pristojnosti:
– določa elemente skupnega upravljanja sistema Oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju Pomurja – sistem A,
– sprejema upravljavski načrt in načrt investicijskih vlaganj za potrebe projekta Oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju Pomurja – sistem A,
– daje mnenja o predlogu upravljavca glede oblikovanja cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in določa elemente skupne vodarine za celoten sistem vodovodnega omrežja, s katerim bo upravljalo javno podjetje EKO-PARK,
– usklajuje odločitve občinskih svetov občin družbenic, z izvajanjem javne službe oziroma služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– odloča o letnem planu in o poročilih za gospodarsko javno službo vodooskrbe,
– sprejema program skupne osveščenosti javnosti v zadevi izvajanja gospodarske javne službe oskrbe prebivalstva s pitno vodo,
– sprejema ukrepe za obvladovanje skupnih tveganj pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe prebivalstva s pitno vodo.«
13. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Svet družbenic usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem gospodarske javne službe na podlagi zakona in tega akta sprejmejo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet družbenic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.«
14. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(sestava skupščine) 
Skupščino sestavljajo družbenice.
Vsaka družbenica je na skupščini zastopana preko pooblaščenca, ki se na seji skupščine izkaže s pisnim pooblastilom družbenice.
Predsednika skupščine določi Občina Lendava.
Predsednik skupščine zastopa družbo v razmerju do direktorja in organov javnega podjetja, kolikor ni za posamezen primer določeno drugače.«
15. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(razdelitev glasov v skupščini) 
Družbenice imajo število glasov določeno v razmerju z obsegom osnovnega vložka družbenice, ki ga je imenovala, oziroma na vsakih dopolnjenih 50,00 (petdeset 00/100) EUR osnovnega vložka en glas. Tako ima družbenica:
Član skupščine iz občine
Osnovni vložek v EUR
Število glasov
Lendava 
415.369,50
8.307
Črenšovci 
32.863,49
657
Kobilje 
4.593,42
91
Dobrovnik 
5.908,90
118
Turnišče 
26.309,47
526
Odranci
12.977,35
259
Velika Polana
11.334,17
226
SKUPAJ
509.356,30
10.184
16. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(sklic skupščine) 
Sejo skupščine sklicuje direktor družbe na lastno pobudo ali na pobudo župana katerekoli družbenice.
Vabilo za sejo skupščine mora družbenicam biti posredovano najkasneje 15 (petnajst) dni pred sejo.
Postopke delovanja skupščine ureja Poslovnik o delu skupščine.«
17. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(pristojnosti skupščine) 
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– odloča o sprejetju letnega poročila, zaključnega računa, kolikor o tem ne odloči nadzorni svet družbe oziroma ga ne sprejme,
– se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega in zaključnega poročila,
– odloča o uporabi bilančnega dobička,
– odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– odloča o vračanju naknadnih vplačil,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja javnega podjetja,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenicam v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju javnega podjetja,
– odloča o zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– daje soglasje k imenovanju direktorja javnega podjetja,
– podeljuje razrešnico poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe,
– odloča o poslovnem načrtu in razvojnih programih ter poslovni politiki javnega podjetja, o programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja, kar mora biti sprejeto z 90 (devetdeset) % večino lastniških deležev družbenic,
– z 90 (devetdeset) % večino sprejema poslovnik o delu skupščine,
– odloča o imenovanju revizorja,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov družbe ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta,
– v primeru izkazane potrebe občinskim svetom družbenic poda predlog po zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– potrjuje upravljavski načrt skupnega vodovodnega sistema,
– odloča o maksimalnem donosu na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva glede na veljavne predpise,
– imenuje in odpokliče predstavnike javnega podjetja v kapitalsko povezanih družbah,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, kolektivna pogodba, družbena pogodba ali odlok.
Skupščina lahko daje mnenja k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma opravljanjem gospodarske javne službe, za katero je to podjetje pooblaščeno, sprejemajo občinski sveti družbenic.
Skupščina o svojem delu in ugotovitvah obvešča družbenice.«
18. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(imenovanje nadzornega sveta) 
Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane, ki jih imenuje skupščina. 2 (dva) člana se imenujeta na predlog občinskega sveta Občine Lendava, 1 (en) član pa se imenuje na predlog Sveta družbenic.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 4 (štirih) let. Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.«
19. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(pristojnosti nadzornega sveta) 
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, njeno blagajno, zaloge blaga ter druge stvari,
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga družbenicam sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– daje mnenje k predlogu družbenic za spremembo tega odloka,
– daje navodila, predloge in smernice za delo direktorja javnega podjetja, kadar ugotovi, da je za vodenje podjetja to potrebno,
– sprejema letno poročilo in zaključni račun ter daje soglasje k predlogu poslovodstva za uporabo bilančnega dobička,
– sprejme programe za obvladovanje kakovosti poslovanja,
– spremlja izvajanje operativnih letnih planov za posamezno gospodarsko javno službo,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– nadzira izvajanje sklepov družbenic,
– imenuje in odpokliče direktorja v skladu z odlokom in družbeno pogodbo,
– daje mnenje k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja,
– skupščini predlaga imenovanje revizorja,
– daje soglasja k podelitvi in odpoklicu prokure oziroma poslovnega pooblastila in k imenovanju prokurista oziroma poslovnega pooblaščenca,
– opravlja nadzor nad drugimi zadevami, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, kakor tudi skrbi za skladnost izvajanja uredb države in sklepov družbenic ter za varstvo potrošnikov in s tem povezane aktivnosti.
– odloča o investicijskih delih, ki po vrednosti presegajo 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR,
– odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, ki presega 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR,
– odloča o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu javnega podjetja,
– sprejema operativne letne plane in poročila za posamezno gospodarsko javno službo.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem, se podrobneje določijo s poslovnikom o delu nadzornega sveta.«
20. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(pogoji in imenovanje direktorja) 
Direktor predstavlja upravo javnega podjetja. Direktor je odgovoren za zakonito delo javnega podjetja. Direktorja izbira in imenuje nadzorni svet po postopku, ki je določen v statutu javnega podjetja. K imenovanju direktorja poda soglasje skupščina. Direktorja se imenuje za mandatno obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prvo imenovanje direktorja po tem odloku in družbeni pogodbi se izvede po prenehanju mandata sedanjega direktorja družbe.
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo
– da aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en tuj jezik
– da ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih
– da ima vodstvene in organizacijske sposobnosti ter sposobnosti dela z ljudmi.
Nadzorni svet lahko imenuje direktorja brez javnega razpisa za krajše obdobje, to je 2 (dveh) let.«
21. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(pristojnosti direktorja) 
Direktor ima poleg pristojnosti, določenih z odlokom in družbeno pogodbo, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja,
– sprejemanje delovnih načrtov, določanje nalog zaposlenim in nadzor njihovega izvajanja,
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka,
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja, ki jih sprejema skupščina javnega podjetja,
– sklicevanje skupščine,
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
– sprejema Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja in kadrovski načrt, h kateremu si mora pridobiti mnenje nadzornega sveta,
– za področje delovnih razmerij izdaja posamične akte,
– izdaja interna organizacijska navodila za delo zaposlenim,
– pripravlja letne načrte izvajanja gospodarskih javnih služb, pri čemer si mora pridobiti soglasje občine družbenice, za katero izvaja dejavnost,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do skupščine, ter odločanje o drugih tekočih zadevah,
– obvešča nadzorni svet in skupščino družbe o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku in družbeni pogodbi.«
22. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(sodelovanje z nadzornim svetom) 
Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje v skladu z zakonom, odlokom in to družbeno pogodbo. Soglasje oziroma mnenje nadzornega sveta mora imeti v naslednjih primerih:
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev premičnin, katerih posamična vrednost presega 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR,
– izvajanje investicijskih del, ki po vrednosti presegajo 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR,
– pri določanju notranje organizacije javnega podjetja,
– v drugih primerih, za katere tako določa odlok, družbena pogodba in veljavna zakonodaja.«
23. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(odpoklic direktorja) 
Direktor je lahko odpoklican pred iztekom mandata:
– če krši tiste določbe družbene pogodbe, ki omejujejo njegova pooblastila za zastopanje v razmerju do tretjih,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči članici večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti članice,
– če ne dosega oziroma izpolnjuje letnih planov,
– če s svojim ravnanjem škodi ugledu družbe ali posamezne družbenice,
– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
– če ne izvršuje sklepov skupščine innadzornega sveta,
– če ne izvršuje navodil družbenic,
– če krši uredbe in sklepe vezane na izvajanje gospodarskih javnih služb,
– če krši pravice uporabnikov javnih dobrin,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Odpoklic lahko predlaga vsak družbenica. O odpoklicu direktorja odloča nadzorni svet družbe.«
24. člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(prenehanje mandata) 
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če poda odstopno izjavo.
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata direktorju sprejme skupščina družbenic.«
25. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) 
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določi z individualno pogodbo o zaposlitvi, ki jo potrdi nadzorni svet. Predsednik nadzornega sveta podpiše to pogodbo z direktorjem družbe.«
26. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(poročanje direktorja) 
Družbenikiimajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati družbenicam na zahtevo, izraženo s sklepom občinskega sveta ali župana občine.«
27. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(postopek podelitve prokure in poslovnega pooblastila) 
Direktor družbe imenuje in odpokliče prokurista ter podeli posamično ali skupno prokuro ter določi mandatno dobo. Prav tako je pristojen za podelitev poslovnega pooblastila. Nadzorni svet s sklepom da predhodno soglasje k imenovanju ali odpoklicu prokure ali podelitve poslovnega pooblastila.«
28. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(razvojni program in letni plan) 
Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje javnega podjetja, sprejema skupščina javnega podjetja na predlog direktorja razvojni program in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravami deležnic ter strokovnimi institucijami.
Operativne letne plane in poročila za posamezno gospodarsko javno službo sprejema nadzorni svet družbe po predhodnem soglasju občine družbenice, ki je naročnica izvajanja določene gospodarske javne službe.
V primeru, da se storitev opravlja za celotno območje UE, odloča o letnem planu in o poročilih za posamezno gospodarsko javno službo svet družbenic.«
29. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(ugotavljanje poslovnega izida) 
Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarske javne službe ločeno po posameznih dejavnostih in občinah deležnicah. Javno podjetje posebej vodi poslovanje za dejavnosti, ki jih izvaja na trgu.
Poslovni izid podjetja se ugotavlja na podlagi pozitivne zakonodaje in veljavnih računovodskih standardov. Ugotovljen bilančni dobiček pa se uporabi za razvoj podjetja v skladu sklepom o uporabi bilančnega dobička, ki ga sprejme skupščina družbe.«
30. člen 
Naslov XI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»XI. IZSTOP IN IZKLJUČITEV DRUŽBENIC« 
31. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
Postopek izstopa in izključitve družbenice poteka po določilih Zakona o gospodarskih družbah, s tem, da se ob izstopu oziroma ob izključitvi družbenic, ki so na novo vstopile v lastniško strukturo podjetja, izplača ocenjena vrednost poslovnega deleža, z upoštevanjem razlike v vrednosti podjetja med ocenjeno vrednostjo na dan 30. 9. 2012 in ocenjeno vrednostjo podjetja ob izstopu oziroma izključitvi družbenice, pri čemer se vrednost podjetja ob trenutku izključitve ali izstopa zmanjša za tisti del, ki ne predstavlja izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe vodooskrba skupni del Sistema – A.«
32. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(družbena pogodba in splošni akti javnega podjetja) 
Po veljavnosti odloka župani občin v notarski obliki podpišejo notarske listine o prevzemu novega vložka in sklepu o sprejemu nove družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo ter ostale listine, ki so potrebne za vpis v sodni register.
Skupščina sprejema poslovnik o delu skupščine.
Nadzorni svet sprejema Poslovnik o delu nadzornega sveta.
Direktor sprejema Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o varovanju poslovnih skrivnosti, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti, Pravilnik o ugotavljanju disciplinske odgovornosti ter druge splošne akte, ki jih določa veljavna zakonodaja.
Direktor javnega podjetja z mnenjem nadzornega sveta sprejema Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«
33. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(imenovanje članov nadzornega sveta) 
Člani nadzornega sveta morajo biti imenovani v 30 (tridesetih) dneh po uveljavitvi odloka in podpisu notarske listine o sprejemu nove družbene pogodbe. Člani nadzornega sveta sprejmejo na svoji prvi seji začasni poslovnik o svojem delu, ki velja do sprejetja (rednega) poslovnika.«
34. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
Javno podjetje začne izvajati dejavnost oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju ostalih občin družbenic skladno z določili pogodbe, s katero se uredijo vprašanja lastništva in upravljanja sistema vodooskrbe na območju občin ustanoviteljic. Do pričetka izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo s strani EKO-PARKA d.o.o., se izvajalci gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo po občinah ne spreminjajo.«
35. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
Javno podjetje bo v času izvajanja vodooskrbe na celotnem območju občin družbenic ostalo v 100 (sto) % lasti občin.«
36. člen 
Ta odlok sprejmejo na svojih občinskih svetih vse občine družbenice. Objavi ga Občina Lendava v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajst dni po objavi.
Št. 03504-0007/2015
Lendava, dne 5. februarja 2016
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.
Št. 969-18/2016
Črenšovci, dne 9. februarja 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.