Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016

Kazalo

487. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava, stran 1574.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. US), 3., 7., 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – Odl. US in 21/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 94/05), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), Uredbe o emisiji snovi in odvajanju vode iz MKCN (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr) je Občinski svet Občine Lendava na 8. /redni/ seji dne 22. 1. 2016 sprejel
O D L OK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava
1. člen 
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 61/14) se spremeni 9. člen, ki se glasi:
»9. člen
(Upravni postopki – javna pooblastila) 
Izvajalec javne službe izdaja smernice za načrtovane predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljevanju: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi, projektom itd. (v nadaljevanju: pogoje), soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: soglasja) in soglasja za priključitev na javno kanalizacijo (v nadaljevanju: soglasja za priklop) ter potrdila, pri čemer mora investitor k vlogi predložiti:
1. Za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. Za projektne pogoje:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,
– idejno zasnovo in situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode.
3. Za soglasje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom kanalizacijskega priključka,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel prek katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma ustrezen pravno veljaven dokument, ki nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– načrt interne kanalizacije,
– dokumentacijo, vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, če se objekt gradi na območju, ki ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom, strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi.
4. Za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– načrt interne kanalizacije,
– dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno odločbo, ki nadomesti soglasje ali pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, če je to predpisano.
5. Za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma drugih inženirskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe ali inženirskega objekta,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt interne kanalizacije ali potrdilo izvajalca o pregledu interne instalacije,
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi ali nevarnih snovi v odpadni vodi v primeru industrijskih odpadnih vod,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske odpadne vode,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
– pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
6. Za soglasje za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti stavbe.
7. Za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja 5. točka tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni potrebno predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967; to lastnik objekta dokaže z veljavno uradno listino.
Izvajalec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajene javne infrastrukture.«
2. člen 
Doda se novi člen, ki postane 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
Izvajalec je lastnika v 8 dneh od prejema vloge za izdajo soglasja za priključitev, ukinitev priključka ali spremembo priključka, dolžan o tem pisno obvestiti in izdano soglasje v treh dneh po izdaji registrirati v komunalnem informacijskem sistemu, skladno s protokolom o vodenju komunalnega informacijskega sistema, ki ga pripravita skupaj lastnik infrastrukture in izvajalec.«
3. člen 
Spremeni se peti odstavek 15. člena, ki se glasi:
»Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v soglasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.«
4. člen 
Spremeni se prvi odstavek 16. člena, ki se glasi:
»Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.«
5. člen 
Spremeni se prva alineja prvega odstavka 17. člena, ki se glasi:
»– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,«
6. člen 
Spremeni se 18. člen, ki se glasi:
»Priključitev na javno kanalizacijo, to je od prvega revizijskega (priključnega) jaška vključno z materialom za montažo, revizijskim jaškom na parcelni meji uporabnika do priključnega mesta na javni kanalizaciji, lahko izvede le izvajalec javne službe. Interni kanalizacijski vod, to je od revizijskega (priključnega) jaška do zunanje stene stavbe ter vsa gradbena dela od priključnega mesta na javni kanalizaciji do zunanje stene stavbe lahko izvede uporabnik sam.«
7. člen 
Spremeni se enaindvajseta alineja prvega odstavka 26. člena, ki se glasi:
»– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco o njih;«
8. člen 
Spremeni se prva alineja drugega odstavka 28. člena, ki se glasi:
»– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca;«
9. člen 
Spremeni se tretji odstavek 28. člena, ki se glasi:
»(3) Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez pisnega soglasja izvajalca.«
10. člen 
Spremeni se 33. člen, ki se glasi:
»Občina Lendava in izvajalec javne službe bosta investitor malih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot, na območjih strnjenih naselij, kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno.
Pogoj za izgradnjo takšne čistilne naprave je sklenitev pogodbe z gospodinjstvi, ki bodo omogočila optimalno izkoriščenost čistilne naprave in bodo skupaj financirala izgradnjo lokalnega kanalizacijskega omrežja do čistilne naprave. Pri financiranju in izgradnji sodeluje tudi izvajalec, skladno z investicijskim programom.
Po izgradnji preide čistilna naprava in kanalizacijsko omrežje v upravljanje izvajalcu.
Občina Lendava lahko, v interesu pospeševanja uvajanja manjših in individualnih komunalnih čistilnih naprav, na področjih, ki ne bodo opremljena s kanalizacijskim omrežjem, dodeljuje posebne oblike finančne spodbude (za individualne investitorje). Finančna spodbuda se lahko izraža v obliki subvencije, kot obliki nepovratnega sofinanciranja investicije. Občina Lendava ureja vsa vprašanja v zvezi s podeljevanjem subvencije v posebnem pravilniku. Občina Lendava razpisuje finančne spodbude skladno s svojimi vsakoletnimi proračunskimi možnostmi.«
11. člen 
Spremeni se četrti odstavek 34. člena, ki se glasi:
»(4) Nosilci dejavnosti, ki vodo uporabljajo v skladu s tretjim odstavkom tega člena, lahko ob izpolnjevanju določila iz tega odstavka tega člena, v skladu s Pravilnikom o oprostitvi plačila stroškov odvajanja, stroškov čiščenja in okoljske dajatve ter ob soglasju občine, pri izvajalcu javne službevložijo zahtevek za oprostitev stroškov odvajanja, stroškov čiščenja in okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za nosilce dejavnosti po 34. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava. Soglasje občine pridobi izvajalec javne službe na podlagi pisne obrazložitve, pred izdajo sklepa o oprostitvi plačila. Soglasje za oprostitev plačila lahko velja največ za 24 mesecev in se po izteku veljavnosti lahko obnovi po enakem postopku. V Pravilniku, ki ga v roku 3 mesecev pripravita izvajalec JS in strokovne službe občine se natančneje definirajo kriteriji, ki jih vlagatelj more izpolnjevati za oprostitev plačila.«
12. člen 
Spremeni se prva alineja prvega odstavka 44. člena, ki se glasi:
»– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca (tretji odstavek, 28. člen);«
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0007/2014-6
Lendava, dne 22. januarja 2016
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.