Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016

Kazalo

486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava, stran 1571.

  
Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – Odl. US, 58/07 – Odl. US, 16/08 – Odl. US, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – Odl. US, 45/10 – ZlntPK, 9/11, 10/11 – Odl. US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/09, 61/10 in 101/11) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 112/13) je Občinski svet Občine Lendava na 8. /redni/ seji dne 22. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 17/13) se doda nov člen, ki postane 7.a člen, ter se glasi:
»7.a člen 
(javna pooblastila) 
(1) Izvajalec javne službe opravlja na območju Občine Lendava naslednja javna pooblastila:
1. za pripravo in sprejem prostorskih aktov:
– zagotavlja dokumente na zahtevo pripravljavcev prostorskih aktov v skladu s predpisi,
– izdaja smernice in mnenja k prostorskim aktom;
2. za pridobitev gradbenih dovoljenj:
– izdaja projektne pogoje,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključitev;
3. za priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javno vodovodno omrežje:
– izdaja soglasja k priključitvi na javni vodovod,
– izdaja soglasja k začasnemu priključku na javni vodovod,
– izdaja soglasja h gradbiščnemu priključku na javni vodovod,
– izdaja soglasja za ukinitev priključka na javni vodovod;
4. za pridobitev dovoljenj za raziskavo podzemnih voda:
– izdaja mnenja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo;
5. za pridobitev vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode:
– izdaja mnenja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo.
(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu javne službe za izdajo zgoraj navedenih listin, je:
1. za dokumente, smernice in mnenja iz 1. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o prostorskem načrtovanju;
2. za projektne pogoje iz prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov;
3. za soglasje k projektnim rešitvam iz druge alineje 2. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov in predpisi o varstvu okolja;
4. za soglasje za priključitev iz tretje alineje 2. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o graditvi objektov in predpisi o varstvu okolja;
5. za soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje za nove in obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte iz prve alineje 3. točke prejšnjega odstavka:
– izjavo o izdanem pravnomočnem gradbenem dovoljenju za nove stavbe ali gradbeno inženirske objekte ali dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, oziroma soglasja lastnikov zemljišč, preko katerih bo potekal priključek za obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte,
– projekt za izvedbo (PZI) priključka na javno vodovodno omrežje,
– načrt zunanje ureditve in načrt arhitekture,
– izjavo o plačilu komunalnega prispevka za obstoječe stavbe ali gradbeno inženirske objekte;
6. za soglasje k začasni priključitvi na javno vodovodno omrežje iz druge alineje 3. točke prejšnjega odstavka:
– dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje oziroma njihove postavitve,
– projekt za izvedbo (PZI) začasnega priključka na javno vodovodno omrežje,
– načrt zunanje ureditve in načrt arhitekture;
7. za soglasje h gradbiščnemu priključku iz tretje alineje 3. točke prejšnjega odstavka:
– izjava o izdanem pravnomočnem gradbenem dovoljenju,
– projekt za izvedbo (PZI) priključka za potrebe gradnje na javno vodovodno omrežje;
8. za soglasje za ukinitev priključka na javni vodovod iz četrte alineje 3. točke prejšnjega odstavka:
– situacijo z vrisano stavbo ali gradbeno inženirskim objektom, javnim vodovodom in priključkom s prikazom mesta ukinitve,
– izjavo, da je stavba ali gradbeno inženirski objekt izpraznjen, ali izjavo o pravnomočno izdanem gradbenem dovoljenju za rušitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.«
2. člen 
Doda se nov člen, ki postane 7.b člen, ki se glasi:
»7.b člen 
Izvajalec je lastnika v 8 dneh od prejema vloge za izdajo soglasja za priključitev, ukinitev priključka ali spremembo priključka, dolžan o tem pisno obvestiti in izdano soglasje v treh dneh po izdaji registrirati v komunalnem informacijskem sistemu, skladno s protokolom o vodenju komunalnega informacijskega sistema, ki ga pripravita skupaj lastnik infrastrukture in izvajalec.«
3. člen 
V 8. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki glasita:
»(5) Začasni priključek na javni vodovod je priključek z omejenim rokom trajanja na največ dve leti in se lahko izvede za potrebe enkratnih prireditev ali za potrebe priključevanja nezahtevnih ali enostavnih objektov, ki so postavljeni za določeno časovno obdobje.
(6) Gradbiščni priključek na javni vodovod je priključek na javni vodovod, ki se lahko izvede za čas gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem; rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s trajanjem gradnje stavbe in gradbeno inženirskega objekta, vendar najdlje do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.«
4. člen 
Prvi odstavek 10. člena se dopolni in na novo glasi:
»(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, ki leži znotraj javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, mora biti priključena na javni vodovod. Dolžina priključka na javni vodovod znaša največ 50 m in se šteje od priključnega mesta do obračunskega vodomera.«
5. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Če razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in vodovodnega sistema ne dopuščajo novih priključitev, se soglasje ne izda.
(2) Priključek na javni vodovod, to je od prvega revizijskega (priključnega) jaška vključno z materialom za montažo, vodovodnim termo jaškom z vodomerom na parcelni meji uporabnika do priključnega mesta na javnem vodovodu, lahko izvede le izvajalec javne službe. Interni vodovodni vod, to je od revizijskega (priključnega) jaška do zunanje stene stavbe ter vsa gradbena dela od priključnega mesta na javnem vodovodu do zunanje stene stavbe lahko izvede uporabnik sam.
(3) Za vsako spremembo izvedbe priključka na javni vodovod mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.«
6. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Začasna priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega odloka.
(2) Začasni priključek ali gradbiščni priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne službe ali drug usposobljen izvajalec skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali investitorja.
(3) Izvajalec javne službe lahko zagotovi strokovni nadzor nad izvedbo začasnega priključka ali gradbiščnega priključka na javni vodovod, vprimeru, če priključek izvede drug usposobljen izvajalec, uporabnik ali investitor pa mora kriti nastale stroške.«
7. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po izvedbi priključka na javni vodovod, začasnega priključka ali gradbiščnega priključka in izdelavi geodetskega posnetka, ki ga na stroške uporabnika ali investitorja zagotovi izvajalec javne službe, se priključek na javni vodovod, začasni priključek ali gradbiščni priključek evidentira v katastru javnega vodovoda, ki ga vzdržuje izvajalec javne službe v sodelovanju z lastnikom javne infrastrukture. Po končanih delih se uporabnika oziroma investitorja evidentira v evidenci uporabnikov, ki jo vzdržuje izvajalec javne službe.
(2) Priključek na javni vodovod, vključno z obračunskim vodomerom, vzdržuje izvajalec javne službe na stroške uporabnika oziroma investitorja. Stroški vzdrževanja so zajeti v omrežnini.
(3) Meja med priključkom na javni vodovod in interno vodovodno napeljavo uporabnika je spojni element na iztoku vodomera. Spojni element vzdržuje izvajalec javne službe.«
8. člen 
Doda se nov člen, ki postane 13.a člen, ki se glasi:
»Brez soglasja izvajalca javne službe uporabnik ne sme dovoliti priključitve stavb ali gradbeno inženirskih objektov drugih uporabnikov na svojo interno vodovodno napeljavo ali na priključek na javni vodovod.«
9. člen 
Doda se nov člen, ki postane 13.b člen, ter glasi:
»(1) Ukinitev priključka na javni vodovod je dovoljena, če se priključena stavba ali gradbeno inženirski objekt poruši, ali če je stavba nenaseljena ter v njej ni prijavljenega gospodinjstva oziroma se v njej ne izvaja nikakršna dejavnost. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitev priključka na javni vodovod.
(2) Ukinitev priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe v skladu z izdanim soglasjem za ukinitev priključka na javni vodovod na stroške uporabnika.«
10. člen 
Doda se nov člen, ki postane 13.c člen, ki se glasi:
»(1) Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod je dovoljena po izteku dveh let od izdaje soglasja k začasni priključitvi na javni vodovod ali na podlagi pisne vloge, ki jo uporabnik posreduje izvajalcu javne službe, ko uporabnik začasnega priključka ne potrebuje več.
(2) Ukinitev začasnega priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe po uradni dolžnosti, ko poteče veljavnost soglasja k začasni priključitvi ali v skladu z izdanim soglasjem k začasni ukinitvi priključka na javni vodovod na stroške uporabnika.«
11. člen 
Doda se nov člen, ki postane 13.d člen, ter glasi:
»(1) Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod je dovoljena, ko se prične stavba ali gradbeno inženirski objekt uporabljati. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod.
(2) Ukinitev gradbiščnega priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne službe v skladu z izdanim soglasjem k ukinitvi gradbiščnega priključka na stroške uporabnika.«
12. člen 
Doda se nov člen, ki postane 13.e člen, ki se glasi:
»Izvajalec javne službe ukine priključek na javni vodovod, začasni priključek ali gradbiščni priključek, tako da:
– fizično odstrani priključni sklop na javni vodovod,
– spremeni status priključka v katastru,
– spremeni status uporabnika v evidenci uporabnikov.«
13. člen 
Doda se nov člen, ki postane 13.f člen, ki se glasi:
»Javni vodovod in priključek na javni vodovod z vodomernim mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu javne službe. Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca javne službe.«
14. člen 
Dosedanji 16. člen se v celoti črta.
15. člen 
Spremeni se drugi odstavek 21. člena, ki na novo glasi:
»(2) Vodomeri v interni napeljavi niso del javne infrastrukture. Služijo pa lahko kot osnova za deljeni obračun različnim porabnikom, ki so uradno priključeni na eno odjemno mesto. Takšne izjeme so možne le ob pisnem soglasju izvajalca javne službe.«
16. člen 
Spremenita se prvi in četrti odstavek 27. člena, ki na novo glasita:
»(1) V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka, je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe za takšen odvzem. V soglasju se določi obveznost nastavitve odštevalnih števcev in njihovi odgovorni odjemalci.
(4) V vseh novozgrajenih objektih, v katerih je več stanovanjskih ali poslovnih enot priključenih na isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitavanje porabe vode. V teh primerih se izda soglasje izvajalca javne službe za celotno zgradbo ter za vse odštevalne števce.«
17. člen 
Spremeni se prvi odstavek 31. člena, ki na novo glasi:
»(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar po predhodnem obvestilu, prekine uporabnikudobavo vode v naslednjih primerih:
– če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno odpove ali zahteva zaporo vode,
– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,
– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja izvajalca javne službe ali v nasprotju s soglasjem izvajalca javne službe,
– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega noče preprečiti,
– če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službedovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali spremeni namembnost,
– če uporabnik onemogoča delavcu ali pooblaščencu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v objekte in naprave, ki so v upravljanju upravljavca,
– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če uporabnik ne plača računa v plačilnem roku, niti v 15 dneh po izstavitvi pisnega opomina,
– če upravljavec ugotovi, da uporabnik ni plačal stroškov odvajanja odpadnih in padavinskih voda v skladu z veljavnim odlokom o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Lendava,
– če upravljavec ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni vodni vir in le-ta ni ločen od javnega vodovoda,
– če odvzema pitno vodo pred vodomerno napravo,
– če izvajalca javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe ne obvesti o spremembi plačnika, o spremembi stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je priključen na vodovodno omrežje,
– na podlagi odločb inšpektorja.
18. člen 
Spremeni se drugi odstavek 32. člena, ki na novo glasi:
»(2) V primeru del pod točko a) v prvem odstavku tegačlena upravljavec o predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.«
19. člen 
Spremeni se 40. člen, ki na novo glasi:
»Upravljavci oziroma izvajalci drugih infrastrukturnih objektov in naprav (cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, elektro, telefonskega, toplovodnega, plinskega omrežja itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane. Za vse posege v območju vodovodnih napeljav morajo predhodno pridobiti mnenje upravljavca in soglasje izvajalca javne službe.«
20. člen 
Spremeni se šesti odstavek 41. člena, ki na novo glasi:
»(6) Podatke o hidrantih na zunanjem hidrantnem omrežju vodi izvajalec javne službe v katastru, v sodelovanju z lastnikom in skladno z upravljavsko pogodbo.«
21. člen 
Spremeni se 42. člen, ki na novo glasi:
»(1) Z globo 5.000,00 EUR se kaznuje upravljavec javnega vodovoda:
– če izvede priključitev brez soglasja izvajalca javne službe ali v nasprotju z izdanim soglasjem izvajalca javne službe (12. člen),
– če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom, razen ko gre za nujen poseg na omrežju in je prekinitev dobave vode krajša od 2 ur (32. člen),
– če ravna v nasprotju z 31. členom tega odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 38. člena.
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca vodovoda.«
22. člen 
Spremeni se 43. člen, ki na novo glasi:
»(1) Z globo 2.500,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba in samostojni podjetnik:
– če ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 13.f členom tega odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 39. člena, razen obveznosti iz šeste alineje 39. člena,
– če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 41. členom,
– če izvaja dejanja, zaradi katerih mu lahko upravljavec prekine dobavo vode v skladu z 31. členom.
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
23. člen 
Spremeni se 46. člen, ki na novo glasi:
»Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 03504-0010/2012-7
Lendava, dne 22. januarja 2016
 
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.