Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2016 z dne 28. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2016 z dne 28. 1. 2016

Kazalo

205. Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja, stran 650.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ki jo zastopa predsednik zbornice Branko Slak
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat Komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednica sindikata Majda Marolt
sklepata naslednjo
K O L E K T I V N O  P O G O D B O 
za dejavnost zasebnega varovanja 
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe 
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen 
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe 
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov, ki imajo skladno z zakonom registrirano področje dejavnosti v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti:
N80.1 Varovanje
N80.2 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov.
(2) Delodajalec in sindikat v posamezni družbi se lahko dogovorita, da se za odvisne družbe uporablja kolektivna pogodba, ki velja za obvladujočo družbo. Če sindikata v odvisni družbi ni, lahko delodajalec to uredi s splošnim aktom.
3. člen 
Osebna veljavnost 
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce zaposlene pri delodajalcih, ki jih zavezuje ta kolektivna pogodba.
(2) Za poslovodne delavce in vodilne delavce ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s pogodbo o zaposlitvi.
4. člen 
Časovna veljavnost 
(1) Kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas oziroma do sklenitve nove kolektivne pogodbe.
(2) Stranki te kolektivne pogodbe se zavežeta, da se bosta v tem času zavzemali za sklenitev celovite kolektivne pogodbe v dejavnosti zasebnega varovanja, ki bo urejala tudi vse ostale pravice in obveznosti, ki v tej kolektivni pogodbi niso določene, med drugim tudi:
– ostalih še nedogovorjenih splošnih določb,
– pravic in obveznosti delodajalca in delavcev,
– pravic in obveznosti strank ter način reševanja sporov.
5. člen 
Sklepanje pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas 
Samo izjemoma in v utemeljenih primerih se sklepajo pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega delovnega časa.
6. člen 
Odmor, počitki in razporejanje delovnega časa 
(1) Čas odmora v trajanju 30 minut, oziroma v sorazmerju s časom, prebitim na delu, si varnostno osebje praviloma določi samo, po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa in ga koristi na delovnem mestu znotraj delovnega časa, glede na ocenjene varnostne razmere in načrt varovanja.
(2) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva poln delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od enega leta.
(3) Časovna omejitev dnevne delovne obveznosti nočnega delavca se upošteva kot povprečna omejitev v obdobju šestih mesecev.
7. člen 
Povračila stroškov v zvezi z delom 
Prevoz na delo
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu.
(2) Osnova za izračun povračila stroškov je najmanj 60 % cene mesečne vozovnice najcenejšega javnega prevoza. Povračilo stroškov za posamezni dan prisotnosti znaša 1/22 osnove.
(3) Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela najmanj v višini 0,13 EUR za vsak polni kilometer od kraja prebivališča do kraja kjer delavec opravlja delo.
Prehrana med delom
(1) Delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom najmanj v višini 3,56 EUR za vsak dan prisotnosti na delu.
(2) Do povračila stroškov prehrane iz prejšnjega odstavka je upravičen delavec, ki je na delu prisoten najmanj štiri (4) ure.
(3) Delavcu se lahko del stroškov za prehrano izplača tudi v obliki vrednostnih bonov oziroma vrednostnih kartic, za nakup prehrambenih izdelkov.
8. člen 
Dodatki za posebne obremenitve 
(1) Za delo v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem odstotku od osnove:
– za nočno delo 
30  %
– za delo prek polnega delovnega časa
30  %
– za nedeljsko delo 
50  %
– dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu 
50  %.
(2) Dodatki iz prejšnjega odstavka tega člena se ne vštevajo v minimalno plačo.
(3) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.
9. člen 
Končne in prehodne določbe 
(1) Ta kolektivna pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe strani ter stopi v veljavo v 8 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta kolektivna pogodba se uporablja tudi pri izplačilu plač za mesec januar 2016.
(3) Pogodbeni stranki se zavežeta, da pristojnemu ministru v skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah, predlagata, da razširi veljavnost podpisane kolektivne pogodbe na vse delodajalce v dejavnosti zasebnega varovanja.
(4) Stroške objave te kolektivne pogodbe v Uradnem listu Republike Slovenije krije vsaka stranka do ene polovice.
Ljubljana, dne 22. januarja 2016
Zbornica za razvoj slovenskega 
zasebnega varovanja 
Predsednik zbornice 
Branko Slak l.r.
Sindikat Komunale, varovanja in poslovanja 
z nepremičninami Slovenije 
Predsednica sindikata 
Majda Marolt l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 22. 1. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-1/2007-4 o tem, da je Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 47.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti