Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016

Kazalo

192. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič, stran 619.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 11. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupane ter člane Občinskega sveta Občine Tržič (v nadaljevanju: OS), sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO) ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta OS ali župan, kakor tudi nagrade predsednikom krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS).
2. člen 
Člani OS, župan in podžupani občine so občinski funkcionarji.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles OS, članom odborov in komisij, ki jih imenuje župan, članom NO in predsednikom svetov KS pripadajo sejnine ali nagrade, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
3. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi funkcionar, član, župan, podžupan, predsednik, upravičenec, ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
4. člen 
Predsedniku in članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
5. člen 
Za ureditev plač in nadomestil iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred v skladu s predpisi, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonodajo.
Sklep o določitvi plače županu ter določitvi letnega dopusta izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se dodatek za delovno dobo ne upošteva.
6. člen 
Osnovno plačo podžupana, ki funkcijo opravlja poklicno, določi župan ob upoštevanju razpona plačnih razredov v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonodajo.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega njegovih pooblastil.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Tržič in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
III. OBRAČUN SEJNINE ČLANOM OS, ČLANOM DELOVNIH TELES OS IN ČLANOM ODBOROV IN KOMISIJ, KI JIH IMENUJE ŽUPAN 
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana OS, sejnine članom delovnih teles OS in članom odborov in komisij, ki jih imenuje župan, se s tem pravilnikom določi v odstotku glede na plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Plačilo za opravljanje funkcije člana OS je sejnina za udeležbo na seji OS oziroma seji delovnega telesa OS.
Članu OS pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 5 % vrednosti mesečne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
8. člen 
Predsedniku komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 3 % vrednosti mesečne plače župana.
Članu komisije ali odbora oziroma drugih delovnih teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 1,87 % vrednosti mesečne plače župana.
9. člen 
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine.
Za slavnostne, žalne in korespondenčne seje se sejnine ne izplačuje.
Posameznemu upravičencu (članu občinskega sveta, predsedniku in članom delovnih teles in nadzornega odbora) pripade cela sejnina oziroma nagrada pod pogojem, da je na posamezni seji navzoč vsaj 2/3 trajanja seje.
Posameznemu upravičencu pripada polovična sejnina oziroma nagrada pod pogojem, da je na seji navzoč vsaj 1/2 trajanja seje; če je navzoč manj kot 1/2 trajanja seje mu sejnina oziroma nagrada ne pripada.
Če se predsednik ali član delovnega telesa ali drug funkcionar udeleži seje drugega delovnega telesa ali seje drugega občinskega organa, mu nagrada za to udeležbo ne pripada.
V primeru, da je sklicana skupna seja večjega števila odborov, pripada nagrada vsem navzočim predsednikom in članom delovnih teles, vendar le v primeru, da je delovno telo, katerega član je posameznik, sklepčno.
Sejnina za udeležbo na sejah komisije ali odbora oziroma drugega delovnega telesa se ne izplačuje zaposlenim na Občini Tržič.
10. člen 
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu OS Občine Tržič, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Maksimalni letni znesek sejnin se usklajuje z vsakokrat veljavnim predpisom, ki določa najvišji dovoljeni letni znesek sejnin.
IV. OBRAČUN SEJNINE ČLANOM NO 
11. člen
Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo v odstotku glede na plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
12. člen 
Predsedniku nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 6,67 % vrednosti mesečne plače župana.
Članu nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah nadzornega odbora, ki je določena v odstotku od plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 5 % vrednosti mesečne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 50 % sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
V. SEJNINE PREDSEDNIKOM KS 
13. člen
Predsednikom svetov KS se lahko izplačajo sejnine v višini 4,56 % mesečne plače župana le v primeru sklica in prisotnosti na seji sveta. Pri izračunu sejnine se upošteva plača župana, ki bi jo ta prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Predsedniku sveta KS se nagrada lahko izplača na podlagi evidence prisotnosti, če ima zanjo zagotovljena sredstva v svojem finančnem načrtu in če je tako odločeno s sklepom sveta KS. Sejnine predsednikom svetov KS se lahko izplačajo za največ 12 sej svetov krajevne skupnosti letno.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA 
14. člen
Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prejemki in izplačila poklicnim funkcionarjem se izplačujejo do 5. v mesecu za pretekli mesec.
15. člen 
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave. Navedeni javni uslužbenec zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles.
VII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI 
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 21/07).
VIII. UVELJAVITEV PRAVILNIKA 
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2015
Tržič, dne 17. decembra 2015
 
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost