Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

78. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 147.

  
Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03 in 35/06; v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
Prvi odstavek 7. člena odloka se nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:
»Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo rekonstrukcij, dozidav, nadzidav in spremembo namembnosti stanovanjskih in gospodarskih objektov v poslovno-stanovanjske objekte ter rušitve in nadomestne gradnje objektov.«
Za novim prvim odstavkom 7. člena odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na zemljišču s parc. št. 23/1 in 23/2, k.o. Šmarje je dovoljena dozidava in nadzidava obstoječih objektov ter sprememba namembnosti v objekt za potrebe raziskovalnega laboratorija (tip objekta po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI): 1263003 raziskovalni laboratorij).
Dozidave se z višino objekta, naklonom strešin in kritino, oblikovno prilagodijo obstoječim objektom.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0012/2015
Sevnica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.