Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

77. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, stran 146.

  
Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US in 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni elaborat št. 1638/U-87, september 1987, ki je sestavni del Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87; Uradni list RS, št. 35/06).
2. člen 
V elaboratu se v točki 2.3. Funkcionalne in oblikovalske rešitve predvidenih objektov in naprav, za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ničelne kote objektov od A–G, se namesto absolutnih višin določenih v situaciji – tehnični elementi za zakoličitev, prilagodijo niveleti obstoječe dostopne ceste.
Na območju zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN) so dovoljene naslednje tolerance za odmike od parcelnih mej in sosednjih objektov:
– objekti od št. 1 do 6 se lahko umestijo v prostor z večjim odmikom od parcelnih mej in sosednjih objektov kot je to določeno v odloku (situacija – tehnični elementi za zakoličenje objektov), pod pogojem, da to ne spreminja koncepta ZN, da se ohrani smer pozidave in da se ne preseže faktor zazidanosti (z) oziroma je to upravičeno zaradi tehničnih pogojev načrtovane gradnje ali gospodarnejših investicijskih vlaganj.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0009/2015
Sevnica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.