Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

76. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip, stran 146.

  
Na podlagi petega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip
1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 50/14, 67/14, 6/15 in 65/15; v nadaljevanju: OPN), ki se nanaša na spremembo namenske rabe prostora – širitev območij stavbnih zemljišč, ki izhajajo iz pobud pravnih oseb.
2. člen 
(sprememba namenske rabe zemljišč) 
OPN se dopolni tako, da se v kartografskem delu deli najboljših kmetijskih zemljišč (K1) opredelijo kot stavbna zemljišča površin za industrijo (IP), ter priključijo k EUP z oznako BL21.ip. Te spremembe in dopolnitve obsegajo zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 299/1, 298/1 in 297, vse k.o. Kladje, za katera je bila dana pobuda za dozidavo proizvodno – skladiščnih prostorov.
3. člen 
Spremembe in dopolnitve OPN so prikazane v kartografskem delu, na kartah izvedbenega dela, list številka 42, v merilu 1:5000.
4. člen 
Priloga 1 v OPN (preglednica EUP) se spremeni tako, da se v EUP z oznako »BL21.ip« v petem stolpcu dodajo posebna merila in pogoji, ki se glasijo: »Dopustni so sekundarni kubusi glavne stavbe, pri čemer se za oblikovanje upoštevajo merila in pogoji, kot veljajo za osnovni kubus glavne stavbe.«.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2015
Sevnica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.