Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

74. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica, stran 140.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Sevnica prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
2. člen 
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v narave vire v Občini Sevnica, in sicer za izvedbo naslednjih ukrepov:
(1) biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
(2) biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;
(3) ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi ter gozdnem bontonu,
– postavitev prometne signalizacije,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
3. člen 
Župan imenuje komisijo za izvedbo postopka dodelitve namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire (v nadaljevanju: komisija). Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
4. člen 
Namenska sredstva iz tega odloka se porabijo v skladu z vsakoletnim sprejetim proračunom. Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali za ukrepe iz 3. točke 2. člena na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
5. člen 
Upravičenci do izvajanja ukrepov navedenih v 2. členu tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine Sevnica. Ukrepe iz 3. točke 2. člena lahko na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja izvede tudi Občina Sevnica.
6. člen 
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu oziroma v povabilu k oddaji ponudb.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
7. člen 
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja Oddelek za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica oziroma drug organ, ki ga za to pooblasti župan.
IV. PREHODNA DOLOČBA 
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (Uradni list RS, št. 63/10).
V. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-0001/2015
Sevnica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.