Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

9. Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2016, stran 21.

  
Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTDSV-A, 97/14 – ZMEPIZ-1A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 95/14 – ZUPPJS15, 95/14 – ZUJF-C, 31/15 – ZISDU-3, 90/15 – ZIUPTD, 90/15 – ZUPPJS16, 96/15 – ZIPRS1617 in 102/15) in tretjega odstavka 67. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 17. decembra 2015 sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2016 
1. člen 
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTDSV-A, 97/14 – ZMEPIZ-1A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 95/14 – ZUPPJS15, 95/14 – ZUJF-C, 31/15 – ZISDU-3 90/15 – ZIUPTD, 90/15 – ZUPPJS16, 96/15 – ZIPRS1617 in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se izredno uskladijo za 0,7 %.
2. člen 
Med pokojnine in druge prejemke iz prejšnjega člena, ki se izredno uskladijo po tem sklepu, se štejejo:
– pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
– prejemki na podlagi invalidnosti,
– vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena ZPIZ-2,
– pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer po tem sklepu usklajena starostna oziroma družinska pokojnina znaša 236,12 eurov, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa 472,25 eurov,
– dodatek po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in preživnine po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG) iz 405. člena ZPIZ-2,
– pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
– pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 28/09 in 61/10 – ZSVarPre) in
– akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91-I).
3. člen 
Po določbah tega sklepa se izredno uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.
4. člen 
V višini, določeni v 1. členu tega sklepa, se izredno uskladijo zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali za mesec december 2015 oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2016.
Izredna uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec januar 2016.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2015/13-2
Ljubljana, dne 17. decembra 2015
EVA 2015-2611-0079
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
 
Milan Utroša l.r.
Predsednik