Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4371. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2016, stran 13985.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je župan Občine Šempeter - Vrtojba dne 17. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13 in 55/15) in Odlokom o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14, 71/15 in 90/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
januar–marec 2015 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.841.502,96
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.242.519,92
70
DAVČNI PRIHODKI
787.438,96
700
Davki na dohodek in dobiček
682.452,00
703
Davki na premoženje
29.739,20
704
Domači davki na blago in storitve
59.167,07
706
Drugi davki
16.080,69
71
NEDAVČNI PRIHODKI
455.080,96
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
345.534,45
711
Takse in pristojbine
686,36
712
Denarne kazni
2.657,76
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
90,00
714
Drugi nedavčni prihodki
106.112,39
72
KAPITALSKI PRIHODKI
4.788,80
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.788,80
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
594.194,24
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
110.385,25
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
483.808,99
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.460.598,35
40
TEKOČI ODHODKI
469.369,06
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
136.782,94
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
20.721,50
402
Izdatki za blago in storitve
306.160,20
403
Plačila domačih obresti
5.704,42
409
Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
392.212,55
410
Subvencije
40.046,66
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
72.103,06
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
30.996,28
413
Drugi tekoči domači transferi
249.066,55
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
598.736,44
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
598.736,44
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
280,30
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
280,30
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
380.904,61
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
203,43
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
203,43
750
Prejeta vračila danih posojil
203,43
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
203,43
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
99.272,37
55
ODPLAČILA DOLGA
99.272,37
550
Odplačila domačega dolga
99.272,37
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
281.835,67
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
–99.272,37
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
–380.904,61
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 03201-27/2015-1
Šempeter pri Gorici, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost