Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4344. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del, stran 13956.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, in mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Frančišek Verk
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S  š t.  1 
h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporedno številko 36, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64 in 65 spremenijo tako, da se glasi:
»
36
J024003
KURIR IV
IV
0
12
22
49
J032001
ČISTILKA II
II
0
7
17
50
J032004
DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU II
II
0
8
18
51
J032010
LABORATORIJSKI STREŽNIK II
II
0
8
18
52
J033002
DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU III
III
0
9
19
53
J033023
TELEFONIST III
III
0
9
19
55
J034004
ČUVAJ IV
IV
0
12
22
56
J034005
DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU IV
IV
0
15
25
57
J034032
LABORANT IV
IV
0
15
25
59
J034054
RECEPTOR IV
IV
0
14
24
60
J034074
TEHNIČNI DELAVEC IV (I)
IV
0
15
25
61
J034075
TEHNIČNI DELAVEC IV (II)
IV
0
14
24
62
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV
IV
0
15
25
64
J034090
VOZNIK KURIR IV
IV
0
13
23
65
J034094
VZDRŽEVALEC IV
IV
0
13
23
«. 
3. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 010-69/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2330-0150
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
 
mag. Dejan Židan l.r.
Minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano
Reprezentativni sindikat javnega sektorja 
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV 
SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-8/2008-5 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 40/1.