Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4343. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del, stran 13956.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, in mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Drago Ščernjavič
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S  š t.  1 
h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen 
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitev v plačni razred delovnega mesta pod zaporedno številko 25 spremeni tako, da se glasi:
»
25
J031003
FAZANERIST
I
0
 
7
17
«. 
3. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 010-70/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2330-0149
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Dušan Mramor l.r. Minister
za finance 
 
mag. Dejan Židan l.r.
Minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano
Reprezentativni sindikat javnega sektorja 
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Drago Ščernjavič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-9/2008-5 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 41/1.